พ.ศ. 2553

แสดง # 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการแต่งตั้งชาวต่างประเทศให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการอาคันตุกะ พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการลดหย่อน การผ่อนชำระ การตัดหนี้ และการตัดรายได้ค้างรับค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานในวิทยาลัยศาสนศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งจดทะเบียนแล้ว(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓

Page 2 of 3

<< Start < ต่อไป 1 2 3 ต่อไป > End >>
You are here:   หน้าแรกข้อบังคับพ.ศ. 2553