You are here:   หน้าแรกข้อบังคับพ.ศ. 2556ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