ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
1 ตุลาคม 2561 1 พฤศจิกายน 2561
2 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์
20 กันยายน 2561 11 ตุลาคม 2561
3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกลยุทธ์และแผน
26 กันยายน 2561 17 ตุลาคม 2561
4 นักวิชาการศึกษา(กิจการศึกษา) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 กันยายน 2561 31 ตุลาคม 2561
5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ทำหน้าที่นักประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
24 กันยายน 2561 31 ตุลาคม 2561
6 นักวิชาการศึกษา(ด้านพัฒนาหลักสูตร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
24 กันยายน 2561 7 ตุลาคม 2561
7 อาจารย์(เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค) 2 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาและศิริราช
15 กันยายน 2561 31 ตุลาคม 2561
8 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ โรงพยาบาลศิริราช
24 กันยายน 2561 24 ตุลาคม 2561
9 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
21 กันยายน 2561 19 ตุลาคม 2561
10 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานการเงินและบัญชี ) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สยามพารากอน
10 กันยายน 2561 8 ตุลาคม 2561
11 นักวิชาการศึกษา(งานการศึกษา) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สยามพารากอน
10 กันยายน 2561 8 ตุลาคม 2561
12 ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากเเละปริทันตวิทยา
21 กันยายน 2561 2 ตุลาคม 2561
13 บุคลากร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
21 กันยายน 2561 12 ตุลาคม 2561
14 อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
14 กันยายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561
15 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชานิติเวชศาสตร์
27 กันยายน 2561 26 ตุลาคม 2561
16 อาจารย์(วัฒนธรรมสุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาภาษาและวัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
19 กันยายน 2561 31 ตุลาคม 2561
17 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
19 กันยายน 2561 4 ตุลาคม 2561
18 นักวิชาการศึกษา(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิคศาสตร์
18 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561
19 พนักงานสถานที่(เปิด – ปิด ห้องเรียน/ทำความสะอาดห้องเรียน อุปกรณ์ประจำห้อง ให้มีความพร้อมใช้งาน/ช่วยจัดสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
18 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561
20 นักวิชาการศึกษา( งานทะเบียนและประมวลผล ) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18 กันยายน 2561 19 ตุลาคม 2561
21 English native Language Specialist 1 position Faculty of Graduate Studies
workplace : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 September 2018 10 October 2018
22 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 กันยายน 2561 5 ตุลาคม 2561
23 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
18 กันยายน 2561 8 ตุลาคม 2561
24 พยาบาล(หัวหน้าหอผู้ป่วย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
17 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561
25 พนักงานห้องปฏิบัติการ 3 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 กันยายน 2561 20 ตุลาคม 2561
26 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานบริหารจัดการ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ สำนักงานคณบดี บางกอกน้อย
10 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2561
27 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
14 กันยายน 2561 12 ตุลาคม 2561
28 นักทรัพยากรบุคคล(งานทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561
29 นักทรัพยากรบุคคล(งานทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561
30 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานอาคารสถานที่และซ่อมบำำรุง) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
23 สิงหาคม 2561 20 กันยายน 2561
31 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ร้านวิทยาลัย) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ร้านวิทยาลัย งานพัฒนาสินทรัพย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561
32 ช่างเทคนิค(งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
23 สิงหาคม 2561 6 กันยายน 2561
33 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(โปรแกรมเมอร์ Programmer) 3 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ศาลายา
13 กันยายน 2561 30 กันยายน 2561
34 วิศวกรไฟฟ้า(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยล
12 กันยายน 2561 19 ตุลาคม 2561
35 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารทั่วไป) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
11 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561
36 นักรังสีการแพทย์(หัวหน้างานรังสีวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
13 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561
37 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน( งานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ ) 2 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13 กันยายน 2561 31 ตุลาคม 2561
38 นักทรัพยากรบุคคล(หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
13 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561
39 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน( งานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน) 2 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13 กันยายน 2561 31 ตุลาคม 2561
40 นักวิชาการเวชสถิติ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
17 กันยายน 2561 17 ตุลาคม 2561
41 นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลศิริราช
17 กันยายน 2561 17 ตุลาคม 2561
42 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
17 กันยายน 2561 17 ตุลาคม 2561
43 สถาปนิก( งานออกแบบและผังแม่บท ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 กันยายน 2561 12 ตุลาคม 2561
44 นักวิชาการศึกษา( งานทะเบียนและประมวลผล) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 กันยายน 2561 12 ตุลาคม 2561
45 นักวิชาการศึกษา( งานพัฒนาการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 กันยายน 2561 12 ตุลาคม 2561
