พ.ศ. 2556

แสดง # 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 130 ตอนพิเศษ ๓๘ ง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการให้เงินเชื่อค่ารักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

Page 2 of 2

<< Start < ต่อไป 1 2 ต่อไป > End >>
You are here:   หน้าแรกข้อบังคับพ.ศ. 2556