You are here:   หน้าแรกข้อบังคับพ.ศ. 2552ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๒