ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 พนักงานประกอบอาหาร 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานโภชนาการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
11 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561
2 แพทย์ 6 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
16 มีนาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561
3 แพทย์ 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
15 ธันวาคม 2560 31 พฤษภาคม 2561
4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(วิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 พฤษภาคม 2561 30 กันยายน 2561
5 เจ้าหน้าที่วิจัย(ศัลยศาสตร์ งานบริหารทั่วไปและธุรการ หน่วยสนับสนุนพันธกิจหลัก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 พฤษภาคม 2561 21 มิถุนายน 2561
6 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
15 พฤษภาคม 2561 15 มิถุนายน 2561
7 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคอมพิวเตอร์เเละการสื่อสาร งานข้อมูลเเละสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์
16 พฤษภาคม 2561 7 มิถุนายน 2561
8 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารจัดการการวิจัย งานส่งเสริมเเละพัฒนาการวิจัย สำนักงานการวิจัย
16 พฤษภาคม 2561 7 มิถุนายน 2561
9 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด ศาลายา
17 พฤษภาคม 2561 25 มิถุนายน 2561
10 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี สำนักงานคณบดึ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
16 พฤษภาคม 2561 15 มิถุนายน 2561
11 อาจารย์(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
16 พฤษภาคม 2561 29 มิถุนายน 2561
12 เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง
16 พฤษภาคม 2561 6 มิถุนายน 2561
13 นักวิชาการพัสดุ(ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
11 พฤษภาคม 2561 1 มิถุนายน 2561
14 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริการวิชาการและวิจัย
16 พฤษภาคม 2561 8 มิถุนายน 2561
15 นักวิชาการศึกษา(งานบริหารเงินทุนวิจัย ) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
10 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561
16 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
10 พฤษภาคม 2561 4 มิถุนายน 2561
17 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
10 พฤษภาคม 2561 23 พฤษภาคม 2561
18 อาจารย์(การเรียนการสอนและงานวิจัยด้านกีฏวิทยาการแพทย์) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์
9 พฤษภาคม 2561 8 มิถุนายน 2561
19 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลศิริราช
18 พฤษภาคม 2561 29 มิถุนายน 2561
20 นักวิชาการเงินและบัญชี(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
9 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561
21 นักทรัพยากรบุคคล(บุคคล) 1 อัตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ปฏิบัติงาน : หน่วยทรัพยากรบุคคล สนง. เลขานุการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
8 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561
22 ผู้ช่วยพยาบาล(เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 พฤษภาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
23 พยาบาล(เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 พฤษภาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
24 พยาบาล(เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 พฤษภาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
25 พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
1 พฤษภาคม 2561 1 มิถุนายน 2561
26 วิศวกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
7 พฤษภาคม 2561 7 มิถุนายน 2561
27 อาจารย์(กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์
7 พฤษภาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
28 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 พฤษภาคม 2561 8 มิถุนายน 2561
29 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561
30 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
2 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561
31 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
3 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561
32 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกปริทันตวิทยาเเละเวชศาสตร์ช่องปาก
3 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561
33 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
3 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561
34 ช่างทำฟัน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยปฏิบัติการทางทันตกรรม งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
3 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561
35 ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
3 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561
36 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
3 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561
37 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
3 พฤษภาคม 2561 23 พฤษภาคม 2561
38 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
3 พฤษภาคม 2561 23 พฤษภาคม 2561
39 นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
3 พฤษภาคม 2561 23 พฤษภาคม 2561
40 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารทั่วไป) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561
41 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(Boarding Faculty) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : อาคารเตรียมอุดมดนตรี
1 พฤษภาคม 2561 15 พฤษภาคม 2561
42 เภสัชกร 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
7 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561
43 นักวิจัย 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี
27 เมษายน 2561 1 มิถุนายน 2561
44 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (SPOC/ MOOC Administrator) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
2 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561
45 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการโครงการ (Project Administrator) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
2 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561
