You are here:   หน้าแรกข้อบังคับพ.ศ. 2555ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีอายุเกินหกสิบปี พ.ศ. ๒๕๕๕