You are here:   หน้าแรกข้อบังคับพ.ศ. 2556ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