46 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
2 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561
47 นักปฏิบัติการวิจัย(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
1 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561
48 นักวิทยาศาสตร์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานควบคุมคุณภาพ
1 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561
49 นักวิชาการโภชนาการ 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานโภชนาการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
4 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561
50 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
4 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561
51 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาคสังคมศาสตร์ สาชารัฐประศาสนศาสตร์) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิชาสังคมศาสตร์
1 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561
52 วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
3 พฤษภาคม 2561 23 พฤษภาคม 2561
53 นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
25 เมษายน 2561 25 พฤษภาคม 2561
54 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
1 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561
55 อาจารย์(การเรียนการสอน ภาคศุึกษาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม) 2 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศึกษาศาสตร์
1 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561
56 นักวิชาการเงินและบัญชี(ด้านการเงินและบัญชีโครงการวิจัย / งานบริการวิชาการ / งานบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
27 เมษายน 2561 25 พฤษภาคม 2561
57 นักวิจัย (ทำงานวิจัยและงานพัฒนา ) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : หน่วยส่งเสริมโภชนาการและสุขภาวะ
27 เมษายน 2561 31 พฤษภาคม 2561
58 นักปฏิบัติการวิจัย(รับผิดชอบโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สูตรผลิตภัณฑ์ ) 2 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิทยาศาสตร์การอาหาร
27 เมษายน 2561 31 พฤษภาคม 2561
59 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
27 เมษายน 2561 7 พฤษภาคม 2561
60 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
24 เมษายน 2561 31 พฤษภาคม 2561
61 อาจารย์(ภาควิชาอนามัยครอบครัว) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
24 เมษายน 2561 31 พฤษภาคม 2561
62 นักรังสีการแพทย์(หัวหน้างานรังสีวิทยาวินิจฉัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
23 เมษายน 2561 2 พฤษภาคม 2561
63 นักวิชาการพัสดุ(ฝ่ายการพัสดุ) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
24 เมษายน 2561 24 พฤษภาคม 2561
64 อาจารย์(การเรียนการสอน ภาควิชามนุษยศาสตร์ ด้านปรัชญา) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชามนุษยศาสตร์
23 เมษายน 2561 30 มิถุนายน 2561
65 อาจารย์(การเรียนการสอน ภาควิชามนุษยศาสตร์ ด้านพุทธศาสนศึกษา) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชามนุษยศาสตร์
23 เมษายน 2561 30 มิถุนายน 2561
66 นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินและบัญชี) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
1 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561
67 นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินและบัญชี) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
1 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561
68 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(กุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็ก และวัยรุ่น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
24 เมษายน 2561 24 พฤษภาคม 2561
69 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
18 เมษายน 2561 28 พฤษภาคม 2561
70 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
18 เมษายน 2561 25 พฤษภาคม 2561
71 หัวหน้างาน( บริหารและพัฒนาระบบ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี
19 เมษายน 2561 18 พฤษภาคม 2561
72 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
5 เมษายน 2561 31 พฤษภาคม 2561
73 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารฝ่ายการพยาบาล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
17 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561
74 อาจารย์ 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 เมษายน 2561 15 พฤษภาคม 2561
75 พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
11 เมษายน 2561 30 พฤษภาคม 2561
76 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกลยุทธ์และแผน
11 เมษายน 2561 4 พฤษภาคม 2561
77 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกลยุทธ์และแผน
11 เมษายน 2561 4 พฤษภาคม 2561
78 นักวิชาการเงินและบัญชี(ระดับอาวุโส) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
10 เมษายน 2561 30 พฤษภาคม 2561
79 เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา(งานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
10 เมษายน 2561 30 พฤษภาคม 2561
80 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัย
10 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561
81 พนักงานห้องปฏิบัติการ 3 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
5 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561
82 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
5 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561
83 อาจารย์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
ปฏิบัติงาน : วิทยาเขตอำนาจเจริญ
5 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561
84 อาจารย์((หรือ ผู้ช่วยอาจารย์)) 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิทชาทันตกรรมเด็ก
4 เมษายน 2561 31 พฤษภาคม 2561
85 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์
3 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561
86 อาจารย์(โครงสร้างและการทำงานของร่างกาย) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
30 มีนาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561
87 อาจารย์(พยาธิวิทยา) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
30 มีนาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561
