ความเป็นมา / การจัดตั้งกองกฎหมาย (
B
ackground) 

การจัดตั้งกองกฎหมาย
         กองกฎหมายได้เปลี่ยนจาก ฝ่ายกฎหมาย เป็น กองกฎหมาย โดยให้ถือเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๓๑๐ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ และถือเป็น กองกฎหมาย มาตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เป็นต้นมา

 

ความเป็นมา
        
กองกฎหมาย เดิม เป็น งานวินัยและนิติการ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี แต่เนื่องจากขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบทำให้จำเป็นต้งมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากงานในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานี่มีความเป็นอิสระขึ้นและขึ้นตรงต่ออธิการบดี เพื่อให้สอดคล้องและเกิดความคล่องตัวในการทำงาน และเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบราชการลง โดยสามารถนำเสนอโดยตรงต่อผู้มีอำนาจสั่งการและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งคือการพัฒนาและปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมตลอดถึงวิธีการปฏิบัติให้เอื้อต่อการดำเนินงานด้านต่างๆ ได้ดีขึ้น ซึ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบและโครงสร้างได้ส่งผลให้
          ๑. ผู้รับบริการซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่จะต้องติดต่องานกับ มหาวิทยาลัยมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น โดยเฉพาะงานที่ต้องอาศัยความถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย
          ๒. สามารถลดขั้นตอนในการทำงาน
ทำให้สามารถผ่านการพิจารณาเรื่องต่างๆ ไปได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเสนอสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ กรณีหน่วยงานเสนอมาเพื่อพิจารณา หรือขอความเห็นจากมหาวิทยาลัย
          ๓. ตอบสนองนโยบายในการใช้อัตรากำลังที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่
          ๔. สามารถตอบสนองพันธกิจ และพันธกิจรองของมหาวิทยาลัยได้ดีกว่าเดิม
          ๕. มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ และทักษะของบุคลากรได้โดยตรง

        

 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