พ.ศ. 2555

แสดง # 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงานในศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงานในวิทยาลัยศาสนศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงานในศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อบังคับวิทยาลัยการจัดการ ว่าด้วยการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕

Page 2 of 2

<< Start < ต่อไป 1 2 ต่อไป > End >>
You are here:   หน้าแรกข้อบังคับพ.ศ. 2555