พ.ศ. 2557

แสดง # 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย วิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญงานพิเศษ ผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารศูนย์โรคหัวใจ The Heart by Siriraj คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยจรรยาบรรบุคคลและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และการดำเนินการทางจรรยาบรรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
You are here:   หน้าแรกข้อบังคับพ.ศ. 2557