พ.ศ. 2555

แสดง # 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัย การดำเนินการและการลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญงานพิเศษ ผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการใช้คำนำหน้านาม พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ขัอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยกองทุนประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีอายุเกินหกสิบปี พ.ศ. ๒๕๕๕

Page 1 of 2

<< Start < ต่อไป 1 2 ต่อไป > End >>
You are here:   หน้าแรกข้อบังคับพ.ศ. 2555