Folder  มหาวิทยาลัยมหิดล  หน้าแรก   เงินกู้สวัสดิการร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆ
บริการข้อมูลสินเชื่อสวัสดิการกับสถาบันการเงินต่างๆ
 หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

 สินเชื่อธนาคาร

             
ธนาคารกรุงไทย
                 โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

             ธนาคารธนชาต
                  [ธ.นครหลวงไทย ได้ควบรวมกิจการกับ ธ.ธนชาต ภายหลังได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ]
                 โครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

             ธนาคารออมสิน
                  ขอความอนุเคราะห์พื้นที่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ธนาคารออมสิน 
                  โครงการสวัสดิการสินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน–กบข.เพื่อสมาชิก กบข. 
                  โครงการสวัสดิการสินเชื่อธนาคารออมสิน–กบข.เพื่อสมาชิก กบข.
                  โครงการสินเชื่อสวัสดิการธนาคารออมสิน (ตามบันทึกข้อตกลงฯ)


             
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
                  โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ

                  โครงการสวัสดิการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 12

                  โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์

   เงินกู้ยืม ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.
             โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ไม่เกิน 3 ล้านบาท (ขยายระยะเวลา)
   เงินกู้ยืมข้าราชการบำนาญ
             โครงการเงินกู้ยืมโดยใช้บำเหน็จตกทอดค้ำประกันของข้าราชการบำนาญ
 
 
 
ดาวน์โหลด