ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 นักประชาสัมพันธ์(การประชาสัมพันธ์ การการตลาด ที่เกี่ยวกับด้านงานการศึกษา) 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตศาลายา
6 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
2 พยาบาล(หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
16 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561
3 นักจิตวิทยา 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่และระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน
1 กันยายน 2561 30 กันยายน 2561
4 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 สิงหาคม 2561 15 กันยายน 2561
5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(การศึกษา) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 สิงหาคม 2561 15 กันยายน 2561
6 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารจัดการงานธุรการของภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
16 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561
7 อาจารย์ 2 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง
14 สิงหาคม 2561 30 กันยายน 2561
8 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการภาควิชา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
15 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561
9 นักทรัพยากรบุคคล(หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
15 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561
10 นักวิเทศสัมพันธ์(งานด้านวิเทศสัมพันธ์) 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
14 สิงหาคม 2561 4 กันยายน 2561
11 นักวิชาการศึกษา(บริการการศึกษา การจัดการเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง
14 สิงหาคม 2561 4 กันยายน 2561
12 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
16 สิงหาคม 2561 5 กันยายน 2561
13 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยอำนวยการเเละเลขานุการผู้บริหาร งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
10 สิงหาคม 2561 3 กันยายน 2561
14 นักวิชาการเงินและบัญชี(หัวหน้างานบัญชี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
14 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561
15 นักวิชาการเงินและบัญชี(หัวหน้างานจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
14 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561
16 นักวิชาการเงินและบัญชี(หัวหน้างานงบประมาณและบริหารทั่วไป) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
14 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561
17 พนักงานธุรการ(ดูแลเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
14 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
18 พนักงานห้องสมุด(ดูแลห้องสมุด) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาวิจัย และวิชาการ
14 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
19 หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้าหน่วย(ทางการพยาบาล) หัวหน้าพยาบาลประจำภาควิชา(หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชสำอางและศัลยกรรมตกแต่ง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561
20 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
20 สิงหาคม 2561 20 กันยายน 2561
21 ผู้ตรวจการพยาบาล(งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561
22 วิศวกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
16 สิงหาคม 2561 17 กันยายน 2561
23 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
24 พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสารบรรณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
10 สิงหาคม 2561 4 กันยายน 2561
25 พนักงานธุรการ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชระเบียน งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
10 สิงหาคม 2561 3 กันยายน 2561
26 อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
10 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561
27 สัตวแพทย์(สัตว์ทดลอง) 4 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์สัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
8 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
28 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์สัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
8 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
29 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
9 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
30 อาจารย์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
8 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561
31 นักวิชาการสารสนเทศ(พัฒนาสื่อผสม) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 สิงหาคม 2561 7 กันยายน 2561
32 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Application Programmer) 4 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 สิงหาคม 2561 7 กันยายน 2561
33 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(System Administrator) 2 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 สิงหาคม 2561 7 กันยายน 2561
34 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Network Administrator) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 สิงหาคม 2561 7 กันยายน 2561
35 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์(IT Support) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 สิงหาคม 2561 7 กันยายน 2561
36 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย) 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
37 นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
8 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
38 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
8 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561
39 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา(สำนักงานคณบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล งานบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยสวัสดิการ (ศูนย์กีฬารามาธิบดี)) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
40 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว
7 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561
41 วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยดูแลทรัพย์สิน
8 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561
42 ผู้ตรวจการพยาบาล(งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