88 อาจารย์(จุลชีววิทยา-ภูมิคุ้มกันวิทยา) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
30 มีนาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561
89 พยาบาล(MU Health) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
2 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561
90 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ดูแลด้านเวที) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : หอแสดงดนตรี
2 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561
91 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ผู้ปฏิบัติงานครัว) 2 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ร้านมิวสิคสแควร์
2 เมษายน 2561 18 พฤษภาคม 2561
92 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
20 เมษายน 2561 15 พฤษภาคม 2561
93 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาแก้ไขการได้ยิน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ โครงการเครื่องช่วยฟังครบวงจร
1 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561
94 นักวิชาการศึกษา(หัวหน้างานการศึกษาและกิจการนักศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
26 มีนาคม 2561 5 เมษายน 2561
95 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารทั่วไป) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
26 มีนาคม 2561 5 เมษายน 2561
96 วิศวกรโยธา(ฝ่ายวิศวกรรมบริการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายวิศวกรรมบริการ
26 มีนาคม 2561 26 เมษายน 2561
97 วิศวกรเครื่องกล(ฝ่ายวิศวกรรมบริการ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายวิศวกรรมบริการ
26 มีนาคม 2561 26 เมษายน 2561
98 ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ฝ่ายวิศวกรรมบริการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายวิศวกรรมบริการ
26 มีนาคม 2561 26 เมษายน 2561
99 ช่างเทคนิค(ฝ่ายวิศวกรรมบริการ) 6 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายวิศวกรรมบริการ
26 มีนาคม 2561 26 เมษายน 2561
100 นักเทคนิคการแพทย์(จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา) 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา
27 มีนาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561
101 นักวิชาการศึกษา(สวัสดิการนักศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรและบริการการศึกษา) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
26 มีนาคม 2561 30 เมษายน 2561
102 พนักงานประกอบอาหาร(ประกอบอาหาร) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานโภชนาการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
16 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561
103 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2561
104 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2561
105 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์) 6 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2561
106 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
107 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2561
108 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2561
109 พยาบาล(ศูนย์พิษวิทยาฯ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์พิษวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
19 มีนาคม 2561 19 เมษายน 2561
110 นักวิทยาศาสตร์(ศูนย์พิษวิทยาฯ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์พิษวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
19 มีนาคม 2561 19 เมษายน 2561
111 พยาบาล(หัวหน้าหอผู้ป่วย) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
19 มีนาคม 2561 28 มีนาคม 2561
112 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(หัวหน้างานสารสนเทศทางรังสีวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
19 มีนาคม 2561 28 มีนาคม 2561
113 พยาบาล(พยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ ) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
20 มีนาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561
114 อาจารย์(สอน วิจัย บริการวิชาการ ) 2 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง
16 มีนาคม 2561 30 เมษายน 2561
115 นักประชาสัมพันธ์(การประชาสัมพันธ์ ) 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 มีนาคม 2561 12 เมษายน 2561
116 นักรังสีการแพทย์(หัวหน้างานรังสีวิทยาวินิจฉัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
12 มีนาคม 2561 23 มีนาคม 2561
117 นักวิชาการศึกษา(โสต ศอ นาสิกวิทยา งานบริหารทั่วไปและธุรการ หน่วยสนับสนุนพันธกิจหลัก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
14 มีนาคม 2561 28 มีนาคม 2561
118 นักวิชาการศึกษา(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
7 มีนาคม 2561 28 มีนาคม 2561
119 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สังกัด สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
26 กุมภาพันธ์ 2561 16 มีนาคม 2561
120 นักวิชาการสารสนเทศ(Teleconference/ควบคุมระบบการถ่ายทอดสดจากห้องผ่าตัด Live surgery) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม งานการศึกษาต่อเนื่อง
27 กุมภาพันธ์ 2561 27 มีนาคม 2561
121 นักวิชาการโภชนาการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ งานโภชนบริการ
27 กุมภาพันธ์ 2561 13 มีนาคม 2561
122 สัตวแพทย์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
22 กุมภาพันธ์ 2561 21 พฤษภาคม 2561
123 อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
26 กุมภาพันธ์ 2561 31 พฤษภาคม 2561
124 พยาบาล(อายุรศาสตร์ สาขาวิชาประสาทวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
26 กุมภาพันธ์ 2561 26 เมษายน 2561
125 นักรังสีการแพทย์(ศูนย์รังสีร่วมพิกัด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ ศูนย์รังสีร่วมพิกัด
19 กุมภาพันธ์ 2561 19 เมษายน 2561
126 เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
19 กุมภาพันธ์ 2561 21 พฤษภาคม 2561
127 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
19 กุมภาพันธ์ 2561 21 พฤษภาคม 2561
128 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์(พนักงานควบคุมคุณภาพ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
13 กุมภาพันธ์ 2561 30 เมษายน 2561
129 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
13 กุมภาพันธ์ 2561 30 เมษายน 2561
130 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา(สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
