พ.ศ. 2554

แสดง # 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิล ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลและการดำเนินการทางจรรยาบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานในวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการแต่งตั้ง คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงานที่มิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการดำเนินงานของศูนย์ในกำกับสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔

Page 1 of 2

<< Start < ต่อไป 1 2 ต่อไป > End >>
You are here:   หน้าแรกข้อบังคับพ.ศ. 2554