7 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561
43 ผู้ตรวจการพยาบาล(งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี
7 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561
44 นักวิชาการศึกษา(หัวหน้างานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานการศึกษา
6 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561
45 นักทรัพยากรบุคคล(หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
6 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561
46 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานบริหารและพัฒนาระบบ ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
3 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
47 คนสวน 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
3 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
48 นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานผู้อำนวยการ) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
3 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
49 พยาบาล(หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าหน่วย) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
2 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561
50 พยาบาล(หัวหน้างานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
2 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561
51 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกิจการนักศึกษา
6 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561
52 ผู้ช่วยช่างทั่วไป(งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 กรกฎาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
53 นักวิชาการศึกษา(งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 กรกฎาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
54 นักวิชาการศึกษา(งานบริหารเงินทุนวิจัย) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 กรกฎาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
55 นักวิชาการศึกษา(งานบริการการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 กรกฎาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
56 นักทรัพยากรบุคคล(งานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์) 1 อัตรา กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 กรกฎาคม 2561 17 สิงหาคม 2561
57 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานเครื่องมือกลาง) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 กรกฎาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
58 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาธุรกิจ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
1 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561
59 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
1 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
60 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี สำนักงานคณบดึ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
1 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
61 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
3 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561
62 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 2 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
3 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561
63 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี
27 กรกฎาคม 2561 17 สิงหาคม 2561
64 พนักงานประกอบอาหาร(ประกอบอาหาร) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานโภชนาการ
31 กรกฎาคม 2561 17 สิงหาคม 2561
65 พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกเพรสทีจ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
26 กรกฎาคม 2561 22 สิงหาคม 2561
66 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกรังสีวิทยาช่องปากใบหน้าเเละขากรรไกร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
26 กรกฎาคม 2561 21 สิงหาคม 2561
67 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมและสุขภาพ) 2 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
1 สิงหาคม 2561 30 กันยายน 2561
68 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
26 กรกฎาคม 2561 21 สิงหาคม 2561
69 นักวิชาการศึกษา(ด้านฐานข้อมูล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
31 กรกฎาคม 2561 18 สิงหาคม 2561
70 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีฯ โรงพยาบาลศิริราช
1 สิงหาคม 2561 3 กันยายน 2561
71 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
1 สิงหาคม 2561 3 กันยายน 2561
72 เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาธุรกิจ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
26 กรกฎาคม 2561 15 สิงหาคม 2561
73 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาธุรกิจ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
31 กรกฎาคม 2561 15 สิงหาคม 2561
74 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : อาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต
23 กรกฎาคม 2561 12 สิงหาคม 2561
75 พนักงานทั่วไป(ดูแลหอพักแพทย์ ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานการศึกษา งานบริหารการศึกษา
23 กรกฎาคม 2561 23 สิงหาคม 2561
76 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบัญชี ฝ่ายการคลัง โรงพยาบาลศิริราช
31 กรกฎาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
77 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ดูแลหอพักแพทย์ ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานการศึกษา งานกิจการนักศึกษา
23 กรกฎาคม 2561 23 สิงหาคม 2561
78 เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา(งานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
23 กรกฎาคม 2561 24 สิงหาคม 2561
79 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
23 กรกฎาคม 2561 17 สิงหาคม 2561
80 คณบดี(คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 กรกฎาคม 2561 10 สิงหาคม 2561
81 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานบริหารทั่วไปและธุรการ หน่วยสนับสนุนพันธกิจหลัก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
23 กรกฎาคม 2561 6 สิงหาคม 2561
82 พนักงานทั่วไป(ดูแลรับผิดชอบงานบริการอาหาร และเก็บล้างภาชนะอุปกรณ์) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานโภชนาการ
20 กรกฎาคม 2561 9 สิงหาคม 2561
83 พนักงานธุรการ(สแกนแฟ้มเอกสารเวชระเบียน) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
20 กรกฎาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
