ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 นักวิจัย (งานสอนและงานวิจัยของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล) 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
22 พฤศจิกายน 2560 31 ธันวาคม 2560
2 นักวิจัย (งานสอนและงานวิจัยของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล) 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
22 พฤศจิกายน 2560 31 ธันวาคม 2560
3 อาจารย์(การเรียนการสอน และงานวิจัยงานวิจัยของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล) 2 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
22 พฤศจิกายน 2560 31 ธันวาคม 2560
4 หัวหน้างาน( งานพัฒนาการศึกษา ) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : กองบริหารการศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี
21 พฤศจิกายน 2560 15 ธันวาคม 2560
5 นักวิทยาศาสตร์(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม
21 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560
6 นักวิจัย (วิจัย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี
21 พฤศจิกายน 2560 16 ธันวาคม 2560
7 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริการกลางและยานพาหนะ ) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
21 พฤศจิกายน 2560 6 ธันวาคม 2560
8 นักประชาสัมพันธ์(อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ศาลายา
20 พฤศจิกายน 2560 15 ธันวาคม 2560
9 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(Visual) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : หอแสดงดนตรี
20 พฤศจิกายน 2560 8 ธันวาคม 2560
10 อาจารย์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
21 พฤศจิกายน 2560 29 พฤศจิกายน 2560
11 นักทรัพยากรบุคคล((หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560
12 พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวเคมีและภาควิชาอาหารเคมี
21 พฤศจิกายน 2560 29 พฤศจิกายน 2560
13 นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 พฤศจิกายน 2560 15 ธันวาคม 2560
14 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลัง สำนักงานคณบดี
17 พฤศจิกายน 2560 12 ธันวาคม 2560
15 อาจารย์ 2 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560
16 อาจารย์ 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์
21 พฤศจิกายน 2560 15 ธันวาคม 2560
17 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์
21 พฤศจิกายน 2560 15 ธันวาคม 2560
18 นักวิชาการศึกษา(ด้านบัณฑิตศึกษา ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยบัณฑิตศึกษา งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
15 พฤศจิกายน 2560 24 พฤศจิกายน 2560
19 พนักงานทั่วไป(เวรเปล) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
15 พฤศจิกายน 2560 15 ธันวาคม 2560
20 อาจารย์ 2 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
20 พฤศจิกายน 2560 31 มกราคม 2561
21 ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
15 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560
22 อาจารย์ 1 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
7 พฤศจิกายน 2560 8 มกราคม 2561
23 นักวิชาการพัสดุ(๑. ดำเนินการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ วัสดุยา เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี และวัสดุอื่นๆของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน) 2 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
14 พฤศจิกายน 2560 8 ธันวาคม 2560
24 เภสัชกร(สนับสนุนบริการผู้ป่วย) 2 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานเภส้ชกรรม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
14 พฤศจิกายน 2560 1 ธันวาคม 2560
25 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศึกษาศาสตร์
15 พฤศจิกายน 2560 31 มกราคม 2561
26 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีเเละนวัตกรรม
10 พฤศจิกายน 2560 6 ธันวาคม 2560
27 อาจารย์(การสอนภาษา) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (วิชาเอกการสอนภาษา) กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
10 พฤศจิกายน 2560 15 มกราคม 2561
28 เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีเเละนวัตกรรม
10 พฤศจิกายน 2560 6 ธันวาคม 2560
29 เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีเเละนวัตกรรม
10 พฤศจิกายน 2560 6 ธันวาคม 2560
30 นักวิชาการศึกษา(งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย (ลูกจ้างโครงการ)) 3 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
9 พฤศจิกายน 2560 15 ธันวาคม 2560
31 อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560
32 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตเเพทยศาสตร์นานาชาติ
6 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560
33 ช่างทำฟัน(หรือ นักวิชาการช่างทันตกรรม) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
6 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560
34 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ
10 พฤศจิกายน 2560 24 พฤศจิกายน 2560
35 หัวหน้างาน(งานพัฒนาสื่อผสม) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักงานอธิการบดี
3 พฤศจิกายน 2560 24 พฤศจิกายน 2560
36 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
3 พฤศจิกายน 2560 22 พฤศจิกายน 2560
37 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริการวิชาการและวิจัย
7 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560
38 นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินและบัญชี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
6 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560
39 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
1 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560
40 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
1 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560
41 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
1 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560
42 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(การแก้ไขการได้ยิน / การแก้ไขการพูด) 6 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
1 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560
43 นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานผู้อำนวยการ) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
