You are here:   หน้าแรกข้อบังคับพ.ศ. 2558ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