นิติกรมหาวิทยาลัยดูงานที่ ม.สงขลานครินทร์
 

Back

 

       เมื่อวันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ เครือข่ายนิติกรมหาวิทยาลัยและส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปดูงานด้านกฎหมายและนิติการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจากการศึกษาดูงานได้รับการต้อนรับจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดียิ่ง กองกฎหมายและเครือข่ายนิติกรมหาวิทยาลัยและส่วนงานจึงขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้
        สำหรับรายละเอียดของการศึกษาดูงาน มีดังนี้
        ๑.
งานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่ งานวินัยและนิติการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบงานด้านกฎหมายทั้งหมด ได้แก่
               -
งานร่างกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
               - งานวินัย ดูแลเกี่ยวกับการสอบสวนวินัยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย
               -
งานด้านคดี ดูแลเกี่ยวกับการประสานงานกับพนักงานอัยการในคดีต่างๆ
               -
งานสัญญา ดูแลเกี่ยวกับการจัดสัญญา ข้อตกลง
               - งานนิติการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

         ๒.
ในส่วนที่เกี่ยวกับงานวินัย จากการศึกษาดูงานพบว่า การดำเนินการทางวินัยไม่แตกต่างไปจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการอยู่ นอกจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ต่างกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ แต่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังมีฐานะเป็นส่วนราชการ จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการที่ออกใช้ อย่างไรก็ตาม ส่วนที่น่าจะเป็นประโยชน์และนำมาปรับปรุงใช้กับการดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
              ๒.๑
การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย – วิธีปฏิบัติของงานวินัยและนิติการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ รวบรวมรายชื่อของบุคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัยที่เคยได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสอบสวนแล้วนำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยถือหลักการว่าผู้ที่เคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบสวนมาแล้วย่อมมีความรู้ในขั้นตอนกระบวนการสอบสวนมาบ้างแล้ว
               ๒.๒
ในชั้นของการสอบสวน หากเป็นกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (บางเรื่อง) จะไม่มีการแต่งตั้งนิติกรเป็นกรรมการสอบสวน – ด้วยเหตุผลว่านิติกรของมหาวิทยาลัยมีจำนวนน้อย และเพื่อให้นิติกรได้สามารถตรวจสอบสำนวนได้อย่างละเอียดรอบคอบก่อน
                ๒.๓
นิติกรประจำของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อยู่ที่สำนักงานอธิการบดี  ในส่วนของคณะต่างๆ ไม่มีนิติกรประจำ  ดังนั้นบทบาทและการทำงานของนิติกร จึงมีลักษณะเป็นการรวมศูนย์ แต่โดยที่บรรดาปัญหาที่เกิดขึ้น มีไม่มากทำให้สามารถกระจายงานด้านกฎหมายให้นิติกรปฏิบัติงานได้ทันเวลาตามกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละประเภท  ส่วนในเรื่องของคดีความที่เกิดขึ้น คณะจะส่งเรื่องมาให้นิติกรส่วนกลางดำเนินการ
                 ๒.๔ มหาวิทยาลัยมีข้อตกลงในการพัฒนางานว่าให้หน่วยงานคิดพัฒนางานอย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง ซึ่งหากได้รับการคัดเลือกก็จะได้รับรางวัล  และเป็นประโยชน์กับการจูงใจให้มีการพัฒนางานยิ่งขึ้น
          ๓.
ในส่วนของงานสัญญาและคดีนั้น  นิติกรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะปฏิบัติงานคล้ายกับนิติกรมหาวิทยาลัยมหิดล คือตรวจร่างสัญญาทุกประเภท  โดยมีข้อแตกต่างในส่วนของงานคดี (เฉพาะคดีปกครอง) ซึ่งนิติกรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะไม่ดำเนินการเอง แต่ละส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด
           ๔.
ในส่วนของงานร่างกฎหมาย  - การจัดทำระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะมีขั้นตอนดังนี้
                       
(๑) คณะเป็นผู้ยกร่างระเบียบ/ข้อบังคับ
                        (๒) งานวินัยและนิติการจะเป็นผู้ตรวจสอบในเบื้องต้น
                        (๓) นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
                        (๔) เมื่อผ่านสภามหาวิทยาลัยแล้วจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกลาง นักกฎหมายของคณะนิติศาสตร์(เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) เพื่อตรวจสอบถ้อยคำอีกครั้งหนึ่งโดยกองกลางเป็นผู้รับผิดชอบ
                         (๕) เมื่อผ่านคณะกรรมการแล้วประกาศใช้บังคับ