6 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560
44 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
31 ตุลาคม 2560 22 พฤศจิกายน 2560
45 ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากเเละปริทันตวิทยา
1 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560
46 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา(งานโสตทัศนูปกรณ์) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสำรองการใช้สถานที่และอุปกรณ์
1 พฤศจิกายน 2560 15 พฤศจิกายน 2560
47 นักวิเทศสัมพันธ์(งานวิเทศสัมพันธ์) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์
1 พฤศจิกายน 2560 15 พฤศจิกายน 2560
48 อาจารย์(สอนในหลักสูตรอาหารและโภชนาการ ) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาโภชนาการ หน่วยโภชนาการชุมชน
1 พฤศจิกายน 2560 29 ธันวาคม 2560
49 ผู้อำนวยการกอง(กองพัฒนาคุณภาพ) 1 อัตรา กองพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติงาน : กองพัฒนาคุณภาพ อาคารสำนักงานอธิการบดี
30 ตุลาคม 2560 22 พฤศจิกายน 2560
50 อาจารย์((ด้านเคมีคลินิก) การสอน วิจัย บริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : วิทยาเขตศาลายา
19 ตุลาคม 2560 20 พฤศจิกายน 2560
51 พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
25 ตุลาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
52 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนการศึกษา
30 ตุลาคม 2560 24 พฤศจิกายน 2560
53 พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
1 พฤศจิกายน 2560 21 พฤศจิกายน 2560
54 นักนิเทศศิลป์(Video Content Creator ) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : งานการตลาดและประชาสัมพันธ์
27 ตุลาคม 2560 10 พฤศจิกายน 2560
55 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกลยุทธ์และแผน
25 ตุลาคม 2560 14 พฤศจิกายน 2560
56 เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
25 ตุลาคม 2560 12 ธันวาคม 2560
57 อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
17 ตุลาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
58 ผู้อำนวยการกอง(กองบริหารงานวิจัย) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : กองบริหารงานวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี
24 ตุลาคม 2560 17 พฤศจิกายน 2560
59 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษา
ปฏิบัติงาน : ตามเอกสารแนบ
24 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560
60 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
25 ตุลาคม 2560 14 ธันวาคม 2560
61 พยาบาล(MU Health) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
17 ตุลาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
62 ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
18 ตุลาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
63 ผู้อำนวยการ 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
18 ตุลาคม 2560 20 พฤศจิกายน 2560
64 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมจัดฟัน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
9 ตุลาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
65 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกปริทันตวิทยาเเละเวชศาสตร์ช่องปาก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
9 ตุลาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
66 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
16 ตุลาคม 2560 17 พฤศจิกายน 2560
67 ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2560) 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากเเละปริทันตวิทยา
11 ตุลาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560
68 ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : อาคารเตรียมอุดมดนตรี
11 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560
69 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานผู้อำนวยการ
11 ตุลาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
70 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
9 ตุลาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
71 นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
9 ตุลาคม 2560 10 พฤศจิกายน 2560
72 อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
6 ตุลาคม 2560 21 พฤศจิกายน 2560
73 หัวหน้างาน(พัสดุ) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
5 ตุลาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
74 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
3 ตุลาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
75 พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัยเเละจราจร งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
3 ตุลาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
76 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงาน ณ วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย) 2 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ณ วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย
3 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560
77 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ขับรถยนต์) 1-2 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
3 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560
78 คณบดี 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยราชสุดา
3 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560
79 อาจารย์(สอน วิจัย และบริการวิชาการ ) 2 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560
80 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
5 ตุลาคม 2560 23 พฤศจิกายน 2560
81 อาจารย์(ด้านการสอนและการแปลภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 กันยายน 2560 20 ตุลาคม 2560
82 อาจารย์(ด้านธรณีศาสตร์) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาธรณีศาสตร์ สำนักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
28 กันยายน 2560 31 ตุลาคม 2560
83 อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๒) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
29 กันยายน 2560 29 ธันวาคม 2560
84 อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๑) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
29 กันยายน 2560 29 ธันวาคม 2560
85 พนักงานรักษาความปลอดภัย 4 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
25 กันยายน 2560 3 ตุลาคม 2560
