พ.ศ. 2554

แสดง # 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลข้าราชการของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔

Page 2 of 2

<< Start < ต่อไป 1 2 ต่อไป > End >>
You are here:   หน้าแรกข้อบังคับพ.ศ. 2554