ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสังคมสงเคราะห์เเละประกันสังคม งานบริหารเเละธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
18 มิถุนายน 2561 10 กรกฎาคม 2561
2 บุคลากร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
20 มิถุนายน 2561 11 กรกฎาคม 2561
3 พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
20 มิถุนายน 2561 10 กรกฎาคม 2561
4 นักทรัพยากรบุคคล(การจัดทำเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินได้และเงินหักประเภทต่างๆ ผ่านระบบ MU-ERP การนำส่งเงินกองทุนประกันสังคม รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
19 มิถุนายน 2561 10 กรกฎาคม 2561
5 นักทรัพยากรบุคคล(การประสานงาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร การประเมินและวิเคราะห์ผลการประเมินสมรรถนะในการทำงาน (e-Performance Appraisal System) รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
19 มิถุนายน 2561 10 กรกฎาคม 2561
6 นักวิชาการศึกษา(ป.โท ทุกสาขา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
20 มิถุนายน 2561 15 กรกฎาคม 2561
7 อาจารย์(จุลชีววิทยา-ภูมิคุ้มกันวิทยา) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
19 มิถุนายน 2561 15 สิงหาคม 2561
8 ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
18 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561
9 อาจารย์(พยาธิวิทยา) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
18 มิถุนายน 2561 15 สิงหาคม 2561
10 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์
21 มิถุนายน 2561 11 กรกฎาคม 2561
11 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
22 มิถุนายน 2561 6 กรกฎาคม 2561
12 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวรรมบริการและอาคารสถานที่
18 มิถุนายน 2561 10 กรกฎาคม 2561
13 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปริญญาโท) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งกลุ่มสาขาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์
13 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561
14 หัวหน้างาน(บริการและสวัสดิการนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
14 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561
15 หัวหน้างาน(หอพักนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
14 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561
16 อาจารย์(การสอน/การวิจัย ด้านสุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
13 มิถุนายน 2561 13 กรกฎาคม 2561
17 นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
14 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561
18 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงาน อาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงาน อาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต
14 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561
19 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
18 มิถุนายน 2561 6 กรกฎาคม 2561
20 พยาบาล(หัวหน้างานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
18 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561
21 พยาบาล(หัวหน้างานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชสาสตร์ฟื้นฟู) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
18 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561
22 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานการศึกษา งานบริหารการศึกษา
11 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561
23 นักกายอุปกรณ์(เวชศาสตร์ฟื้นฟู ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
18 มิถุนายน 2561 18 กรกฎาคม 2561
24 ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด(เวชศาสตร์ฟื้นฟู ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
18 มิถุนายน 2561 18 กรกฎาคม 2561
25 นักกายภาพบำบัด(เวชศาสตร์ฟื้นฟู ) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
18 มิถุนายน 2561 18 กรกฎาคม 2561
26 วิศวกร 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานวิศวกรรมบริการ
19 มิถุนายน 2561 6 กรกฎาคม 2561
27 พยาบาล(หัวหน้าหอผู้ป่วยประคับประคอง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลบริการเฉพาะ
12 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561
28 หัวหน้าสำนัก(บริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย) 1 อัตรา สำนักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา
11 มิถุนายน 2561 6 กรกฎาคม 2561
29 อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต โครงการจัดตั้งกลุ่มสาขาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง
8 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561
30 อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต โครงการจัดตั้งกลุ่มสาขาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
8 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561
31 พนักงานธุรการ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
6 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561
32 บุคลากร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารเเละธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
6 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561
33 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกปริทันตวิทยาเเละเวชศาสตร์ช่องปาก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
7 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561
34 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมจัดฟัน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
7 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561
35 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง (หน่วยบัญชี)
15 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561