86 นักทรัพยากรบุคคล(งานทรััพยากรบุคคล) 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
18 กันยายน 2560 28 กันยายน 2560
87 นิติกร(เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (Legal Officer)) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : กรุงเทพและปริมณฑล (นครปฐม)
20 กันยายน 2560 13 ตุลาคม 2560
88 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานหอแสดงดนตรี) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
20 กันยายน 2560 13 ตุลาคม 2560
89 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
21 กันยายน 2560 1 ธันวาคม 2560
90 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
18 กันยายน 2560 4 ธันวาคม 2560
91 ทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตเเพทย์/เเพทย์ งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
11 กันยายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560
92 เภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเภสัชกรรม งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
6 กันยายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560
93 อาจารย์(ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
30 สิงหาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
94 ผู้ช่วยวิจัย 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
28 สิงหาคม 2560 15 กันยายน 2560
95 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
24 สิงหาคม 2560 14 กันยายน 2560
96 อาจารย์(กิจกรรมบำบัด) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 สิงหาคม 2560 31 ตุลาคม 2560
97 นักจิตวิทยาคลินิก 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
21 สิงหาคม 2560 15 กันยายน 2560
98 อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
18 สิงหาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
99 อาจารย์(ภาควิชาอนามัยครอบครัว) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
18 สิงหาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
100 อาจารย์(ภาควิชาอชีวอนามัยและความปลอดภัย) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
11 สิงหาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
101 อาจารย์(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
11 สิงหาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
102 อาจารย์ 14 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
24 กรกฎาคม 2560 22 กันยายน 2560
103 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
10 สิงหาคม 2560 25 สิงหาคม 2560
104 ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
10 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560
105 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 2 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
7 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560
106 พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
7 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560
107 บุคลากร(เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์อาวุโส) 1 อัตรา วิทยาลัยการจัดการ
ปฏิบัติงาน : 69 ถนนวิภาวดีรังสิต พญาไท กทม 10400
1 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560
108 นักทรัพยากรบุคคล (อาวุโส) 1 อัตรา วิทยาลัยการจัดการ
ปฏิบัติงาน : 69 ถนนวิภาวดีรังสิต พญาไท กทม 10400
1 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560
109 อาจารย์ 1-2 อัตรา วิทยาลัยการจัดการ
ปฏิบัติงาน : 69 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กทม 10400
1 กรกฎาคม 2560 30 กันยายน 2560
110 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี สำนักงานคณบดึ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
31 กรกฎาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
111 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 กรกฎาคม 2560 18 สิงหาคม 2560
112 อาจารย์ 2 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาพัฒนาการมนุษย์
31 กรกฎาคม 2560 17 พฤศจิกายน 2560
113 คณบดี(วิทยาลัยดุริยางคศิลป์) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
27 กรกฎาคม 2560 18 สิงหาคม 2560
114 ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน
7 มีนาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560
115 ผู้อำนวยการ(สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
21 กรกฎาคม 2560 25 กรกฎาคม 2560
116 นักวิชาการเงินและบัญชี((ระดับอาวุโส)) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
11 กรกฎาคม 2560 31 กรกฎาคม 2560
117 เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
11 กรกฎาคม 2560 31 กรกฎาคม 2560
118 เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา 2 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : งานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
11 กรกฎาคม 2560 31 กรกฎาคม 2560
119 แพทย์(เวชปฏิบัติทั่วไป) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์ทางเลือก
17 กรกฎาคม 2560 18 สิงหาคม 2560
120 พนักงานธุรการ(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
5 กรกฎาคม 2560 24 กรกฎาคม 2560
121 นักวิชาการศึกษา(งานบริการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)) 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
6 กรกฎาคม 2560 24 กรกฎาคม 2560
122 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(ทางการได้ยิน) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
26 มิถุนายน 2560 17 กรกฎาคม 2560
123 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
29 มิถุนายน 2560 7 กรกฎาคม 2560
124 แพทย์(เฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
26 มิถุนายน 2560 30 กันยายน 2560
125 วิศวกร 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
26 มิถุนายน 2560 17 กรกฎาคม 2560
126 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
26 มิถุนายน 2560 15 กรกฎาคม 2560
127 อาจารย์(ภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สำนักวิชาสหวิทยาการ
26 มิถุนายน 2560 28 กันยายน 2560
128 อาจารย์(บัญชี) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สำนักวิชาสหวิทยาการ
27 มิถุนายน 2560 1 มกราคม 2513
129 อาจารย์(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สำนักวิชาสหวิทยาการ
26 มิถุนายน 2560 28 กันยายน 2560
130 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
16 มิถุนายน 2560 23 มิถุนายน 2560