46 นักกายภาพบำบัด(กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ) 3 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ศูนย์กายภบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
11 กันยายน 2561 15 ตุลาคม 2561
47 อาจารย์(ปฏิบัตงานสอน ณ กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา) 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
20 กันยายน 2561 20 พฤศจิกายน 2561
48 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป( งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์ (หน่วยสภาคณาจารย์)) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13 กันยายน 2561 12 ตุลาคม 2561
49 อาจารย์(งานการเรียนการสอนในด้านระบาดวิทยา ชีวสถิติ ) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาโภชนาการ
5 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561
50 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา กองพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561
51 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : หน่วยสื่อสารองค์การและสารสนเทศ งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
10 กันยายน 2561 12 ตุลาคม 2561
52 นักวิชาการศึกษา(ด้านทุนการศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
10 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561
53 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานผู้อำนวยการ
7 กันยายน 2561 1 ตุลาคม 2561
54 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
10 กันยายน 2561 10 ตุลาคม 2561
55 นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 สิงหาคม 2561 3 ตุลาคม 2561
56 นักวิชาการศึกษา( งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29 สิงหาคม 2561 28 กันยายน 2561
57 นักวิชาการเงินและบัญชี( งานหอพักนักศึกษา ) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29 สิงหาคม 2561 30 กันยายน 2561
58 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานคลัง สำนักงานคณบดี
29 สิงหาคม 2561 15 กันยายน 2561
59 พนักงานทั่วไป(เปิด-ปิด อาคาร สำนักงาน ทำความสะอาดภายในและภายนอกสำนักงานรวมทั้งบริเวณสิ่งแวดล้อมของสำนักงานให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปฏิบัติงานศูนย์โรคเขตร้อนกาญจนบุรี) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี
5 กันยายน 2561 2 ตุลาคม 2561
60 พนักงานรักษาความปลอดภัย(ดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของทรัพย์สินภายในคณะฯ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
5 กันยายน 2561 2 ตุลาคม 2561
61 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารจัดการงานธุรการและการบริหารงานทั่วไปของสำนักงาน สังกัด สำนักงานบริหารการศึกษา) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
5 กันยายน 2561 2 ตุลาคม 2561
62 นักวิชาการศึกษา(บริหารงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ สร้างความผูกพันระหว่างนักศึกษาและสถาบัน สังกัด สำนักงานบริหารการศึกษา) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
5 กันยายน 2561 2 ตุลาคม 2561
63 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ประสานงานโครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่นักเรียนและชุมชนถิ่นทุรกันดาร ประสานงานด้านทุนวิจัยภายในประเทศ สังกัด สำนักงานบริการการวิจัย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
5 กันยายน 2561 2 ตุลาคม 2561
64 นักบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการความเสี่ยง
10 กันยายน 2561 10 ตุลาคม 2561
65 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
12 กันยายน 2561 12 ตุลาคม 2561
66 พนักงานธุรการ(ธุรการหน่วยงาน) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานรังสีเทคนิค
5 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561
67 นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสังคมสงเคราะห์เเละประกันสังคม งานบริหารเเละธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
3 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561
68 พนักงานเก็บเงิน(เก็บเงินค่ารักษาพยาบาล) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
5 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561
69 พนักงานสถานที่(ห้องผ่าตัด) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
3 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561
70 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
7 กันยายน 2561 8 ตุลาคม 2561
71 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(การตลาด) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานการตลาด
6 กันยายน 2561 20 ตุลาคม 2561
72 นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานผู้อำนวยการ) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
4 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561
73 นักทรัพยากรบุคคล(สำนักงานคณบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล งานบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561
74 พนักงานบริการ(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัียมหิดล (พญาไท)
31 สิงหาคม 2561 28 กันยายน 2561
75 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ภาควิชาศัลยศาสตร์ งานบริหารทั่วไปและธุรการ หน่วยสนับสนุนทั่วไป) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561
76 ผู้อำนวยการ(สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 สิงหาคม 2561 14 กันยายน 2561
77 นักปฏิบัติการวิจัย(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
30 สิงหาคม 2561 16 ตุลาคม 2561
78 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
3 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561
79 นักวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
6 กันยายน 2561 5 ตุลาคม 2561
80 พนักงานธุรการ(การเงินรับสนับสนุน) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
4 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561
81 นักวิชาการโภชนาการ(หัวหน้างานโภชนบำบัดและโภชนศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี
3 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561
82 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
4 กันยายน 2561 4 ตุลาคม 2561
83 พนักงานประกอบอาหาร 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ
3 กันยายน 2561 3 ตุลาคม 2561
84 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
4 กันยายน 2561 4 ตุลาคม 2561
85 คนสวน 6 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 สิงหาคม 2561 17 กันยายน 2561
