You are here:   หน้าแรกข้อบังคับพ.ศ. 2556ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