You are here:   หน้าแรกข้อบังคับพ.ศ. 2556ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