86 นักกายภาพบำบัด 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
28 สิงหาคม 2561 14 กันยายน 2561
87 พนักงานวิทยาศาสตร์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานควบคุมคุณภาพ
27 สิงหาคม 2561 16 ตุลาคม 2561
88 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารสถานที่ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
24 สิงหาคม 2561 12 ตุลาคม 2561
89 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
14 กันยายน 2561 15 ตุลาคม 2561
90 ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 สิงหาคม 2561 10 กันยายน 2561
91 นักวิชาการเงินและบัญชี(บัญชี) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
24 สิงหาคม 2561 24 กันยายน 2561
92 วิศวกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชารังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา
30 สิงหาคม 2561 1 ตุลาคม 2561
93 วิศวกร(หัวหน้างานวิศวกรรมบริการด้านเทคนิคอละซ่อม) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการ
22 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
94 วิศวกร(หัวหน้างานวิศวกรรมโครงการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการ
22 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
95 วิศวกร(หัวหน้างานวิศวกรรมบำรุงรักษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการ
22 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
96 วิศวกร(หัวหน้างานวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการ
22 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
97 นิติกร(หัวหน้างานกฎหมาย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
22 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
98 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาคสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยา) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
22 สิงหาคม 2561 30 กันยายน 2561
99 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานจัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์ ฝ่ายเภสัชกรรม
29 สิงหาคม 2561 28 กันยายน 2561
100 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์(พนักงานบรรจุยา) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 สิงหาคม 2561 20 กันยายน 2561
101 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์(พนักงานควบคุมคุณภาพ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 สิงหาคม 2561 20 กันยายน 2561
102 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม
22 สิงหาคม 2561 2 ตุลาคม 2561
103 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริการสารสนเทศและฝึกอบรม ฝ่ายสารสนเทศ
27 สิงหาคม 2561 27 กันยายน 2561
104 อาจารย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
27 สิงหาคม 2561 28 กันยายน 2561
105 นักวิจัย ๒ อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
17 สิงหาคม 2561 18 กันยายน 2561
106 นักบริหารความเสี่ยง(หัวหน้างาน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
20 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561
107 นักวิชาการพัสดุ(ฝ่ายการพัสดุ) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 สิงหาคม 2561 15 กันยายน 2561
108 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา กองวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
14 สิงหาคม 2561 15 กันยายน 2561
109 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
16 สิงหาคม 2561 8 ตุลาคม 2561
110 พยาบาล(หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
16 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561
111 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 สิงหาคม 2561 15 กันยายน 2561
112 อาจารย์ 2 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง
14 สิงหาคม 2561 30 กันยายน 2561
113 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการภาควิชา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
15 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561
114 นักทรัพยากรบุคคล(หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
15 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561
115 นักวิเทศสัมพันธ์(งานด้านวิเทศสัมพันธ์) 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
14 สิงหาคม 2561 4 กันยายน 2561
116 นักวิชาการศึกษา(บริการการศึกษา การจัดการเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง
14 สิงหาคม 2561 4 กันยายน 2561
117 นักวิชาการเงินและบัญชี(หัวหน้างานบัญชี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
14 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561
118 นักวิชาการเงินและบัญชี(หัวหน้างานจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
14 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561
119 นักวิชาการเงินและบัญชี(หัวหน้างานงบประมาณและบริหารทั่วไป) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
14 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561
120 พนักงานห้องสมุด(ดูแลห้องสมุด) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาวิจัย และวิชาการ
14 สิงหาคม 2561 28 กันยายน 2561
121 หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้าหน่วย(ทางการพยาบาล) หัวหน้าพยาบาลประจำภาควิชา(หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชสำอางและศัลยกรรมตกแต่ง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561
122 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
20 สิงหาคม 2561 20 กันยายน 2561
123 ผู้ตรวจการพยาบาล(งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561
124 อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
10 สิงหาคม 2561 17 ตุลาคม 2561
125 สัตวแพทย์(สัตว์ทดลอง) 4 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์สัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
8 สิงหาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
126 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา(สำนักงานคณบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล งานบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยสวัสดิการ (ศูนย์กีฬารามาธิบดี)) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
127 วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยดูแลทรัพย์สิน
8 สิงหาคม 2561 21 กันยายน 2561
128 ผู้ตรวจการพยาบาล(งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