84 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยยานพาหนะ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
17 กรกฎาคม 2561 6 กันยายน 2561
85 พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
17 กรกฎาคม 2561 6 กันยายน 2561
86 อาจารย์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอาหารเคมี
19 กรกฎาคม 2561 29 สิงหาคม 2561
87 อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
16 กรกฎาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
88 อาจารย์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 3 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16 กรกฎาคม 2561 17 สิงหาคม 2561
89 อาจารย์(กิจกรรมบำบัด) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
17 กรกฎาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
90 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริการวิชาการและวิจัย วิทยาลัยราชสุดา
18 กรกฎาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
91 นักวิชาการศึกษา(ป.ตรีทุกสาขา 3 อัตรา) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
16 กรกฎาคม 2561 18 สิงหาคม 2561
92 คณบดี(วิทยาลัยนานาชาติ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 กรกฎาคม 2561 3 สิงหาคม 2561
93 นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
19 กรกฎาคม 2561 20 สิงหาคม 2561
94 นักทรัพยากรบุคคล(หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
11 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
95 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารทั่วไป) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
9 กรกฎาคม 2561 8 สิงหาคม 2561
96 พนักงานทั่วไป 3 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
9 กรกฎาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
97 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ฝ่ายการพัสดุ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
11 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561
98 วิศวกร 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
3 กรกฎาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
99 อาจารย์ 2 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
9 กรกฎาคม 2561 30 กันยายน 2561
100 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
9 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561
101 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์กร
9 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561
102 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
103 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(ด้านบริหารความเสี่ยง หรือ ด้านคุณภาพและความปลอดภัย) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาคุณภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
6 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561
104 พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
29 มิถุนายน 2561 30 สิงหาคม 2561
105 อาจารย์(ภาควิชาจิตเวชศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
106 วิศวกรโยธา 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
1 กรกฎาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
107 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา
4 กรกฎาคม 2561 3 สิงหาคม 2561
108 หัวหน้างาน(งานเภสัชกรรม) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
14 มิถุนายน 2561 1 สิงหาคม 2561
109 ช่างเทคนิค(งานบริหารจัดการ) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย และหอพักบางขุนนท์
20 มิถุนายน 2561 31 กรกฎาคม 2561
110 นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
22 มิถุนายน 2561 25 กรกฎาคม 2561
111 แพทย์(แพทย์ประจำโรงพยาบาล(PCU)) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช สังกัด สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศิริราช
26 มิถุนายน 2561 31 สิงหาคม 2561
112 อาจารย์(พยาธิวิทยา) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
18 มิถุนายน 2561 15 สิงหาคม 2561
113 อาจารย์(การสอน/การวิจัย ด้านสุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
13 มิถุนายน 2561 13 กันยายน 2561
117 นักกายอุปกรณ์(เวชศาสตร์ฟื้นฟู ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
18 มิถุนายน 2561 18 กรกฎาคม 2561
118 ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด(เวชศาสตร์ฟื้นฟู ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
18 มิถุนายน 2561 18 กรกฎาคม 2561
119 นักกายภาพบำบัด(เวชศาสตร์ฟื้นฟู ) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
18 มิถุนายน 2561 18 กรกฎาคม 2561
120 วิศวกร 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานวิศวกรรมบริการ
19 มิถุนายน 2561 6 กรกฎาคม 2561
122 อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต โครงการจัดตั้งกลุ่มสาขาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง
8 มิถุนายน 2561 31 สิงหาคม 2561
123 อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต โครงการจัดตั้งกลุ่มสาขาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
8 มิถุนายน 2561 31 สิงหาคม 2561
124 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกปริทันตวิทยาเเละเวชศาสตร์ช่องปาก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
7 มิถุนายน 2561 20 สิงหาคม 2561
125 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมจัดฟัน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
24 กรกฎาคม 2561 17 สิงหาคม 2561
126 วิศวกรไฟฟ้า(วิศวกรรมบริการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 พฤษภาคม 2561 30 ธันวาคม 2561
127 อาจารย์ 1 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศคึกษา
7 มิถุนายน 2561 6 กันยายน 2561
128 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในประเทศที่มีรายได้ต่ำปานกลาง
11 มิถุนายน 2561 29 สิงหาคม 2561
129 English native Language Specialist 1 position National Institute for Child and Family Development
workplace : National Institute for Child and Family Development
5 June 2018 10 September 2018
130 อาจารย์(ด้านจุลทรรศนศาสตร์ ) 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
18 พฤษภาคม 2561 14 กันยายน 2561
131 อาจารย์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษา
ปฏิบัติงาน : ตามเอกสารแนบ
1 มิถุนายน 2561 31 สิงหาคม 2561
132 ทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตเเพทย์/เเพทย์ งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
23 พฤษภาคม 2561 30 สิงหาคม 2561
133 สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
