Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
หน้าหลัก วัฒนธรรมองค์การ MAHIDOL CULTURE
   
กว่าจะเป็นวัฒนธรรมมหิดล (Mahidol Culture)
   
       การที่องค์การใดองค์การหนึ่ง  จะสามารถพัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้า  และก้าวไปในจุดที่เหมาะสม ที่สำคัญสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนั้น   คนในองค์การล้วนแต่มีพฤติกรรมที่ยึดถือร่วมกัน  เป็นความนิยมร่วมกันที่สร้างรากฐานจากการปฏิบัติจากคนสู่คน  จากกลุ่มสู่กลุ่ม จากสังคมสู่สังคม  ค่านิยมเหล่านั้น หากยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน  แสดงออกถึงพฤติกรรมดีๆ ร่วมกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ก็อาจจะกล่าวได้ว่าองค์การนั้นมี “วัฒนธรรมองค์การ”  ที่เป็นรากฐานของการพัฒนาองค์การสู่ความอยู่รอดอย่างยั่งยืน  คนในองค์การแสดงออกถึงพฤติกรรมดีๆ  ที่ทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
   
       ในการบริหารองค์การ  วัฒนธรรมองค์การเป็นเรื่องที่เกือบทุกวงการให้ความสำคัญ  รวมทั้งตระหนักที่จะให้มีการเสริมสร้างและกระตุ้นให้คนในองค์การแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องและเหมาะสม  มหาวิทยาลัยมหิดลก็เช่นเดียวกัน  แม้เราจะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง  มีพัฒนาการความเป็นมาที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  แต่หากคนในมหาวิทยาลัยต่างคนต่างแสดงพฤติกรรมตามใจตนเอง  โดยไม่ได้คำนึงความอยู่รอดและการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญแล้ว  มหาวิทยาลัยก็อาจก้าวไปถึงเป้าหมายที่จะเป็น 1 ใน 100  ได้ยากไปสักหน่อย
   
       วัฒนธรรมองค์การ หมายถึงอะไร  กว่าจะได้มาซึ่ง MAHIDOL นั้นที่มาที่ไปเป็นอย่างไร  และ MAHIDOL หมายถึงอะไรบ้าง  ผู้เขียนจะกล่าวให้ทราบเป็นลำดับต่อไป
   

       วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ค่านิยมหรือความเชื่อที่องค์การยึดถือ  อันเป็นกรอบกำหนดการกระทำและพฤติกรรม  รวมทั้งมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของคน ในองค์กร

   
       สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดล  วัฒนธรรมมหิดล MAHIDOL ได้มาจากการประชุมระดมสมองร่วมกันของผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี + รองอธิการบดี)  ผู้บริหารส่วนงาน (คณบดี + ผู้อำนวยการส่วนงาน) และผู้อำนวยการกอง (ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี) เมื่อครั้งที่มีการประชุมแผนกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งได้มีการประชุมทบทวน หารือกันอีกหลายครั้งจนได้กำหนดคำว่า MAHIDOL ออกมาเป็นวัฒนธรรมมหิดล  ความหมายของตัวอักษรแต่ละตัวเชื่อมโยงและสะท้อนความเป็น Role Model ของสมเด็จพระบรมราชชนก ด้วยประโยคของพระองค์ที่พระราชทานไว้ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่าน  ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”
   
       เมื่อได้กำหนดวัฒนธรรมมหิดล โดยใช้คำว่า MAHIDOL และได้ความหมายของวัฒนธรรมแต่ละตัวแล้วนั้น  กองทรัพยากรบุคคลในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัย  จึงได้นำแนวทางซึ่งผู้บริหารได้กำหนดไว้มาลงในแนวปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงและเข้าใจพฤติกรรมที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมมหิดลแต่ละวัฒนธรรม  โดยเริ่มจาก การสร้างต้นแบบหรือผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมมหิดล หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทูตวัฒนธรรมนั่นเอง
   