36 อาจารย์(สอน วิจัย บริการวิชาการ ) 2 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง
6 มิถุนายน 2561 31 กรกฎาคม 2561
37 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต โครงการจัดตั้งกลุ่มสาขาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง
7 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561
38 วิศวกรไฟฟ้า(วิศวกรรมบริการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 พฤษภาคม 2561 30 ธันวาคม 2561
39 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน
5 มิถุนายน 2561 1 กรกฎาคม 2561
40 อาจารย์ 1 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศคึกษา
7 มิถุนายน 2561 6 กันยายน 2561
41 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารงานสำนักงาน) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
6 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561
42 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารงานทั่วไป ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
6 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561
43 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในประเทศที่มีรายได้ต่ำปานกลาง
11 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561
44 นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานผู้อำนวยการ) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
5 มิถุนายน 2561 31 กรกฎาคม 2561
45 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 มิถุนายน 2561 18 กรกฎาคม 2561
46 พนักงานห้องสมุด 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาวิจัยและวิชาการ
11 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561
47 English native Language Specialist 1 position National Institute for Child and Family Development
workplace : National Institute for Child and Family Development
5 June 2018 6 July 2018
48 อาจารย์(เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค) 3 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาและศิริราช
1 มิถุนายน 2561 13 กรกฎาคม 2561
49 อาจารย์(ด้านจุลทรรศนศาสตร์ ) 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
18 พฤษภาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561
50 วิศวกร(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิจัย สำนักงานคณบดึ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
1 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561
51 อาจารย์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษา
ปฏิบัติงาน : ตามเอกสารแนบ
1 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561
52 อาจารย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4 มิถุนายน 2561 3 กรกฎาคม 2561
53 ทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตเเพทย์/เเพทย์ งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
23 พฤษภาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561
54 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์ ) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
31 พฤษภาคม 2561 20 มิถุนายน 2561
55 สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
22 พฤษภาคม 2561 19 มิถุนายน 2561
56 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 12 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการคลินิก โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
28 พฤษภาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561
57 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ โรงพยาบาลศิริราช
1 มิถุนายน 2561 2 กรกฎาคม 2561
58 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(โสตทัศนศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 มิถุนายน 2561 1 กันยายน 2561
59 อาจารย์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
28 พฤษภาคม 2561 27 มิถุนายน 2561
60 พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์และภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
28 พฤษภาคม 2561 18 มิถุนายน 2561
61 นักวิชาการข้อมูลสมุนไพร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร
28 พฤษภาคม 2561 18 มิถุนายน 2561
62 ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
25 พฤษภาคม 2561 30 มิถุนายน 2561
63 พยาบาล 4 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
25 พฤษภาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561
64 อาจารย์(วิศวกรรมศาสตร์) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
24 พฤษภาคม 2561 20 มิถุนายน 2561
65 นักทรัพยากรบุคคล(งานทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล
24 พฤษภาคม 2561 11 มิถุนายน 2561
66 นักวิชาการศึกษา(ทางด้านการศึกษาของภาควิชาสังคมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
24 พฤษภาคม 2561 20 มิถุนายน 2561
67 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ
17 พฤษภาคม 2561 16 มิถุนายน 2561
68 พนักงานประกอบอาหาร 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานโภชนาการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
25 พฤษภาคม 2561 18 มิถุนายน 2561
69 แพทย์ 6 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
16 มีนาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561
70 แพทย์ 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
15 ธันวาคม 2560 31 พฤษภาคม 2561
71 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(วิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 พฤษภาคม 2561 30 กันยายน 2561
72 เจ้าหน้าที่วิจัย(ศัลยศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 พฤษภาคม 2561 21 มิถุนายน 2561
73 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
15 พฤษภาคม 2561 15 มิถุนายน 2561
74 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด ศาลายา
17 พฤษภาคม 2561 25 มิถุนายน 2561
75 อาจารย์(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
