You are here:   หน้าแรกข้อบังคับพ.ศ. 2555ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