ย้อนกลับ  กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมา ณ พ.ศ. 2556
      การแข่งขันกีฬาบุคลากร "มหิดล เกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เห็นชอบให้จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หรือ "มหิดลเกมส์ 2556" ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
          1. เพื่อเป็นสวัสดิการด้านการกีฬาและนันทนาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
          2. เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างบุคลากรในสังกัดส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
          3. เพื่อเป็นเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถในแต่ละชนิดกีฬาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหิดลไปร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 32

   ข้อมูลชนิดกีฬา
1. กรีฑา
13. ลีลาศ
 กติกา  
ผลการแข่งขัน
2. กอล์ฟ
 กติกา  
ผลการแข่งขัน
14. วอลเลย์บอล
3. ครอสเวิร์ด
 กติกา  
ผลการแข่งขัน
15. ว่ายน้ำ
 กติกา   ใบสมัคร
ผลการแข่งขัน
4. ตะกร้อ
16. สนุกเกอร์และบิลเลียด
 กติกา   ใบสมัคร   ตารางแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
5. เทนนิส
 กติกา   ใบสมัคร
ผลการแข่งขัน
17. หมากกระดาน
 กติกา   ใบสมัคร
ผลการแข่งขัน
6. เทเบิลเทนนิส
 กติกา   ใบสมัคร  ตารางแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
18. แอโรบิกส์
7. บาสเก็ตบอล
 กติกา   ตารางแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
19.  กองเชียร์
 กติกา   ใบสมัคร
ผลการแข่งขัน
8. แบดมินตัน
      ขบวนพาเหรด 
 กติกา   ใบสมัคร
ผลการแข่งขัน
9. โบลิ่ง
 กติกา   ใบสมัคร
ผลการแข่งขัน
20. วอลเลย์บอลชายหาด 
 กติกา   ใบสมัคร
ผลการแข่งขัน
10. เปตอง
 กติกา  
ผลการแข่งขัน
21. จักรยานเพื่อสุขภาพ 
 กติกา   ใบสมัคร
ผลการแข่งขัน
 กติกา   ใบสมัคร    ตารางแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
12. ฟุตซอล
กำหนดการ
 
คำสั่ง/ประกาศ
การแสดงความจำนงเข้าร่วมแข่งขันของส่วนงาน
   AC ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 AD สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 AM วิทยาเขตอำนาจเจริญ
 CF สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
 CR วิทยาลัยศาสนศึกษา
 DT คณะทันตแพทยศาสตร์
 EG คณะวิศวกรรมศาสตร์
 EN คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 GJ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิษก
 IC วิทยาลัยนานาชาติ
 ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 IL สถาบันนวัตกรรมการเีรียนรู้
 KA วิทยาเขตกาญจนบุรี
 LA คณะศิลปศาสตร์
 MB สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
 MS วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 MT คณะเทคนิคการแพทย์
 NS คณะพยาบาลศาสตร์
 NU สถาบันโภชนาการ
 PH คณะสาธารณสุขศาสตร์
 PR สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
 PT คณะกายภาพบำบัด
 RA คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 RS วิทยาลัยราชสุดา
 SC คณะวิทยาศาสตร์
 SI คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 SS วิทยาลัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 TM คณะเ่วชศาสตร์เขตร้อน
 VS คณะสัตวแพทยศาสตร์
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ประสานงานส่วนกลาง
  คุณเทวัญ คงพิพัฒน์กุล และ คุณ ณชัยริทธิ์ หลงสมบูรณ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
  กองทรัพยากรบุคคล  สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-2849-6280, 6391 โทรสาร 0-2849-6287
 
 
ดาวน์โหลด