131 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโครงการฯ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานอธิการบดี
15 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2560
132 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
14 มิถุนายน 2560 4 สิงหาคม 2560
133 นักทรัพยากรบุคคล(หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : กองทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี
12 มิถุนายน 2560 23 มิถุนายน 2560
134 อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5 มิถุนายน 2560 29 กันยายน 2560
135 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
7 มีนาคม 2560 8 ธันวาคม 2560
136 วิศวกร 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : อาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต
16 พฤศจิกายน 2559 31 มกราคม 2560
137 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : กองบริหารงานวิจัย
13 ตุลาคม 2559 28 ตุลาคม 2559
138 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
12 กันยายน 2559 30 กันยายน 2559
139 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
15 สิงหาคม 2559 31 สิงหาคม 2559

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 ประกาศรายชื่อ ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม
21 พฤศจิกายน 2560
2 ประกาศรายชื่อ นักวิจัย 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยมหิดลไวแวกซ์ ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
21 พฤศจิกายน 2560
3 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป
20 พฤศจิกายน 2560
4 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในประเทศที่มีรายได้ต่ำปานกลาง
20 พฤศจิกายน 2560
5 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
20 พฤศจิกายน 2560
6 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในประเทศที่มีรายได้ต่ำปานกลาง
17 พฤศจิกายน 2560
7 สอบสัมภาษณ์ นักปฏิบัติการวิจัย 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัด งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 พฤศจิกายน 2560
8 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ(งานพัสดุ ) ๑ อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย
17 พฤศจิกายน 2560
9 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป( (ปฏิบัติงานด้านเลขานุการ) ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
17 พฤศจิกายน 2560
10 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารจัดการงานธุรการของภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
16 พฤศจิกายน 2560
11 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลัง สำนักงานคณบดี
16 พฤศจิกายน 2560
12 สอบข้อเขียน อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟื้ันฟูสมรรถภาพคนพิการ
16 พฤศจิกายน 2560
13 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ สำนักงานคณบดึ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
16 พฤศจิกายน 2560
14 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการเเละวิทยาเอ็นโดดอนต์
16 พฤศจิกายน 2560
15 สอบข้อเขียน อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
16 พฤศจิกายน 2560
16 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา งานบริหารการศึกษา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
16 พฤศจิกายน 2560
17 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย) 2 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศึกษาศาสตร์
16 พฤศจิกายน 2560
18 สอบสัมภาษณ์ สัตวแพทย์ 3 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โีรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
15 พฤศจิกายน 2560
19 สอบสัมภาษณ์ พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
15 พฤศจิกายน 2560
20 สอบสัมภาษณ์ บรรณารักษ์ 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : หอสมุดกลาง
15 พฤศจิกายน 2560
21 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
15 พฤศจิกายน 2560
22 สอบสัมภาษณ์ นักเอกสารสนเทศ 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
15 พฤศจิกายน 2560
23 ประกาศรายชื่อ อาจารย์ 2 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
15 พฤศจิกายน 2560
24 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
15 พฤศจิกายน 2560
25 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
14 พฤศจิกายน 2560
26 สอบข้อเขียน นักเอกสารสนเทศ 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานหอสมุดกลาง (ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ)
14 พฤศจิกายน 2560
27 สอบข้อเขียน บรรณารักษ์ 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
14 พฤศจิกายน 2560
28 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ให้บริการเกี่ยวกับระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (SPOC/ MOOC Administrator) (ตำแหน่งที่ 3 )) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
13 พฤศจิกายน 2560
29 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(บริหารจัดการโครงการ (Project Administrator) (ตำแหน่งที่ 2 ) ) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
13 พฤศจิกายน 2560
30 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Instructional Designer (ตำแหน่งที่ 1)) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
13 พฤศจิกายน 2560
31 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
13 พฤศจิกายน 2560
32 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
10 พฤศจิกายน 2560
33 สอบสัมภาษณ์ ช่างทำฟัน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตเเพทยศาสตร์นานาชาติ
9 พฤศจิกายน 2560
34 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
6 พฤศจิกายน 2560
35 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
6 พฤศจิกายน 2560
36 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
6 พฤศจิกายน 2560
37 สอบข้อเขียน วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
6 พฤศจิกายน 2560
38 สอบข้อเขียน นักบริหารความเสี่ยง 2 อัตรา ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
4 พฤศจิกายน 2560
39 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานหอพักนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
3 พฤศจิกายน 2560
40 ประกาศรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
2 พฤศจิกายน 2560
41 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2560) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมชุมชน
