You are here:   หน้าแรกข้อบังคับพ.ศ. 2557ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