22 พฤษภาคม 2561 17 สิงหาคม 2561
134 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 12 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการคลินิก โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
28 พฤษภาคม 2561 20 สิงหาคม 2561
135 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(โสตทัศนศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 มิถุนายน 2561 1 กันยายน 2561
137 พยาบาล 4 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
25 พฤษภาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
142 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(วิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 พฤษภาคม 2561 30 กันยายน 2561
144 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
10 พฤษภาคม 2561 23 สิงหาคม 2561
145 นักทรัพยากรบุคคล(บุคคล) 1 อัตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ปฏิบัติงาน : หน่วยทรัพยากรบุคคล สนง. เลขานุการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
3 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561
146 ผู้ช่วยพยาบาล(เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 พฤษภาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
147 พยาบาล(เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 พฤษภาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
148 พยาบาล(เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 พฤษภาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
151 อาจารย์(กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์
7 พฤษภาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
152 ช่างทำฟัน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยปฏิบัติการทางทันตกรรม งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
3 พฤษภาคม 2561 16 สิงหาคม 2561
155 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
2 พฤษภาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561
159 อาจารย์(ภาควิชาอนามัยครอบครัว) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
24 เมษายน 2561 31 สิงหาคม 2561
167 อาจารย์((หรือ ผู้ช่วยอาจารย์)) 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิทชาทันตกรรมเด็ก
4 เมษายน 2561 30 สิงหาคม 2561
180 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2561
181 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2561
182 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์) 6 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2561
183 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
184 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2561
185 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2561
190 พยาบาล(พยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ ) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
20 มีนาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561
199 อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
26 กุมภาพันธ์ 2561 31 สิงหาคม 2561
202 อาจารย์(ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
12 กุมภาพันธ์ 2561 31 ธันวาคม 2561
218 อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
266 อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
6 กรกฎาคม 2560 31 สิงหาคม 2561
282 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
9 มิถุนายน 2560 30 กันยายน 2561

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(จุลชีววิทยา-ภูมิคุ้มกันวิทยา) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
16 สิงหาคม 2561
2 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานควบคุมคุณภาพ
16 สิงหาคม 2561
3 สอบสัมภาษณ์ นักปฏิบัติการวิจัย(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
16 สิงหาคม 2561
4 สอบสัมภาษณ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัยเเละจราจร งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
15 สิงหาคม 2561
5 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต โครงการจัดตั้งกลุ่มสาขาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง
15 สิงหาคม 2561
6 สอบสัมภาษณ์ สัตวแพทย์(สัตว์น้ำ) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
15 สิงหาคม 2561
7 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฎิบัติงานเกี่ยวกับ งานธุรการ งานเลขานุการ งานด้านยุทธศาสตร์และงานแผน งานหลักสูตรต่าง ๆ ของภาควิชา รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
14 สิงหาคม 2561
8 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
14 สิงหาคม 2561
9 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานผู้อำนวยการ
14 สิงหาคม 2561
10 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์
14 สิงหาคม 2561
11 ประกาศรายชื่อ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 สิงหาคม 2561
12 English native Language Specialist 1 position Faculty of Graduate Studies
workplace : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 August 2018
13 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยจัดการข้อมูล งานข้อมูลเเละสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์
10 สิงหาคม 2561
14 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10 สิงหาคม 2561
15 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
10 สิงหาคม 2561
16 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอนและงานวิจัยด้านกีฏวิทยาการแพทย์) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์
10 สิงหาคม 2561
17 สอบข้อเขียน อาจารย์(การวิจัย) 8 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานว้ิจัย และบริการวิชาการ
10 สิงหาคม 2561
18 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
9 สิงหาคม 2561
19 สอบข้อเขียน นักประชาสัมพันธ์(รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยประชาสัมพันธ์ งานบริหารและธุรการ
9 สิงหาคม 2561
20 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี(บัญชี) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9 สิงหาคม 2561
21 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฎิบัติงานเกี่ยวกับ งานธุรการ งานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานจัดระบบงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
9 สิงหาคม 2561
22 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
9 สิงหาคม 2561
23 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด ศาลายา
9 สิงหาคม 2561
24 ประกาศรายชื่อ หัวหน้างาน( งานพัฒนาการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 สิงหาคม 2561
