พ.ศ. 2558

แสดง # 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
You are here:   หน้าแรกข้อบังคับพ.ศ. 2558