พ.ศ. 2556

แสดง # 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารสถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและวัฒกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารศูนย์โรคหัวใจ หลอดเลือดและเมแทบอลิซึม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ.๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

Page 1 of 2

<< Start < ต่อไป 1 2 ต่อไป > End >>
You are here:   หน้าแรกข้อบังคับพ.ศ. 2556