You are here:   หน้าแรกข้อบังคับพ.ศ. 2554ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก พ.ศ.๒๕๕๔