25 สอบข้อเขียน พนักงานพัสดุ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยควบคุมพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
8 สิงหาคม 2561
26 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์
8 สิงหาคม 2561
27 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
8 สิงหาคม 2561
28 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารจัดการการวิจัย งานส่งเสริมเเละพัฒนาการวิจัย สำนักงานการวิจัย
7 สิงหาคม 2561
29 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
7 สิงหาคม 2561
30 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิธีการเเละกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
7 สิงหาคม 2561
31 ประกาศผล ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยโครงการวิจัย
6 สิงหาคม 2561
32 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การเรียนการสอน ภาควิชามนุษยศาสตร์ ด้านปรัชญา) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชามนุษยศาสตร์
3 สิงหาคม 2561
33 สอบสัมภาษณ์ บุคลากร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารเเละธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
3 สิงหาคม 2561
34 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานผู้อำนวยการ) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
3 สิงหาคม 2561
35 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานส่งเสริมและบริหารการวิจัย) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 สิงหาคม 2561
36 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค) 3 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาและศิริราช
1 สิงหาคม 2561
37 ประกาศรายชื่อ ผู้อำนวยการ(โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 กรกฎาคม 2561
38 สอบสัมภาษณ์ นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
31 กรกฎาคม 2561
39 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานห้องสมุด) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
31 กรกฎาคม 2561
40 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
31 กรกฎาคม 2561
41 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี(งานการเงินและบัญชี) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
26 กรกฎาคม 2561
42 สอบข้อเขียน นักเอกสารสนเทศ(งานห้องสมุด) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
26 กรกฎาคม 2561
43 ประกาศรายชื่อ คณบดี 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
25 กรกฎาคม 2561
44 ประกาศรายชื่อ นักทรัพยากรบุคคล(หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
25 กรกฎาคม 2561
45 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(การสอน) 4 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
25 กรกฎาคม 2561
46 ประกาศรายชื่อ ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ(การสอน) 2 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
25 กรกฎาคม 2561
47 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
25 กรกฎาคม 2561
48 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการข้อมูลสมุนไพร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร
25 กรกฎาคม 2561
49 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล(การประสานงาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร การประเมินและวิเคราะห์ผลการประเมินสมรรถนะในการทำงาน (e-Performance Appraisal System) รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
23 กรกฎาคม 2561
50 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล(การจัดทำเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินได้และเงินหักประเภทต่างๆ ผ่านระบบ MU-ERP การนำส่งเงินกองทุนประกันสังคม รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
23 กรกฎาคม 2561
51 ประกาศรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน
19 กรกฎาคม 2561
52 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการโครงการ (Project Administrator) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
18 กรกฎาคม 2561
53 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (SPOC/ MOOC Administrator) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
18 กรกฎาคม 2561
54 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ทางด้านการศึกษาของภาควิชาสังคมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
17 กรกฎาคม 2561
55 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารงานทั่วไป ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
17 กรกฎาคม 2561
56 สอบสัมภาษณ์ พนักงานห้องปฏิบัติการ 3 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
13 กรกฎาคม 2561
57 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์(พนักงานควบคุมคุณภาพ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
13 กรกฎาคม 2561
58 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงาน อาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงาน อาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต
13 กรกฎาคม 2561
59 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
13 กรกฎาคม 2561
60 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวรรมบริการและอาคารสถานที่
12 กรกฎาคม 2561
61 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9 กรกฎาคม 2561
62 ประกาศผล นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริการวิชาการและวิจัย
9 กรกฎาคม 2561
63 สอบสัมภาษณ์ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลศิริราช
5 กรกฎาคม 2561
64 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
2 กรกฎาคม 2561
65 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง (หน่วยบัญชี)
2 กรกฎาคม 2561
66 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
28 มิถุนายน 2561
67 ประกาศรายชื่อ พนักงานห้องสมุด 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาวิจัยและวิชาการ
25 มิถุนายน 2561
68 ประกาศรายชื่อ พนักงานประกอบอาหาร 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานโภชนาการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
25 มิถุนายน 2561
69 สอบสัมภาษณ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคอมพิวเตอร์เเละการสื่อสาร งานข้อมูลเเละสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์
20 มิถุนายน 2561
70 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
20 มิถุนายน 2561
71 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกลยุทธ์และแผน
18 มิถุนายน 2561
72 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
11 มิถุนายน 2561