       เรา (ฑูตวัฒนธรรม รุ่นแรก) เริ่มงานจากการนำสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้แนวทางไว้มาทำให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น  โดยเริ่มจากการพิจารณาและตีความคำว่า MAHIDOL ตามความหมายที่กำหนดไว้ ดังรายละเอียด

M  Mastery        

เป็นนายแห่งตน

A  Altruism        

มุ่งผลเพื่อผู้อื่น

H  Harmony      

กลมกลืนกับสรรพสิ่ง

I   Integrity  

มั่นคงยิ่งในคุณธรรม

D  Determination 

แน่วแน่ทำกล้าตัดสินใจ

O  Originality 

สร้างสรรค์สิ่งใหม่

L  Leadership 

ใฝ่ใจเป็นผู้นำ

       ออกเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์เฉพาะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้คนมหิดลแสดงออกถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมมหิดล ทั้ง 7 ตัว  ซึ่งกระบวนการสังเคราะห์ทำให้เราได้พฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั้งหมด 23 พฤติกรรม ดังนี้

M Mastery เป็นนายแห่งตน  ประกอบด้วย
 
 • Self Directed มีสติ ควบคุมดูแลตนเองได้ สร้างวินัยในการดำเนินชีวิต ควบคุมจิตใจ และอารมณ์ให้ทำในสิ่งที่ถูกที่ควร ไม่ต้องให้ใครบังคับ
 • Personal Learning  รักการเรียนรู้ขวนขวายศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ให้รู้แจ้งรู้จริง อย่างสม่ำเสมอ และนำความรู้ใหม่ๆมาประยุกต์ปรับปรุงงาน
 • Agility กระตือรือร้น ว่องไว  กระฉับกระเฉง สนใจวิทยาการ และการเปลี่ยนแปลง    ที่เกิดขึ้นคิดไตร่ตรอง และนำเสนอแนวทางใหม่ที่เฉียบคมเหมาะสม
 • System Perspective คิด พูด ทำ อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนอธิบายที่มาที่ไปสมเหตุสมผล ตรวจสอบได้
   

A Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น   ประกอบด้วย

 
 • Organization First รัก หวงแหน และปกป้องชื่อเสียงของมหิดล เมื่อต้องตัดสินใจ จะยึดประโยชน์ของส่วนรวม และองค์กรเหนือประโยชน์ของตนเอง พร้อมเสียสละเวลา และ ความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
 • Customer Focus Driven สนใจ เข้าใจ ความต้องการของ “ผู้รับบริการ” และหาวิธีตอบสนองด้วยความรวดเร็ว ให้เกิดความพึงพอใจ และ สร้างความประทับใจด้วยบริการ และผลงานที่มีคุณภาพ ด้วยความเต็มใจ
 • Societal Responsibility ตระหนักและลงมือดูแล และรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และสังคมเสมือนของตนเอง
   

H  Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง ประกอบด้วย

 
 • Valuing Workforce Member เคารพ ให้เกียรติผู้ร่วมงาน โดยเปิดรับฟังความคิดเห็น สื่อสารให้มีส่วนรวม และสร้างความผูกพัน ไม่อคติ และ รักษาศักดิ์ศรี หน้าตาของผู้ร่วมงาน
 • Empathy ใส่ใจความรู้สึก ทุกข์สุขของผู้อื่นรอบตัว ร่วมดีใจ หรือให้กำลังใจ ชมเชย ยกย่อง รวมถึงแนะนำอย่างสร้างสรรค์จริงใจ
 • Unity มีน้ำใจ ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ อาสาเข้าช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ ยืดหยุ่น ผ่อนปรน ประนีประนอม ทำให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยความสามัคคี ปรองดอง
 • Synergy ผนึกพลัง ประสาน  ความแตกต่าง (เพศ วัย ความรู้ ) ให้เกิดความกลมกลืน นำจุดเด่นของทุกคนสร้างผลงานให้เหนือความคาดหมาย
   