12 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561
131 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหาร ณ ศาลายา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
8 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561
132 คนสวน 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
6 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561
133 ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด(เวชศาสตร์ฟื้นฟู งานเวชกรรมฟื้นฟู) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
12 กุมภาพันธ์ 2561 12 มีนาคม 2561
134 แพทย์ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
5 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561
135 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านระบบเสียง) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
6 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561
136 นักวิชาการสารสนเทศ(หัวหน้างานสารสนเทศเพื่อการบริหาร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ สำนักงานคณบดี
1 กุมภาพันธ์ 2561 30 มีนาคม 2561
137 อาจารย์ 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชากพัฒนาการมนุษย์
5 กุมภาพันธ์ 2561 2 เมษายน 2561
138 นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานผู้อำนวยการ) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
12 กุมภาพันธ์ 2561 30 มีนาคม 2561
139 เจ้าหน้าที่วิจัย(ศัลยศาสตร์ งานบริหารทั่วไปและธุรการ หน่วยสนับสนุนพันธกิจหลัก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
7 กุมภาพันธ์ 2561 7 มีนาคม 2561
140 ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษา
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
1 กุมภาพันธ์ 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561
141 นักประชาสัมพันธ์(งานสื่อสารองค์กร และงานทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 มกราคม 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561
142 นักวิชาการศึกษา(บริการการศึกษา) 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 มกราคม 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561
143 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สังกัด สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
29 มกราคม 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561
144 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์กีฬารามาธิบดี
26 มกราคม 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561
145 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาแก้ไขการได้ยิน) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ โครงการเครื่องช่วยฟังครบวงจร (รร.เรวดี)
22 มกราคม 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561
146 อาจารย์(การเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาคปกติ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
23 มกราคม 2561 31 พฤษภาคม 2561
147 อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
23 มกราคม 2561 31 พฤษภาคม 2561
148 พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี
22 มกราคม 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561
149 นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์รังสีร่วมพิกัด
8 มกราคม 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561
150 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานโสตทัศนศึกษา
8 มกราคม 2561 8 มีนาคม 2561
151 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์) 50 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
11 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561
152 อาจารย์(อาจารย์ (เทคโนโลยีการอาหาร)) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร สำนักวิชาสหวิทยาการ
10 มกราคม 2561 31 มีนาคม 2561
153 อาจารย์(อาจารย์ (เกษตรศาสตร์)) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร สำนักวิชาสหวิทยาการ
10 มกราคม 2561 31 มีนาคม 2561
154 อาจารย์(อาจารย์ (บัญชี) ) 2 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สำนักวิชาสหวิทยาการ
10 มกราคม 2561 31 มีนาคม 2561
155 พยาบาล(เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
11 มกราคม 2561 11 กุมภาพันธ์ 2561
156 หัวหน้างาน(บริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
4 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561
157 พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
4 มกราคม 2561 27 มิถุนายน 2561
158 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(พยาธิวิทยา หน่วยสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ(LIS)) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
8 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561
159 นักวิชาการวิทยาศาตร์การแพทย์(พยาธิวิทยา ศูนย์ชันสูตรผู้ป่วยนอก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
8 มกราคม 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561
160 แพทย์(แพทย์สายสนับสนุนบริการ) 18 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
6 กุมภาพันธ์ 2560 6 กุมภาพันธ์ 2561
161 นักรังสีการแพทย์ 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า(ไอแมค)
18 ตุลาคม 2560 18 กุมภาพันธ์ 2561
162 แพทย์(แพทย์สายสนับสนุนบริการ) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า(ไอแมค)
18 ตุลาคม 2560 18 กุมภาพันธ์ 2561
163 พยาบาล 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า(ไอแมค)
18 ตุลาคม 2560 18 กุมภาพันธ์ 2561
164 พยาบาล(หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
28 ธันวาคม 2560 10 มกราคม 2561
165 นักวิชาการสารสนเทศ(Teleconference) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
27 ธันวาคม 2560 27 มกราคม 2561
166 นักวิชาการสารสนเทศ(งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ
22 ธันวาคม 2560 26 มกราคม 2561
167 วิศวกร(วิศวกรรมชีวการแพทย์ ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานอุปกรณ์การแพทย์
1 ธันวาคม 2560 3 มกราคม 2561
168 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาโลหิตและมะเร็งวิทยา
20 ธันวาคม 2560 22 มกราคม 2561
169 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
13 ธันวาคม 2560 31 พฤษภาคม 2561
170 นักทรัพยากรบุคคล(งานทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล
