You are here:   หน้าแรกข้อบังคับพ.ศ. 2554ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการแต่งตั้ง คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงานที่มิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๔