I  Integrity  มั่นคงยิ่งในคุณธรรม  ประกอบด้วย

 
 • Truthfulness ซื่อตรง ตรงไปตรงมา ไม่หลอกลวงทั้งต่อตนเองและผู้อื่น คิด ไตร่ตรอง ก่อนพูดยึดมั่นรักษาคำพูดอย่างมั่นคงเสมอต้นเสมอปลาย
 • Moral & Ethic ตั้งมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ไม่มีอคติ วาระซ่อนเร้น ถือมั่นในกรอบของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ไม่บิดเบือนเพื่อประโยชน์ผู้ใด
 • Management by Fact  รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบการคิดพิจารณาและลงมือดำเนินการตามข้อเท็จจริง โดยหลีกเลี่ยงการอนุมาน
   

D  Determination แน่วแน่ทำกล้าตัดสินใจ  ประกอบด้วย

 
 • Commitment & Faith รักและมีศรัทธาในงาน  มุ่งมั่น ทุ่มเททำงานที่ได้รับมอบหมาย หรือรับปากด้วยความจริงจัง จนเรียบร้อยตามกำหนดทุกครั้ง โดยไม่ต้องติดตามทวงถาม
 • Perseverance ตั้งใจ มานะ อดทน พากเพียร ด้วยความมั่นคงทั้งทางจิตใจ และร่างกายโดยไม่ท้อถอย เบื่อหน่ายหรือล้มเลิกความตั้งใจต่ออุปสรรคและความยากลำบาก
 • Achievement Oriented & Creating Value มุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จของงานที่รับผิดชอบ โดยถือเอาคุณภาพและมาตรฐานเป็นพื้นฐาน ใช้ความหมั่นเพียร และละเอียดรอบคอบในทุกขั้นตอน เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่งาน
   

O  Originality  สร้างสรรค์สิ่งใหม่  ประกอบด้วย

 
 • Courageous to be the Best กล้าคิด ริเริ่ม เสนอแนะ โดยมุ่งให้ได้ผลงานอันเป็นเลิศ เกินมาตรฐานหรือเป้าหมาย แม้ต้องทำงานละเอียดขึ้น หนักขึ้นบ้างก็ตาม
 • Driving into the Future กำหนดเป้าหมายในอนาคตที่ท้าทาย และ ดีกว่าที่ทำได้ในปัจจุบัน แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ให้บรรลุเป้าหมายนั้น
 • Novelty & Innovation คิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ ปรับปรุง วิธีการใหม่ๆ หรือสร้างผลงานวิจัยที่แตกต่างโดดเด่น ช่วยให้การทำงานดีขึ้น หรือชี้นำสังคม
   

L  Leadership  ใฝ่ใจเป็นผู้นำ  ประกอบด้วย

 
 • Calm & Certain จิตใจสงบ หนักแน่น และมั่นคง ทั้งในภาวะปกติและวิกฤติยากลำบาก ไม่ประหม่า ตื่นเต้น หรือเกรี้ยวกราด รวมทั้ง ฟัง   รวบรวมข้อมูล ไตร่ตรองด้วยความรอบคอบก่อนดำเนินการ
 • Influencing People สามารถใช้เหตุใช้ผล ประกอบกับวาทศิลป์ ในการโน้มน้าว จูงใจ สื่อสาร ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้ผู้อื่นเห็นด้วยและปฏิบัติตาม
 • Visioning ประมวลสถานการณ์ และข้อมูลปัจจุบันและอดีต นำมากำหนดภาพอนาคต หรือเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างสมเหตุสมผล และท้าทาย
   
       ได้ทำความรู้จักกับวัฒนธรรมมหิดลทั้ง 7 วัฒนธรรม  23  พฤติกรรมกันไปแล้ว  หากเราชาวมหิดลทุกคนสามารถแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั้ง 23 พฤติกรรม  ประโยชน์ที่จะเกิดกับมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่เพียงแต่ทำให้ชาวมหิดลสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Be adaptable to change) และมหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จและรุ่งเรือง (Ensuring future prosperity and success)แล้ว  มหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นที่ทำงานแสนสุข (Happy workplaceที่ใครๆก็อยากเข้ามาทำงาน
   
 
 
             

You are the visitor number Since November 20, 2009

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel : 66 (0) 2849-6282
Last updated: November 20, 2009