7 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561
129 ผู้ตรวจการพยาบาล(งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี
7 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561
130 นักวิชาการศึกษา(หัวหน้างานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานการศึกษา
6 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561
131 นักทรัพยากรบุคคล(หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
6 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561
132 พยาบาล(หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าหน่วย) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
2 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561
133 พยาบาล(หัวหน้างานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
2 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561
134 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี สำนักงานคณบดึ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
1 สิงหาคม 2561 30 กันยายน 2561
135 พนักงานประกอบอาหาร(ประกอบอาหาร) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานโภชนาการ
31 กรกฎาคม 2561 17 สิงหาคม 2561
136 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกรังสีวิทยาช่องปากใบหน้าเเละขากรรไกร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
26 กรกฎาคม 2561 5 ตุลาคม 2561
137 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมและสุขภาพ) 2 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
1 สิงหาคม 2561 30 กันยายน 2561
138 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
26 กรกฎาคม 2561 5 ตุลาคม 2561
139 พนักงานทั่วไป(ดูแลหอพักแพทย์ ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานการศึกษา งานบริหารการศึกษา
23 กรกฎาคม 2561 23 สิงหาคม 2561
140 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ดูแลหอพักแพทย์ ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานการศึกษา งานกิจการนักศึกษา
23 กรกฎาคม 2561 23 สิงหาคม 2561
144 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยยานพาหนะ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
17 กรกฎาคม 2561 27 กันยายน 2561
145 อาจารย์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอาหารเคมี
19 กรกฎาคม 2561 2 ตุลาคม 2561
146 อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
16 กรกฎาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
147 อาจารย์(กิจกรรมบำบัด) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
17 กรกฎาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
148 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริการวิชาการและวิจัย วิทยาลัยราชสุดา
18 กรกฎาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
152 พนักงานทั่วไป 3 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
9 กรกฎาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
154 อาจารย์ 2 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
9 กรกฎาคม 2561 30 กันยายน 2561
160 แพทย์(แพทย์ประจำโรงพยาบาล(PCU)) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช สังกัด สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศิริราช
26 มิถุนายน 2561 31 สิงหาคม 2561
161 อาจารย์(พยาธิวิทยา) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
18 มิถุนายน 2561 17 ธันวาคม 2561
170 อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต โครงการจัดตั้งกลุ่มสาขาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
8 มิถุนายน 2561 30 กันยายน 2561
171 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกปริทันตวิทยาเเละเวชศาสตร์ช่องปาก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
7 มิถุนายน 2561 3 ตุลาคม 2561
172 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมจัดฟัน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
24 กรกฎาคม 2561 3 ตุลาคม 2561
173 วิศวกรไฟฟ้า(วิศวกรรมบริการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 พฤษภาคม 2561 30 ธันวาคม 2561
174 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในประเทศที่มีรายได้ต่ำปานกลาง
11 มิถุนายน 2561 26 กันยายน 2561
175 อาจารย์(ด้านจุลทรรศนศาสตร์ ) 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
18 พฤษภาคม 2561 5 ตุลาคม 2561
176 อาจารย์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษา
ปฏิบัติงาน : ตามเอกสารแนบ
1 มิถุนายน 2561 31 สิงหาคม 2561
177 ทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตเเพทย์/เเพทย์ งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
23 พฤษภาคม 2561 20 กันยายน 2561
178 สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
22 พฤษภาคม 2561 15 กันยายน 2561
179 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 15 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการคลินิก โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
28 พฤษภาคม 2561 3 ตุลาคม 2561
180 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(โสตทัศนศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 มิถุนายน 2561 1 กันยายน 2561
182 พยาบาล 4 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
25 พฤษภาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
187 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(วิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 พฤษภาคม 2561 30 กันยายน 2561
189 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
10 พฤษภาคม 2561 9 ตุลาคม 2561
190 ผู้ช่วยพยาบาล(เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 พฤษภาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
191 พยาบาล(เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 พฤษภาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
192 พยาบาล(เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 พฤษภาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
205 อาจารย์((หรือ ผู้ช่วยอาจารย์)) 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิทชาทันตกรรมเด็ก
4 เมษายน 2561 17 ตุลาคม 2561
218 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2561
219 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2561
220 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์) 6 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2561
221 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