16 พฤษภาคม 2561 29 มิถุนายน 2561
76 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
10 พฤษภาคม 2561 25 มิถุนายน 2561
77 อาจารย์(การเรียนการสอนและงานวิจัยด้านกีฏวิทยาการแพทย์) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์
9 พฤษภาคม 2561 1 สิงหาคม 2561
78 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลศิริราช
18 พฤษภาคม 2561 29 มิถุนายน 2561
79 นักทรัพยากรบุคคล(บุคคล) 1 อัตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ปฏิบัติงาน : หน่วยทรัพยากรบุคคล สนง. เลขานุการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
8 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561
80 ผู้ช่วยพยาบาล(เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 พฤษภาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
81 พยาบาล(เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 พฤษภาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
82 พยาบาล(เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 พฤษภาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
83 พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
1 พฤษภาคม 2561 1 มิถุนายน 2561
84 วิศวกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
7 พฤษภาคม 2561 7 มิถุนายน 2561
85 อาจารย์(กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์
7 พฤษภาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
86 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
3 พฤษภาคม 2561 22 มิถุนายน 2561
87 ช่างทำฟัน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยปฏิบัติการทางทันตกรรม งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
3 พฤษภาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561
88 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารทั่วไป) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561
89 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(Boarding Faculty) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : อาคารเตรียมอุดมดนตรี
1 พฤษภาคม 2561 15 พฤษภาคม 2561
90 นักวิจัย 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี
27 เมษายน 2561 23 มิถุนายน 2561
91 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (SPOC/ MOOC Administrator) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
2 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561
92 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการโครงการ (Project Administrator) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
2 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561
93 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
2 พฤษภาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561
94 นักปฏิบัติการวิจัย(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
1 พฤษภาคม 2561 29 มิถุนายน 2561
95 นักวิทยาศาสตร์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานควบคุมคุณภาพ
1 พฤษภาคม 2561 29 มิถุนายน 2561
96 วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
3 พฤษภาคม 2561 29 มิถุนายน 2561
97 นักวิจัย (ทำงานวิจัยและงานพัฒนา ) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : หน่วยส่งเสริมโภชนาการและสุขภาวะ
27 เมษายน 2561 31 พฤษภาคม 2561
98 นักปฏิบัติการวิจัย(รับผิดชอบโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สูตรผลิตภัณฑ์ ) 2 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิทยาศาสตร์การอาหาร
27 เมษายน 2561 31 พฤษภาคม 2561
99 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
27 เมษายน 2561 7 พฤษภาคม 2561
100 อาจารย์(ภาควิชาอนามัยครอบครัว) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
24 เมษายน 2561 31 สิงหาคม 2561
101 นักรังสีการแพทย์(หัวหน้างานรังสีวิทยาวินิจฉัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
23 เมษายน 2561 2 พฤษภาคม 2561
102 นักวิชาการพัสดุ(ฝ่ายการพัสดุ) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
24 เมษายน 2561 24 พฤษภาคม 2561
103 อาจารย์(การเรียนการสอน ภาควิชามนุษยศาสตร์ ด้านปรัชญา) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชามนุษยศาสตร์
23 เมษายน 2561 30 มิถุนายน 2561
104 อาจารย์(การเรียนการสอน ภาควิชามนุษยศาสตร์ ด้านพุทธศาสนศึกษา) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชามนุษยศาสตร์
23 เมษายน 2561 30 มิถุนายน 2561
105 นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินและบัญชี) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
1 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561
106 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(กุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็ก และวัยรุ่น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
24 เมษายน 2561 24 พฤษภาคม 2561
107 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารฝ่ายการพยาบาล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
17 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561
108 อาจารย์ 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 เมษายน 2561 29 มิถุนายน 2561
109 นักวิชาการเงินและบัญชี(ระดับอาวุโส) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
10 เมษายน 2561 8 มิถุนายน 2561
110 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัย
10 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561
111 อาจารย์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
ปฏิบัติงาน : วิทยาเขตอำนาจเจริญ
5 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561
112 อาจารย์((หรือ ผู้ช่วยอาจารย์)) 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิทชาทันตกรรมเด็ก
4 เมษายน 2561 16 กรกฎาคม 2561
113 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์
3 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561