8 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560
171 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ผู้ปฏิบัติงานครัว) 2 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ร้านอาหารมิวสิคแสควร์
4 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560
172 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านประสานงานวิจัย) 1 อัตรา ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
24 พฤศจิกายน 2560 25 ธันวาคม 2560
173 ผู้ช่วยอาจารย์(ตามโครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว) 4 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
23 พฤศจิกายน 2560 30 มิถุนายน 2561
174 สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
23 มีนาคม 2561 15 พฤษภาคม 2561
175 หัวหน้างาน(งานเภส้ชกรรม) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
22 พฤศจิกายน 2560 30 เมษายน 2561
176 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(Visual) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : หอแสดงดนตรี
20 พฤศจิกายน 2560 8 ธันวาคม 2560
177 นักทรัพยากรบุคคล(หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560
178 อาจารย์ 2 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560
179 พนักงานทั่วไป(เวรเปล) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
15 พฤศจิกายน 2560 31 มีนาคม 2561
180 ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
15 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560
181 อาจารย์ 1 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
5 เมษายน 2561 18 พฤษภาคม 2561
182 อาจารย์(ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
31 มกราคม 2561 15 มิถุนายน 2561
183 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ
18 ธันวาคม 2560 18 มกราคม 2561
184 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
1 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560
185 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(การแก้ไขการได้ยิน / การแก้ไขการพูด) 6 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
1 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560
186 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา(งานโสตทัศนูปกรณ์) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสำรองการใช้สถานที่และอุปกรณ์
1 พฤศจิกายน 2560 15 พฤศจิกายน 2560
187 นักวิเทศสัมพันธ์(งานวิเทศสัมพันธ์) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์
1 พฤศจิกายน 2560 10 มกราคม 2561
188 อาจารย์(สอนในหลักสูตรอาหารและโภชนาการ ) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาโภชนาการ หน่วยโภชนาการชุมชน
1 พฤศจิกายน 2560 15 พฤษภาคม 2561
189 นักนิเทศศิลป์(Video Content Creator ) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : งานการตลาดและประชาสัมพันธ์
27 ตุลาคม 2560 10 พฤศจิกายน 2560
190 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษา
ปฏิบัติงาน : ตามเอกสารแนบ
24 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560
191 ผู้อำนวยการ 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
18 ตุลาคม 2560 20 พฤศจิกายน 2560
192 ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : อาคารเตรียมอุดมดนตรี
11 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560
193 อาจารย์(ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 ธันวาคม 2560 31 มีนาคม 2561
194 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงาน ณ วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย) 2 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ณ วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย
3 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560
195 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ขับรถยนต์) 1-2 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
3 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560
196 อาจารย์(สอน วิจัย และบริการวิชาการ ) 2 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560
197 อาจารย์(ด้านการสอนและการแปลภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 กันยายน 2560 20 ตุลาคม 2560
198 พนักงานรักษาความปลอดภัย 4 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
25 กันยายน 2560 3 ตุลาคม 2560
199 นักทรัพยากรบุคคล(งานทรััพยากรบุคคล) 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
18 กันยายน 2560 28 กันยายน 2560
200 นิติกร(เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (Legal Officer)) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : กรุงเทพและปริมณฑล (นครปฐม)
20 กันยายน 2560 13 ตุลาคม 2560
201 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานหอแสดงดนตรี) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
20 กันยายน 2560 13 ตุลาคม 2560
202 ผู้ช่วยวิจัย 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
28 สิงหาคม 2560 15 กันยายน 2560
203 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
24 สิงหาคม 2560 14 กันยายน 2560
204 นักจิตวิทยาคลินิก 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
21 สิงหาคม 2560 15 กันยายน 2560
205 อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
18 สิงหาคม 2560 31 พฤษภาคม 2561
206 อาจารย์ 14 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
24 กรกฎาคม 2560 22 กันยายน 2560
207 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
10 สิงหาคม 2560 25 สิงหาคม 2560
208 ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
10 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560
209 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 2 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
7 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560
210 พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
7 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560
211 บุคลากร(เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์อาวุโส) 1 อัตรา วิทยาลัยการจัดการ
ปฏิบัติงาน : 69 ถนนวิภาวดีรังสิต พญาไท กทม 10400
1 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560
212 นักทรัพยากรบุคคล (อาวุโส) 1 อัตรา วิทยาลัยการจัดการ
ปฏิบัติงาน : 69 ถนนวิภาวดีรังสิต พญาไท กทม 10400
1 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560
213 อาจารย์ 1-2 อัตรา วิทยาลัยการจัดการ
