Folder  มหาวิทยาลัยมหิดล  |  โครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์สำหรับบุคลากร ม.มหิดล
 โครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
    
(ตามข้อตกลงฯ ระหว่างธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) กับมหาวิทยาลัยมหิดล)

ประกาศ - คณะกรรมการบริหารโครงการฯ มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์คุณสมบัติอายุผู้กู้ใหม่ พร้อมเปิดขยายเวลารับจองเพิ่มเติม จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2554 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ HR ส่วนงานที่ตนสังกัด

pr ข่าวประชาสัมพันธ์

 การส่งมอบรถจักรยานยนต์

วันรับมอบรถจักรยานยนต์

 คลิกดูภาพใหญ search
ข้อมูล/ข่าวสารปัจจุบัน
       
กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ รายชื่อผู้เอาประกันภัยและรายละเอียดความคุ้ัมครอง
          
[รายละเอียด]

       
รายชื่อผู้รับคืนเงินมัดจำ(ตามเงื่อนไขโครงการฯ) เิพิ่มเติม
          
[รายละเอียด]

       
รถจักรยานยนต์ที่เข้าร่วมโครงการฯ
          
[รายละเอียด]
วัตถุประสงค์การกู้เงิน
มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทำข้อตกลงกับธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริการสินเชื่อโครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ต้องการใช้ยานพาหนะสำหรับการเดินทางที่มีราคาถูกและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ "ยามาฮ่า", บริษัท แพล็ททินั่ม มอเตอร์เซลส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ "แพล็ททินั่ม" และบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ "ฮอนด้า"
บุคลากร

ผู้มีสิทธิใช้บริการ
บุคลากรที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ิคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กำหนดไว้ ดังนี้
1. เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ และลูกจ้างประจำ
2. ปฏิบัติงานให้แก่ส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. รายได้เงินเดือนรวมค่าครองชีพ และรายได้ประจำอื่นๆ ตั้งแต่ 7,000 บาท ขึ้นไป
4. มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิหลังหักค่าผ่อนชำระค่างวดรถจักรยานยนต์ ไม่ตำ่กว่า 3,000 บาท (กรณีเหลือต่ำกว่า 3,000 บาท แต่มีรายได้อื่นที่พิสูจน์ได้ ให้สถาบันการเงินเป็นผู้พิจารณา)
5. อายุไม่เกิน 59 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระค่างวดรถจักรยานยนต์แล้วต้องไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ [ฉบับปรับปรุงใหม่]
6. ผ่านการรับรองจากส่วนงานว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
7. มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
8. ยินยอมให้มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน หักเงินเดือนหรือค่าจ้างเพื่อผ่อนชำระค่างวดรถจักรยานยนต์
9. กรณีที่ผู้สมัครมีสินเชื่อ SCIB T-LOAN, สินเชื่อ SCIB T-LOAN อัตราดอกเบี้ยพิเศษ หรือสินเชื่อบัตรกดเิิงินสดที่ยังมีภาระหนี้คงเหลืออยู่ ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ หากจะเข้าร่วมโครงการจะต้องดำเินินการชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น ก่อนการสมัครขอสินเชื่อ

Files

เอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 
documentary หนังสือเวียน 

    
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ (MOU)
           

    
หนังสืออนุมัติเพิ่มเติิมรุ่นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Platinum จำนวน 1 รุ่น
          (หนังสือ ที่ ศธ 0517.013/ 01793 ลว.27 ก.ย. 54) 

    
แจ้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์และขยายเวลาการจองเพิ่มเติม
          (หนังสือเวียน ที่ ศธ 0517.013/ว 01588 ลว.25 ส.ค. 54)

     แจ้งยืนยันหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคุณสมบัติผู้เข้า่ร่วมโครงการฯ
         
 (หนังสือเวียน ที่ ศธ 0517.013/01372 ลว. 28 ก.ค. 54)

    
โครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์สำหรับบุคลากร
          
(หนังสือเวียน ที่ ศธ 0517.013/01200 ลว. 5 ก.ค. 54) 

     ประกาศ ม.มหิดล เรื่อง กฎจราจรภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พ.ศ. 2552

documentary ข้อมูลประชาสัมพันธ์

    กำหนดการแสดงรถจักรยานยนต์

   
 ครั้งที่ 1 วันที่ 21-22 ก.ค.54 (ศาลายา)
    ครั้งที่ 2 วันที่ 25-26 ก.ค.54 (รพ.รามาธิบดี)
    ครั้งที่ 3 วันที่ 27-28 ก.ค.54 (ศิริราชฯ)

     
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (A3)  

     โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (A4)  

