พ.ศ. 2552

แสดง # 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย พ.ศ.๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ พ.ศ.๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานในวิทยาเขตกาญจนบุรี พ.ศ.๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานในส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การประเมินข้าราชการและลูกจ้างเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทผู้บริหารและการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีอายุเกินหกสิบปี พ.ศ.๒๕๕๒ **(ยกเลิก)**
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ.๒๕๕๒

Page 2 of 3

<< Start < ต่อไป 1 2 3 ต่อไป > End >>
You are here:   หน้าแรกข้อบังคับพ.ศ. 2552