ปฏิบัติงาน : 69 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กทม 10400
1 กรกฎาคม 2560 30 กันยายน 2560
214 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 กรกฎาคม 2560 18 สิงหาคม 2560
215 นักวิชาการเงินและบัญชี((ระดับอาวุโส)) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
11 กรกฎาคม 2560 31 กรกฎาคม 2560
216 เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
11 กรกฎาคม 2560 31 กรกฎาคม 2560
217 เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา 2 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : งานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
11 กรกฎาคม 2560 31 กรกฎาคม 2560
218 แพทย์(เวชปฏิบัติทั่วไป) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์ทางเลือก
17 กรกฎาคม 2560 18 สิงหาคม 2560
219 นักวิชาการศึกษา(งานบริการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)) 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
6 กรกฎาคม 2560 24 กรกฎาคม 2560
220 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
26 มิถุนายน 2560 15 กรกฎาคม 2560
221 อาจารย์(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สำนักวิชาสหวิทยาการ
26 มิถุนายน 2560 28 กันยายน 2560
222 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
9 มิถุนายน 2560 30 กันยายน 2561
223 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
7 มีนาคม 2560 8 ธันวาคม 2560

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบข้อเขียน ครูพี่เลี้ยง 3 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
21 พฤษภาคม 2561
2 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
21 พฤษภาคม 2561
3 ประกาศรายชื่อ ช่างเทคนิค(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
18 พฤษภาคม 2561
4 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
18 พฤษภาคม 2561
5 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ สำนักงานคณบดึ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
18 พฤษภาคม 2561
6 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
18 พฤษภาคม 2561
7 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการช่างศิลป์ 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
18 พฤษภาคม 2561
8 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สังกัดงานหอพักนักศึกษา ) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
18 พฤษภาคม 2561
9 ประกาศรายชื่อ พนักงานเก็บเงิน(เก็บเงิน) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง (หน่วยการเงินรับ-ส่วนหน้า)
18 พฤษภาคม 2561
10 ประกาศรายชื่อ พนักงานห้องสมุด 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษา วิจัยและวิชาการ
18 พฤษภาคม 2561
11 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
18 พฤษภาคม 2561
12 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 11 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการคลินิก โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
18 พฤษภาคม 2561
13 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
18 พฤษภาคม 2561
14 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชกรรม
17 พฤษภาคม 2561
15 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 6 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมจัดฟัน
16 พฤษภาคม 2561
16 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา กองพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
15 พฤษภาคม 2561
17 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติงานการประกันพัฒนาคุณภาพ สำนักวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สำนักวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
15 พฤษภาคม 2561
18 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป
15 พฤษภาคม 2561
19 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(สุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
11 พฤษภาคม 2561
20 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
10 พฤษภาคม 2561
21 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
10 พฤษภาคม 2561
22 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสรีรวิทยา
10 พฤษภาคม 2561
23 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
10 พฤษภาคม 2561
24 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารเเละธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
10 พฤษภาคม 2561
25 ประกาศรายชื่อ หัวหน้างาน( ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
10 พฤษภาคม 2561
26 ประกาศรายชื่อ หัวหน้างาน( ยุทธศาสตร์และบริการสารสนเทศ ) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
10 พฤษภาคม 2561
27 สอบข้อเขียน นักเทคนิคการแพทย์(ประจำห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
9 พฤษภาคม 2561
28 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สำนักวิชาสหวิทยาการ
8 พฤษภาคม 2561
29 สอบข้อเขียน นักปฏิบัติการวิจัย(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิจัย) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิจัยและวิชาการ
8 พฤษภาคม 2561
30 สอบสัมภาษณ์ นักวิจัย ๒ อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
8 พฤษภาคม 2561
31 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ
8 พฤษภาคม 2561
32 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
7 พฤษภาคม 2561
33 ประกาศรายชื่อ นักนิเทศศิลป์ 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
7 พฤษภาคม 2561
34 ประกาศรายชื่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีเเละนวัตกรรม
7 พฤษภาคม 2561
35 English native Language Specialist 1 position Faculty of Graduate Studies
workplace : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 May 2018
36 ประกาศรายชื่อ พนักงานธุรการ 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
7 พฤษภาคม 2561
37 สอบสัมภาษณ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคอมพิวเตอร์เเละการสื่อสาร งานข้อมูลเเละสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์
4 พฤษภาคม 2561
38 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(เวชระเบียน) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
4 พฤษภาคม 2561
39 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยเภสัชกร 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
4 พฤษภาคม 2561
