You are here:   หน้าแรกข้อบังคับพ.ศ. 2556ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารสถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและวัฒกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