ไทย : English : Internet

หน้าหลักมหิดล   Site Map   Contact Us

  การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 
การประเมินผลการปฏิบัติงานคืออะไร
  • ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มุ่งตรงสู่การบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจ หรือความสำเร็จขององค์กร
  • ระบบการประเมินที่มีการทำข้อตกลงล่วงหน้าถึงกิจกรรม ตัวชี้วัดที่จะประเมิน ตลอดจนเกณฑ์ผ่าน โดยผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินสามารถร่วมกันกำหนด
  • ระบบการประเมินที่ข้อตกลงต่างๆ ต้องสอดคล้องกับคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตำแหน่งงานนั้น และสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน/องค์กร
กระบวนการประมวลผลการปฏิบัติงาน
ลำดับขั้นตอนของการทำข้อตกลงการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 1.    ประเมิน  งาน     Performance Agreement
 2.    ประเมิน   คน     Competency
หลักการและขั้นตอนการทำข้อตกลงการประเมินผล รวมทั้งการกำหนดตัวชี้วัด
1. การทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนการประเมินผลจริง โดยข้อตกลงเป็นที่ยอมรับทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน รวมทั้งข้อตกลงเป็นที่รับรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน ส่งผลให้เกิดการยอมรับและสร้างความยุติธรรมให้เกิดแก่หน่วยงาน
2. ผู้ประเมินไม่จำเป็นต้องทำข้อตกลงกับผู้ถูกประเมินเหมือนกันหมดทุกคน แม้จะปฏิบัติงานในตำแหน่งเดียวกัน แต่ควรมีข้อตกลงกลางที่เป็นการปฏิบัติงานหลักของตำแหน่งนั้นๆ
3. ผู้ประเมินกับผู้ถูกประเมินทำข้อตกลงประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ช่วงต้นของการประเมิน
4. เมื่อผ่านพ้นระยะการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน ร่วมรับผลการประเมินพร้อมกัน รวมทั้งร่วมกันวางแผนการพัฒนา/ฝึกอบรมผู้ถูกประเมินเมื่อมีข้อควรพัฒนาประโยชน์ของการทำข้อตกลงล่วงหน้าของการประเมิน
1. ผู้บริหารหรือผู้บังคับชาสามารถทบทวนลักษณะการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งการจัดสรรปันส่วนงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคคลากรทั้งหน่วยงานสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน/องค์กร
2. การทำข้อตกลงการประเมินผลก่อนการประเมินผลจริง โดยข้อตกลงเป็นผู้ยอนรับทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน รวมทั้งข้อตกลงเป็นที่รับรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน ส่งผลให้เกิดการยอมรับและสร้างความยุติธรรมให้เกิดแก่หน่วยงาน
3. ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาสามารถใช้การทำข้อตกลงการประเมินในการวางแผนพัฒนาบุคคลากร รวมทั้งการสร้างสรรค์งานใหม่ หรือคุณภาพงานที่เพิ่มขึ้นในหน่วยงาน
4. ในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงาน 2 หน้าที่ การทำข้อตกลงการประเมินผลจะทำให้สามารถแบ่งเวลาในการประเมินผลให้เหมาะสมกับงาน รวมทั้งมีความแม่ยำมากขึ้นในการประเมินผลการปฏิบัติงาน องค์ประกอบของข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 1. กิจกรรมที่จะทำการประเมิน หรือ ภาระงานที่จะทำการประเมิน
 2. สัดส่วนหรือน้ำหนักของการประเมิน
 3. ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมิน
 4. เกณฑ์ประเมินที่ใช้ในแต่ละตัวชี้วัด

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ความเชื่อมโยงการประเมินผลการปฏิบัติงานกับการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านอื่น ๆ

คำแนะนำการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
       - ตัวอย่างการกรอกแบบประเมินฯสายวิชาการ
       - ตัวอย่างการกรอกแบบประเมินฯสายสนับสนุน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประเภทผู้บริหาร
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประเภทผู้บริหารอื่น ๆ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุน

 

You are the visitor number Since November 20, 2009

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel : 66 (0) 2849-6282
Last updated: November 20, 2009