40 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
4 พฤษภาคม 2561
41 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : เภสัชเคมี
3 พฤษภาคม 2561
42 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตเเพทยศาสตร์นานาชาติ
2 พฤษภาคม 2561
43 ประกาศผล อาจารย์(การสอนภาษา) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (วิชาเอกการสอนภาษา) กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
30 เมษายน 2561
44 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชามนุษยศาสตร์
25 เมษายน 2561
45 สอบสัมภาษณ์ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลศิริราช
24 เมษายน 2561
46 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสารสนเทศ งานบริหารและธุรการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
23 เมษายน 2561
47 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
17 เมษายน 2561
48 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
10 เมษายน 2561
49 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
10 เมษายน 2561
50 ประกาศรายชื่อ นักวิจัย (วิจัย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยมหิดลไวแวกซ์ ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
9 เมษายน 2561
51 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค(Job นายช่างเทคนิค) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานระบบแก๊สทางการแพทย์ ฝ่ายวิศกรรมและอาคารสถานที่
5 เมษายน 2561
52 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
5 เมษายน 2561
53 สอบข้อเขียน นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
5 เมษายน 2561
54 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เมษายน 2561
55 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : งานหอพักนักศึกษา
4 เมษายน 2561
56 ประกาศรายชื่อ นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิจับประชากรและสังคม
29 มีนาคม 2561
57 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริการวิศวกรรม งานบริหารเเละธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
28 มีนาคม 2561
58 ประกาศรายชื่อ คณบดี 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยราชสุดา ศาลายา
26 มีนาคม 2561
59 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
21 มีนาคม 2561
60 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมหัตถการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
19 มีนาคม 2561
61 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทย์
19 มีนาคม 2561
62 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
16 มีนาคม 2561
63 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค(Job นายช่างเทคนิค) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานระบบแก๊สทางการแพทย์ ฝ่ายวิศกรรมและอาคารสถานที่
16 มีนาคม 2561
64 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกลยุทธ์และแผน
16 มีนาคม 2561
65 สอบสัมภาษณ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคอมพิวเตอร์เเละการสื่อสาร งานข้อมูลเเละสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์
15 มีนาคม 2561
66 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
12 มีนาคม 2561
67 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
9 มีนาคม 2561
68 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9 มีนาคม 2561
69 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ บางกอกน้อย
9 มีนาคม 2561
70 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนงานด้านการเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีการศึกษาและศิลปกรรม
7 มีนาคม 2561
71 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เจ้าหน้าที่มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7 มีนาคม 2561
72 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
6 มีนาคม 2561
73 ประกาศรายชื่อ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์(รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสารสนเทศ งานบริหารและธุรการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5 มีนาคม 2561
74 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
2 มีนาคม 2561
75 ประกาศรายชื่อ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 กุมภาพันธ์ 2561
76 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
28 กุมภาพันธ์ 2561
77 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
27 กุมภาพันธ์ 2561
78 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลัง สำนักงานคณบดี
22 กุมภาพันธ์ 2561
79 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๑) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
16 กุมภาพันธ์ 2561
80 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๒) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
16 กุมภาพันธ์ 2561
81 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
15 กุมภาพันธ์ 2561
82 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
13 กุมภาพันธ์ 2561
83 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
13 กุมภาพันธ์ 2561
84 ประกาศผล คนสวน 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 กุมภาพันธ์ 2561
85 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกลยุทธ์และแผน
5 กุมภาพันธ์ 2561
86 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินและบัญชี) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
5 กุมภาพันธ์ 2561
87 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 กุมภาพันธ์ 2561
88 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 กุมภาพันธ์ 2561
89 สอบข้อเขียน เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
2 กุมภาพันธ์ 2561
90 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
30 มกราคม 2561
91 สอบสัมภาษณ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัยเเละจราจร งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม
30 มกราคม 2561
92 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยอาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
17 มกราคม 2561
93 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
5 มกราคม 2561
94 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
4 มกราคม 2561
95 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลัง สำนักงานคณบดี
26 ธันวาคม 2560
96 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