222 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2561
223 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2561
237 อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
26 กุมภาพันธ์ 2561 31 ตุลาคม 2561
240 อาจารย์(ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
12 กุมภาพันธ์ 2561 31 ธันวาคม 2561
302 อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
6 กรกฎาคม 2560 5 ตุลาคม 2561
318 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
9 มิถุนายน 2560 30 กันยายน 2561

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(การศึกษา) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
25 กันยายน 2561
2 ประกาศรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
24 กันยายน 2561
3 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(ด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
24 กันยายน 2561
4 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(ด้านการต่างประเทศ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
24 กันยายน 2561
5 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย(โครงการสร้างแนวทาง/มาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ
21 กันยายน 2561
6 สอบสัมภาษณ์ บุคลากร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
21 กันยายน 2561
7 ประกาศรายชื่อ พนักงานบริการ(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
21 กันยายน 2561
8 สอบข้อเขียน ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์(IT Support) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 กันยายน 2561
9 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Network Administrator) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 กันยายน 2561
10 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(System Administrator) 2 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 กันยายน 2561
11 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ(พัฒนาสื่อผสม) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 กันยายน 2561
12 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Application Programmer) 4 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 กันยายน 2561
13 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(จัดทำฎีกาเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย สังกัด งานคลัง สำนักงานคณบดี) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
21 กันยายน 2561
14 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ สังกัด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
21 กันยายน 2561
15 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
20 กันยายน 2561
16 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
20 กันยายน 2561
17 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคัดกรองเเละฉุกเฉินทางการเเพทย์ งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
19 กันยายน 2561
18 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์(การประชาสัมพันธ์ การการตลาด ที่เกี่ยวกับด้านงานการศึกษา) 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตศาลายา
19 กันยายน 2561
19 สอบข้อเขียน นักวิชาการช่างศิลป์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารสถานที่ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
19 กันยายน 2561
20 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : อาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต
19 กันยายน 2561
21 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
19 กันยายน 2561
22 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การสอน/การวิจัย ด้านสุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
18 กันยายน 2561
23 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์สัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
18 กันยายน 2561
24 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานบริหารและพัฒนาระบบ ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
18 กันยายน 2561
25 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานบริการการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18 กันยายน 2561
26 ประกาศรายชื่อ นักทรัพยากรบุคคล(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
18 กันยายน 2561
27 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
17 กันยายน 2561
28 สอบข้อเขียน นักเอกสารสนเทศ( งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
17 กันยายน 2561
29 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาอนามัยครอบครัว) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
14 กันยายน 2561
30 สอบข้อเขียน พนักงานพัสดุ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยควบคุมคลังพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
14 กันยายน 2561
31 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี(หน่วยการเงินและบัญชี) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานผู้อำนวยการ
14 กันยายน 2561
32 สอบข้อเขียน บรรณารักษ์(งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ฝ่ายคลังความรู้) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
14 กันยายน 2561
33 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
14 กันยายน 2561
34 สอบสัมภาษณ์ ช่างทำฟัน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยปฏิบัติการทางทันตกรรม งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
13 กันยายน 2561
35 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์ สังกัดฝ่ายวิจัย
13 กันยายน 2561
36 Paper Test English native Language Specialist 1 position National Institute for Child and Family Development
workplace : National Institute for Child and Family Development
13 September 2018
37 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต โครงการจัดตั้งกลุ่มสาขาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง
13 กันยายน 2561
38 สอบข้อเขียน วิศวกร 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
13 กันยายน 2561
39 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
12 กันยายน 2561
40 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานเครื่องมือกลาง) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 กันยายน 2561
41 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 กันยายน 2561