73 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการโภชนาการ 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานโภชนาการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
5 มิถุนายน 2561
74 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
4 มิถุนายน 2561
75 ประกาศรายชื่อ ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
30 พฤษภาคม 2561
76 ประกาศรายชื่อ อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
30 พฤษภาคม 2561
77 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สำนักวิชาสหวิทยาการ
23 พฤษภาคม 2561
78 สอบข้อเขียน ครูพี่เลี้ยง 3 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
21 พฤษภาคม 2561
79 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
21 พฤษภาคม 2561
80 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการช่างศิลป์ 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
18 พฤษภาคม 2561
81 ประกาศรายชื่อ พนักงานห้องสมุด 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษา วิจัยและวิชาการ
18 พฤษภาคม 2561
82 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
18 พฤษภาคม 2561
83 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
10 พฤษภาคม 2561
84 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ
8 พฤษภาคม 2561
85 ประกาศรายชื่อ พนักงานธุรการ 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
7 พฤษภาคม 2561
86 สอบสัมภาษณ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคอมพิวเตอร์เเละการสื่อสาร งานข้อมูลเเละสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์
4 พฤษภาคม 2561
87 ประกาศผล อาจารย์(การสอนภาษา) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (วิชาเอกการสอนภาษา) กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
30 เมษายน 2561
88 สอบสัมภาษณ์ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลศิริราช
24 เมษายน 2561
89 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสารสนเทศ งานบริหารและธุรการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
23 เมษายน 2561
90 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
17 เมษายน 2561
91 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
10 เมษายน 2561
92 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค(Job นายช่างเทคนิค) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานระบบแก๊สทางการแพทย์ ฝ่ายวิศกรรมและอาคารสถานที่
5 เมษายน 2561
93 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
5 เมษายน 2561
94 สอบข้อเขียน นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
5 เมษายน 2561
95 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : งานหอพักนักศึกษา
4 เมษายน 2561
96 ประกาศรายชื่อ นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิจับประชากรและสังคม
29 มีนาคม 2561
97 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริการวิศวกรรม งานบริหารเเละธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
28 มีนาคม 2561
98 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมหัตถการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
19 มีนาคม 2561
99 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทย์
19 มีนาคม 2561
100 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
16 มีนาคม 2561
101 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค(Job นายช่างเทคนิค) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานระบบแก๊สทางการแพทย์ ฝ่ายวิศกรรมและอาคารสถานที่
16 มีนาคม 2561
102 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกลยุทธ์และแผน
16 มีนาคม 2561
103 สอบสัมภาษณ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคอมพิวเตอร์เเละการสื่อสาร งานข้อมูลเเละสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์
15 มีนาคม 2561
104 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
12 มีนาคม 2561
105 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
9 มีนาคม 2561
106 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9 มีนาคม 2561
107 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ บางกอกน้อย
9 มีนาคม 2561
108 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เจ้าหน้าที่มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7 มีนาคม 2561
109 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
6 มีนาคม 2561
110 ประกาศรายชื่อ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์(รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสารสนเทศ งานบริหารและธุรการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5 มีนาคม 2561
111 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
2 มีนาคม 2561
112 ประกาศรายชื่อ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 กุมภาพันธ์ 2561
113 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
28 กุมภาพันธ์ 2561
114 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
27 กุมภาพันธ์ 2561
115 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลัง สำนักงานคณบดี
22 กุมภาพันธ์ 2561
116 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๑) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
16 กุมภาพันธ์ 2561
117 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๒) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
16 กุมภาพันธ์ 2561
118 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
15 กุมภาพันธ์ 2561
119 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
13 กุมภาพันธ์ 2561
120 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
13 กุมภาพันธ์ 2561
121 ประกาศผล คนสวน 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 กุมภาพันธ์ 2561
122 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกลยุทธ์และแผน
5 กุมภาพันธ์ 2561
123 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินและบัญชี) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
5 กุมภาพันธ์ 2561
124 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 กุมภาพันธ์ 2561
125 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 กุมภาพันธ์ 2561
126 สอบข้อเขียน เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
2 กุมภาพันธ์ 2561
127 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
30 มกราคม 2561
128 สอบสัมภาษณ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัยเเละจราจร งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม
30 มกราคม 2561
129 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยอาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
17 มกราคม 2561