18 ธันวาคม 2560
97 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
12 ธันวาคม 2560
98 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
8 ธันวาคม 2560
99 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานผู้อำนวยการ) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
7 ธันวาคม 2560
100 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
4 ธันวาคม 2560
101 สอบสัมภาษณ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัยเเละจราจร งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
4 ธันวาคม 2560
102 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี สำนักงานคณบดึ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
4 ธันวาคม 2560
103 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกปริทันตวิทยาเเละเวชศาสตร์ช่องปาก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
4 ธันวาคม 2560
104 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเภสัชกรรม งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
4 ธันวาคม 2560
105 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง 2 อัตรา ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
4 ธันวาคม 2560
106 สอบสัมภาษณ์ พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
27 พฤศจิกายน 2560
107 ประกาศผล พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
22 พฤศจิกายน 2560
108 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป
20 พฤศจิกายน 2560
109 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
20 พฤศจิกายน 2560
110 สอบสัมภาษณ์ นักปฏิบัติการวิจัย 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัด งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 พฤศจิกายน 2560
111 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ(งานพัสดุ ) ๑ อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย
17 พฤศจิกายน 2560
112 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลัง สำนักงานคณบดี
16 พฤศจิกายน 2560
113 ประกาศรายชื่อ อาจารย์ 2 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
15 พฤศจิกายน 2560
114 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ให้บริการเกี่ยวกับระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (SPOC/ MOOC Administrator) (ตำแหน่งที่ 3 )) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
13 พฤศจิกายน 2560
115 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
6 พฤศจิกายน 2560
116 ประกาศผล นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
16 ตุลาคม 2560
117 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
4 ตุลาคม 2560
118 ประกาศผล นักปฏิบัติการวิจัย(งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
27 กันยายน 2560
119 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๒) 2 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
25 กันยายน 2560
120 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๑) 2 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
25 กันยายน 2560
121 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานพัสดุ) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี คณะทันตเเพทยศาสตร์
15 กันยายน 2560
122 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
15 กันยายน 2560
123 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
22 สิงหาคม 2560
124 สอบข้อเขียน นักวิชาการช่างศิลป์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
11 สิงหาคม 2560
125 ประกาศผล นักวิเทศสัมพันธ์(งานวิเทศสัมพันธ์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร (ศาลายา)
8 สิงหาคม 2560
126 ประกาศผล นักปฏิบัติการวิจัย(งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ศาลายา
27 กรกฎาคม 2560
127 ประกาศผล ช่างทำฟัน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยปฏิบัติการทางทันตกรรม งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
27 กรกฎาคม 2560
128 ประกาศผล นักอาชีวอนามัย 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
25 กรกฎาคม 2560
129 ประกาศผล วิศวกร 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
25 กรกฎาคม 2560
130 ประกาศผล นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
25 กรกฎาคม 2560
131 ประกาศผล นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
25 กรกฎาคม 2560
132 สอบข้อเขียน อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลเฟเชียล
18 กรกฎาคม 2560
133 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลโซเชียล
18 กรกฎาคม 2560
134 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา(ด้านกีฬา) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสวัสดิการเเละสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
11 กรกฎาคม 2560
135 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : กองบริหารงานวิจัย
16 พฤษภาคม 2560
136 ประกาศผล นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : กองบริหารงานวิจัย
22 มีนาคม 2560
137 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : กองกฎหมาย
27 มกราคม 2560
138 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : อาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต
20 มกราคม 2560
139 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา (ทดแทนอัตราลาออก)) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : กองกิจการนักศึกษา
2 ธันวาคม 2559
140 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : โครงการเสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
1 ธันวาคม 2559
141 สอบสัมภาษณ์ นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ตรวจสอบภายใน
18 พฤศจิกายน 2559
142 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
15 พฤศจิกายน 2559
143 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา กองวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์
15 พฤศจิกายน 2559
144 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : กองกิจการนักศึกษา
31 ตุลาคม 2559
145 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : กองกิจการนักศึกษา
22 กันยายน 2559
146 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานหอพักนักศึกษา ) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
22 กันยายน 2559
147 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริหารสินทรัพย์
21 กันยายน 2559