42 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานบริหารเงินทุนวิจัย) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 กันยายน 2561
43 ประกาศรายชื่อ พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย) 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 กันยายน 2561
44 ประกาศรายชื่อ คนสวน 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
12 กันยายน 2561
45 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยช่างทั่วไป(งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 กันยายน 2561
46 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาธุรกิจ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
12 กันยายน 2561
47 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาธุรกิจ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
12 กันยายน 2561
48 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาธุรกิจ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
12 กันยายน 2561
49 สอบข้อเขียน อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
12 กันยายน 2561
50 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(เวชระเบียน) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โีรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
11 กันยายน 2561
51 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยเภสัชกร 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
11 กันยายน 2561
52 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี
11 กันยายน 2561
53 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(สแกนแฟ้มเอกสารเวชระเบียน) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
11 กันยายน 2561
54 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ดูแลเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
11 กันยายน 2561
55 English native Language Specialist 1 position Faculty of Graduate Studies
workplace : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 September 2018
56 ประกาศรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว
10 กันยายน 2561
57 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
7 กันยายน 2561
58 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
7 กันยายน 2561
59 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสารบรรณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
6 กันยายน 2561
60 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยอำนวยการเเละเลขานุการผู้บริหาร งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
5 กันยายน 2561
61 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกิจการนักศึกษา
5 กันยายน 2561
62 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา(งานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
5 กันยายน 2561
63 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชระเบียน งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
4 กันยายน 2561
64 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
4 กันยายน 2561
65 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
4 กันยายน 2561
66 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
4 กันยายน 2561
67 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานผู้อำนวยการ) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
4 กันยายน 2561
68 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การวิจัย) 8 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานว้ิจัย และบริการวิชาการ
3 กันยายน 2561
69 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีฯ โรงพยาบาลศิริราช
3 กันยายน 2561
70 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอนและงานวิจัยด้านกีฏวิทยาการแพทย์) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์
31 สิงหาคม 2561
71 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบัญชี ฝ่ายการคลัง โรงพยาบาลศิริราช
31 สิงหาคม 2561
72 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล(งานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์) 1 อัตรา กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 สิงหาคม 2561
73 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
31 สิงหาคม 2561
74 ประกาศผล นักปฏิบัติการวิจัย(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
29 สิงหาคม 2561
75 สอบสัมภาษณ์ พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกเพรสทีจ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
23 สิงหาคม 2561
76 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 3 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
22 สิงหาคม 2561
77 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
21 สิงหาคม 2561
78 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10 สิงหาคม 2561
79 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
7 สิงหาคม 2561
80 ประกาศผล ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยโครงการวิจัย
6 สิงหาคม 2561
81 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การเรียนการสอน ภาควิชามนุษยศาสตร์ ด้านปรัชญา) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชามนุษยศาสตร์
3 สิงหาคม 2561
82 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานผู้อำนวยการ) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
3 สิงหาคม 2561
83 ประกาศรายชื่อ ผู้อำนวยการ(โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 กรกฎาคม 2561
84 สอบสัมภาษณ์ นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
31 กรกฎาคม 2561
85 ประกาศรายชื่อ คณบดี 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
25 กรกฎาคม 2561
86 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(การสอน) 4 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
25 กรกฎาคม 2561
87 ประกาศรายชื่อ ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ(การสอน) 2 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
25 กรกฎาคม 2561
88 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (SPOC/ MOOC Administrator) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
18 กรกฎาคม 2561
89 สอบสัมภาษณ์ พนักงานห้องปฏิบัติการ 3 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
13 กรกฎาคม 2561
90 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์(พนักงานควบคุมคุณภาพ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
13 กรกฎาคม 2561