1 พฤศจิกายน 2560
42 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์((นักศึกษาทันตเเพทย์ผู้ทำสัญญาใช้ทุน ประจำปี 2560)) 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
1 พฤศจิกายน 2560
43 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2560) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลเฟเชียล
1 พฤศจิกายน 2560
44 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2560) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก
1 พฤศจิกายน 2560
45 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2560) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
1 พฤศจิกายน 2560
46 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2560) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
1 พฤศจิกายน 2560
47 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2560) 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการเเละวิทยาเอ็นโดดอนต์
1 พฤศจิกายน 2560
48 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2560) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลเฟเชียล
1 พฤศจิกายน 2560
49 สอบสัมภาษณ์ ทันตแพทย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2560) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
1 พฤศจิกายน 2560
50 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2560) 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สาขาประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
1 พฤศจิกายน 2560
51 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน) 3 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศึกษาศาสตร์
20 ตุลาคม 2560
52 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษา
18 ตุลาคม 2560
53 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาโภชนวิทยา) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
18 ตุลาคม 2560
54 สอบข้อเขียน อาจารย์(ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
17 ตุลาคม 2560
55 Paper Test Educator(การศึกษาและกิจการนักศึกษา) 1 position Faculty of Medical Technology
workplace : วิทยาเขตศาลายา
16 October 2017
56 ประกาศผล นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
16 ตุลาคม 2560
57 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
4 ตุลาคม 2560
58 ประกาศรายชื่อ พนักงานวิทยาศาสตร์(วิจัยและทดสอบ) 2 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
3 ตุลาคม 2560
59 ประกาศผล นักปฏิบัติการวิจัย(งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
27 กันยายน 2560
60 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๒) 2 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
25 กันยายน 2560
61 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๑) 2 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
25 กันยายน 2560
62 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานพัสดุ) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี คณะทันตเเพทยศาสตร์
15 กันยายน 2560
63 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
15 กันยายน 2560
64 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานผู้อำนวยการ
25 สิงหาคม 2560
65 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
22 สิงหาคม 2560
66 สอบข้อเขียน นักวิชาการช่างศิลป์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
11 สิงหาคม 2560
67 ประกาศผล นักวิเทศสัมพันธ์(งานวิเทศสัมพันธ์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร (ศาลายา)
8 สิงหาคม 2560
68 ประกาศผล นักปฏิบัติการวิจัย(งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ศาลายา
27 กรกฎาคม 2560
69 ประกาศผล ช่างทำฟัน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยปฏิบัติการทางทันตกรรม งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
27 กรกฎาคม 2560
70 ประกาศผล นักอาชีวอนามัย 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
25 กรกฎาคม 2560
71 ประกาศผล วิศวกร 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
25 กรกฎาคม 2560
72 ประกาศผล นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
25 กรกฎาคม 2560
73 ประกาศผล นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
25 กรกฎาคม 2560
74 สอบข้อเขียน อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลเฟเชียล
18 กรกฎาคม 2560
75 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลโซเชียล
18 กรกฎาคม 2560
76 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา(ด้านกีฬา) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสวัสดิการเเละสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
11 กรกฎาคม 2560
77 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : กองบริหารงานวิจัย
16 พฤษภาคม 2560
78 ประกาศผล นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : กองบริหารงานวิจัย
22 มีนาคม 2560
79 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : กองกฎหมาย
27 มกราคม 2560
80 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : อาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต
20 มกราคม 2560
81 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา (ทดแทนอัตราลาออก)) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : กองกิจการนักศึกษา
2 ธันวาคม 2559
82 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : โครงการเสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
1 ธันวาคม 2559
83 สอบสัมภาษณ์ นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ตรวจสอบภายใน
18 พฤศจิกายน 2559
84 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
15 พฤศจิกายน 2559
85 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา กองวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์
15 พฤศจิกายน 2559
86 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : กองกิจการนักศึกษา
31 ตุลาคม 2559
87 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา กองพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติงาน : กองพัฒนาคุณภาพ
22 กันยายน 2559
88 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : กองกิจการนักศึกษา
22 กันยายน 2559
89 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานหอพักนักศึกษา ) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
22 กันยายน 2559
90 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริหารสินทรัพย์
21 กันยายน 2559