You are here:   หน้าแรกข้อบังคับพ.ศ. 2554ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานในวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