114 พยาบาล(MU Health) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
2 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561
115 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ดูแลด้านเวที) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : หอแสดงดนตรี
2 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561
116 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ผู้ปฏิบัติงานครัว) 2 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ร้านมิวสิคสแควร์
2 เมษายน 2561 18 พฤษภาคม 2561
117 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาแก้ไขการได้ยิน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ โครงการเครื่องช่วยฟังครบวงจร
1 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561
118 นักวิชาการศึกษา(หัวหน้างานการศึกษาและกิจการนักศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
26 มีนาคม 2561 5 เมษายน 2561
119 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารทั่วไป) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
26 มีนาคม 2561 5 เมษายน 2561
120 วิศวกรโยธา(ฝ่ายวิศวกรรมบริการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายวิศวกรรมบริการ
26 มีนาคม 2561 26 เมษายน 2561
121 วิศวกรเครื่องกล(ฝ่ายวิศวกรรมบริการ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายวิศวกรรมบริการ
26 มีนาคม 2561 26 เมษายน 2561
122 ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ฝ่ายวิศวกรรมบริการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายวิศวกรรมบริการ
26 มีนาคม 2561 26 เมษายน 2561
123 ช่างเทคนิค(ฝ่ายวิศวกรรมบริการ) 6 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายวิศวกรรมบริการ
26 มีนาคม 2561 26 เมษายน 2561
124 พนักงานประกอบอาหาร(ประกอบอาหาร) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานโภชนาการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
16 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561
125 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2561
126 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2561
127 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์) 6 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2561
128 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
129 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2561
130 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2561
131 พยาบาล(ศูนย์พิษวิทยาฯ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์พิษวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
19 มีนาคม 2561 19 เมษายน 2561
132 นักวิทยาศาสตร์(ศูนย์พิษวิทยาฯ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์พิษวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
19 มีนาคม 2561 19 เมษายน 2561
133 พยาบาล(หัวหน้าหอผู้ป่วย) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
19 มีนาคม 2561 28 มีนาคม 2561
134 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(หัวหน้างานสารสนเทศทางรังสีวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
19 มีนาคม 2561 28 มีนาคม 2561
135 พยาบาล(พยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ ) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
20 มีนาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561
136 อาจารย์(สอน วิจัย บริการวิชาการ ) 2 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง
16 มีนาคม 2561 30 เมษายน 2561
137 นักประชาสัมพันธ์(การประชาสัมพันธ์ ) 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 มีนาคม 2561 12 เมษายน 2561
138 นักรังสีการแพทย์(หัวหน้างานรังสีวิทยาวินิจฉัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
12 มีนาคม 2561 23 มีนาคม 2561
139 นักวิชาการศึกษา(โสต ศอ นาสิกวิทยา งานบริหารทั่วไปและธุรการ หน่วยสนับสนุนพันธกิจหลัก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
14 มีนาคม 2561 28 มีนาคม 2561
140 นักวิชาการศึกษา(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
7 มีนาคม 2561 28 มีนาคม 2561
141 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สังกัด สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
26 กุมภาพันธ์ 2561 16 มีนาคม 2561
142 นักวิชาการสารสนเทศ(Teleconference/ควบคุมระบบการถ่ายทอดสดจากห้องผ่าตัด Live surgery) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม งานการศึกษาต่อเนื่อง
27 กุมภาพันธ์ 2561 27 มีนาคม 2561
143 นักวิชาการโภชนาการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ งานโภชนบริการ
27 กุมภาพันธ์ 2561 13 มีนาคม 2561
144 สัตวแพทย์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
22 กุมภาพันธ์ 2561 29 มิถุนายน 2561
145 พยาบาล(อายุรศาสตร์ สาขาวิชาประสาทวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
26 กุมภาพันธ์ 2561 26 เมษายน 2561
146 นักรังสีการแพทย์(ศูนย์รังสีร่วมพิกัด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ ศูนย์รังสีร่วมพิกัด
19 กุมภาพันธ์ 2561 19 เมษายน 2561
147 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
19 กุมภาพันธ์ 2561 29 มิถุนายน 2561
148 อาจารย์(ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
12 กุมภาพันธ์ 2561 31 กรกฎาคม 2561
149 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา(สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
12 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561
150 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหาร ณ ศาลายา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
8 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561
151 คนสวน 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
6 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561