Process

ขั้นตอนดำเนินการ

สำหรับผู้จอง

ค้นหา 
ดาวน์โหลด : [หลักเกณฑ์ใหม่์]+ [ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการฯ] + [ตารางผ่อนชำระรถจักรยานยนต์ปรับปรุงใหม่์]
     1. ศึกษารายละเอียดโครงการฯ หลักเกณฑ์และขั้นตอนปฏิบัติ
     2. กรอกข้อมูลในเอกสารการสมัคร (แบบฟอร์ม 1 - 4) พร้อมแนบหลักฐานส่วนบุคคลประกอบเอกสาร
     3. ยื่นเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐาน และชำระเงินมัดจำการจอง ณ HR ส่วนงาน ที่ตนสังกัด จำนวน 500 บาท
         3.1 รอแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อธนาคารฯ จาก HR ส่วนงานต้นสังกัด
         3.2 กรณีผ่านการอนุมัติสินเชื่อ (บริษัทรถฯ จะติดต่อเพื่อนัดหมายสถานที่ส่งมอบรถฯ ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม 1)
         3.3 กรณีไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อ (รอ HR ส่วนงานต้นสังกัด ติดต่อส่งเงินมัดจำคืน > รับเงินมัดจำคืน 500 บาท)
     4. รับมอบรถจักรยานยนต์จากบริษัทฯ พร้อมรอ HR ส่วนงานต้นสังกัด ติดต่อเพื่อส่งคืนเงินมัดจำการจอง
     5. ผู้จองที่ได้รับมอบรถจักรยานยนต์แล้ว รับเงินมัดจำคืนจำนวน 500 บาท ณ HR ส่วนงานต้นสังกัด

สำหรับ HR ส่วนงาน

ค้นหา ดาวน์โหลด : [ขั้นตอนดำเนินโครงการฯ ในภาพรวม] + [ขั้นตอนดำเนินการของ HR ส่วนงาน]
     1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ รับจอง และรับเงินมัดจำการจอง
         1.1 ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้บุคลากรในสังกัดทราบ
         1.2 รับจอง และรวบรวมเอกสารหลักฐาน (แบบฟอร์ม 1- 4)
         1.3 รับเงินมัดจำพร้อมบันทึกหลักฐานการรับเงินลงในแบบแสดงหลักฐานการรับเงินมัดจำ (แบบฟอร์ม 5)
     2. ตรวจสอบคุณสมบัติ จำแนกเอกสาร และบันทึกข้อมูลการจอง
         2.1 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้จอง และ่ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
         2.2 จำแนกเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ตามยี่ห้อรถจักรยานยนต์ที่จอง
         2.3 บันทึกข้อมูลการจองและเงินมัดจำ ลงในไฟล์ Excel (แบบฟอร์ม 6)
     3. นำฝากเงินมัดจำการจองของส่วนงานเข้าบัญชีกองทุนสวัสดิการ ม.มหิดล
         3.1 สรุปจำนวนเงินมัดจำการจองทั้งหมด
         3.2 นำฝากเงินมัดจำการจองของส่วนงาน เข้าบัญชีกองทุนสวัสดิการ ม.มหิดล
         3.3 เก็บใบนำฝากเงินมัดจำ(ตัวจริง)ไว้ที่่ส่วนงาน และทำสำเนาเอกสารแนบพร้อมหนังสือนำส่งแฟ้มการจองฯ ของส่วนงาน
     4. จัดส่่งแฟ้มเอกสารและไฟล์บันทึกข้อมูลการจองฯ
         4.1 จัดส่งแฟ้มเอกสารการจองทั้งหมดไปยังกองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
         4.2 ส่งไฟล์บันทึกข้อมูลการจองและเงินมัดจำ (แบบฟอร์ม 6) ไปยัง E-mail ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
     5. แจ้งผลการพิจารณาิสินเชื่อและกำหนดการส่งมอบรถฯ พร้อมติดต่อส่งคืนเงินมัดจำแก่ผู้จอง
     6. ดำเนินการหักบัญชีเงินเดือนบุคลากรเพื่อชำระค่างวดรถจักรยานยนต์รายเดือน
     7. แจ้งเหตุขัดข้องระหว่างดำเนินงานโครงการฯ ไปยังกองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี

.

แบบฟอร์ม
   
 แบบฟอร์ม 1 - แบบแสดงความจำนงจองซื้อรถจักรยานยนต์ฯ [ปรับปรุงข้อมูล 25/08/54]
                          sub รายละเอียดรถจักรยานยนต์และข้อมูลการผ่อนชำระ  

    แบบฟอร์ม 2 -ใบสมัครสินเชื่อ SCIB T-LOAN*   [look ดูตัวอย่างการกรอก]
                          (*ติดต่อขอรับใบสมัครฉบับจริงที่ HR ส่วนงานต้นสังกัด)

    แบบฟอร์ม 3 - หนังสือให้ความยินยอม  [look ดูตัวอย่างการกรอก]

    แบบฟอร์ม 4 - หนังสือให้ความยินยอมในการรับเงินกู้   [look ดูตัวอย่างการกรอก]

    แบบฟอร์ม 5 - แบบแสดงหลักฐานการรับเงินมัดจำ  [สำหรับ HR ส่วนงาน]   [look เลือกดูไฟล์ Excel]

    แบบฟอร์ม 6 - แบบบันทึกข้อมูลการจองและเงินมัดจำ [สำหรับ HR ส่วนงาน] ไฟล์ Excel

    แบบฟอร์ม 7 - หนังสือนำส่งเอกสารและข้อมูลการจองซื้อรถจักรยานยนต์  [สำหรับ HR ส่วนงาน]  [look ดูตัวอย่างการกรอก]


    แบบฟอร์ม 8 - แบบแสดงหลักฐานการคืนเงินมัดจำ [สำหรับ HR ส่วนงาน]  [lookเลือกดูไฟล์ Excel] [ข้อมูล 02/08/55]

pr ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานการเจ้าหน้าที่ หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลของส่วนงานที่ตนสังกัด
กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-2849-6391 (ติดต่อ : คุณ ณชัยริทธิ์ หลงสมบูรณ์ )
 
 
 
ดาวน์โหลด