91 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงาน อาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงาน อาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต
13 กรกฎาคม 2561
92 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
13 กรกฎาคม 2561
93 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9 กรกฎาคม 2561
94 ประกาศผล นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริการวิชาการและวิจัย
9 กรกฎาคม 2561
95 สอบสัมภาษณ์ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลศิริราช
5 กรกฎาคม 2561
96 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
2 กรกฎาคม 2561
97 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง (หน่วยบัญชี)
2 กรกฎาคม 2561
98 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
28 มิถุนายน 2561
99 ประกาศรายชื่อ พนักงานห้องสมุด 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาวิจัยและวิชาการ
25 มิถุนายน 2561
100 ประกาศรายชื่อ พนักงานประกอบอาหาร 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานโภชนาการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
25 มิถุนายน 2561
101 สอบสัมภาษณ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคอมพิวเตอร์เเละการสื่อสาร งานข้อมูลเเละสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์
20 มิถุนายน 2561
102 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
20 มิถุนายน 2561
103 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกลยุทธ์และแผน
18 มิถุนายน 2561
104 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
11 มิถุนายน 2561
105 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการโภชนาการ 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานโภชนาการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
5 มิถุนายน 2561
106 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
4 มิถุนายน 2561
107 ประกาศรายชื่อ ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
30 พฤษภาคม 2561
108 ประกาศรายชื่อ อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
30 พฤษภาคม 2561
109 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สำนักวิชาสหวิทยาการ
23 พฤษภาคม 2561
110 สอบข้อเขียน ครูพี่เลี้ยง 3 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
21 พฤษภาคม 2561
111 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
21 พฤษภาคม 2561
112 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการช่างศิลป์ 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
18 พฤษภาคม 2561
113 ประกาศรายชื่อ พนักงานห้องสมุด 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษา วิจัยและวิชาการ
18 พฤษภาคม 2561
114 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
18 พฤษภาคม 2561
115 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
10 พฤษภาคม 2561
116 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ
8 พฤษภาคม 2561
117 ประกาศรายชื่อ พนักงานธุรการ 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
7 พฤษภาคม 2561
118 สอบสัมภาษณ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคอมพิวเตอร์เเละการสื่อสาร งานข้อมูลเเละสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์
4 พฤษภาคม 2561
119 ประกาศผล อาจารย์(การสอนภาษา) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (วิชาเอกการสอนภาษา) กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
30 เมษายน 2561
120 สอบสัมภาษณ์ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลศิริราช
24 เมษายน 2561
121 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสารสนเทศ งานบริหารและธุรการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
23 เมษายน 2561
122 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
17 เมษายน 2561
123 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
10 เมษายน 2561
124 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค(Job นายช่างเทคนิค) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานระบบแก๊สทางการแพทย์ ฝ่ายวิศกรรมและอาคารสถานที่
5 เมษายน 2561
125 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
5 เมษายน 2561
126 สอบข้อเขียน นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
5 เมษายน 2561
127 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : งานหอพักนักศึกษา
4 เมษายน 2561
128 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริการวิศวกรรม งานบริหารเเละธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
28 มีนาคม 2561
129 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมหัตถการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
19 มีนาคม 2561
130 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทย์
19 มีนาคม 2561
131 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
16 มีนาคม 2561
132 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค(Job นายช่างเทคนิค) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานระบบแก๊สทางการแพทย์ ฝ่ายวิศกรรมและอาคารสถานที่
16 มีนาคม 2561
133 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกลยุทธ์และแผน
16 มีนาคม 2561
134 สอบสัมภาษณ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคอมพิวเตอร์เเละการสื่อสาร งานข้อมูลเเละสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์
15 มีนาคม 2561
135 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
12 มีนาคม 2561
136 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
9 มีนาคม 2561
137 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9 มีนาคม 2561
138 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ บางกอกน้อย
9 มีนาคม 2561
139 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เจ้าหน้าที่มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7 มีนาคม 2561
140 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
6 มีนาคม 2561
141 ประกาศรายชื่อ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์(รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสารสนเทศ งานบริหารและธุรการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5 มีนาคม 2561
142 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
2 มีนาคม 2561
143 ประกาศรายชื่อ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 กุมภาพันธ์ 2561
144 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
28 กุมภาพันธ์ 2561
145 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
27 กุมภาพันธ์ 2561