หน้าแรก    |   ผังเว็บไซต์   |   อีเมล    |   กองทรัพยากรบุคคล
 
     
 
  | หน้าแรก   ข้อมูลสวัสดิการของมหาวิทยาลัยมหิดล   สินเชื่อสวัสดิการโครงการธนาคารออมสิน-กบข. เพื่อสมาชิก กบข.
 
 

สินเชื่อสวัสดิการ
โครงการธนาคารออมสิน–กบข. เพื่อสมาชิก กบข.

(ตามหนังสือเรื่อง การให้สินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการโครงการธนาคารออมสิน กบข. เพื่อสมาชิก กบข.)

 
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ตอบรับเข้าร่วมโครงการให้สินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการโครงการออมสิน – กบข. เพื่อสมาชิก กบข. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)ใช้สิทธิสวัสดิการเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษต่ำกว่าลูกค้าทั่วไป
 

บุคลากร   ผู้มีสิทธิใช้บริการ
                    ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างเป็นรายเดือนจากมหาวิทยาลัย

 
   วัตถุประสงค์การกู้เงิน
                    1. เพื่อการศึกษา
                    2. เพื่อการท่องเที่ยว
                    3. สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
 

Files     เอกสารที่เกี่ยวข้อง
                    documentary บันทึกข้อตกลง   "โครงการความร่วมมือระหว่าง ธนาคารออมสิน กับ กบข. ในการจัดการสินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)" ไฟล์ pdf
                    documentary หนังสือธนาคารออมสิน   หนังสือเลขที่ ลธ. 331/2553 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2553 เรื่อง การให้สินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการโครงการออมสิน-กบข. เพื่อสมาชิก กบข. ไฟล์ pdf
                    documentary หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อแก่สมาชิก กบข. มี 3 ประเภท
                          1) ประเภทสินเชื่อเพื่อการศึกษา ไฟล์ pdf
                          2) ประเภทสินเชื่อเพื่อการท่องเที่ยว ไฟล์ pdf
                          3) ประเภทสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ไฟล์ pdf

 
    แบบฟอร์ม
                    - คำร้องขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน ไฟล์ word (สำหรับผู้ยื่นกู้ กรอกข้อมูล)
                    - หนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน(ค่าจ้าง) ไฟล์ word (สำหรับ HR ส่วนงาน กรอกข้อมูล)
 
Process     ขั้นตอนดำเนินการ
                    1. บุคลากรยื่นคำร้องขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือนที่ งานการเจ้าหน้าที่ ส่วนงานต้นสังกัด
                    2. งานการเจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน เสนอหัวหน้าส่วนงาน/ผู้ได้รับมอบหมายลงนาม
                    3. บุคลากรนำหนังสือผ่านสิทธิ (รับรองเงินเดือน/ค่าจ้าง) ยื่นต่อธนาคารออมสิน (ยื่นพร้อมเอกสารประกอบการยื่นกู้)
  pr    ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
                     ส่วนสนับสนุนสินเชื่อบุคคล  ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน  สำนักงานใหญ่ อาคาร 10 ชั้น 3 (ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อบุคคล) 470 ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2299-8000 ต่อ 100323-25 หรือ E-mail : pro.housing@gsb.or.th
                     กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0-2849-6280, 6391
 
 
Copyright @ 2011 Mahidol University. All rights reserved.
โดย : งานยุทธศาสตร์และบริหารทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ : 0 2849 6280, 6391
Telephone
 
โทรสาร : 0 2849 6287

ดาวน์โหลด