152 ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด(เวชศาสตร์ฟื้นฟู งานเวชกรรมฟื้นฟู) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
12 กุมภาพันธ์ 2561 12 มีนาคม 2561
153 แพทย์ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
5 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561
154 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านระบบเสียง) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
6 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561
155 นักวิชาการสารสนเทศ(หัวหน้างานสารสนเทศเพื่อการบริหาร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ สำนักงานคณบดี
1 กุมภาพันธ์ 2561 30 มีนาคม 2561
156 อาจารย์ 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชากพัฒนาการมนุษย์
5 กุมภาพันธ์ 2561 2 เมษายน 2561
157 นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานผู้อำนวยการ) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
12 กุมภาพันธ์ 2561 30 มีนาคม 2561
158 เจ้าหน้าที่วิจัย(ศัลยศาสตร์ งานบริหารทั่วไปและธุรการ หน่วยสนับสนุนพันธกิจหลัก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
7 กุมภาพันธ์ 2561 7 มีนาคม 2561
159 ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษา
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
1 กุมภาพันธ์ 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561
160 นักประชาสัมพันธ์(งานสื่อสารองค์กร และงานทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 มกราคม 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561
161 นักวิชาการศึกษา(บริการการศึกษา) 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 มกราคม 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561
162 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สังกัด สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
29 มกราคม 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561
163 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์กีฬารามาธิบดี
26 มกราคม 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561
164 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาแก้ไขการได้ยิน) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ โครงการเครื่องช่วยฟังครบวงจร (รร.เรวดี)
22 มกราคม 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561
165 อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
23 มกราคม 2561 30 มิถุนายน 2561
166 พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี
22 มกราคม 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561
167 นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์รังสีร่วมพิกัด
8 มกราคม 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561
168 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานโสตทัศนศึกษา
8 มกราคม 2561 8 มีนาคม 2561
169 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์) 50 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
11 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561
170 อาจารย์(อาจารย์ (เกษตรศาสตร์)) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร สำนักวิชาสหวิทยาการ
10 มกราคม 2561 22 มิถุนายน 2561
171 พยาบาล(เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
11 มกราคม 2561 11 กุมภาพันธ์ 2561
172 หัวหน้างาน(บริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
4 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561
173 พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
4 มกราคม 2561 27 มิถุนายน 2561
174 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(พยาธิวิทยา หน่วยสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ(LIS)) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
8 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561
175 นักวิชาการวิทยาศาตร์การแพทย์(พยาธิวิทยา ศูนย์ชันสูตรผู้ป่วยนอก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
8 มกราคม 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561
176 แพทย์(แพทย์สายสนับสนุนบริการ) 18 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
6 กุมภาพันธ์ 2560 6 กุมภาพันธ์ 2561
177 นักรังสีการแพทย์ 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า(ไอแมค)
18 ตุลาคม 2560 18 กุมภาพันธ์ 2561
178 แพทย์(แพทย์สายสนับสนุนบริการ) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า(ไอแมค)
18 ตุลาคม 2560 18 กุมภาพันธ์ 2561
179 พยาบาล 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า(ไอแมค)
18 ตุลาคม 2560 18 กุมภาพันธ์ 2561
180 พยาบาล(หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
28 ธันวาคม 2560 10 มกราคม 2561
181 นักวิชาการสารสนเทศ(Teleconference) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
27 ธันวาคม 2560 27 มกราคม 2561
182 นักวิชาการสารสนเทศ(งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ
22 ธันวาคม 2560 26 มกราคม 2561
183 วิศวกร(วิศวกรรมชีวการแพทย์ ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานอุปกรณ์การแพทย์
1 ธันวาคม 2560 3 มกราคม 2561
184 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาโลหิตและมะเร็งวิทยา
20 ธันวาคม 2560 22 มกราคม 2561
185 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
13 ธันวาคม 2560 29 มิถุนายน 2561
186 นักทรัพยากรบุคคล(งานทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล
8 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560
187 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ผู้ปฏิบัติงานครัว) 2 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ร้านอาหารมิวสิคแสควร์
4 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560
188 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านประสานงานวิจัย) 1 อัตรา ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
24 พฤศจิกายน 2560 25 ธันวาคม 2560
189 ผู้ช่วยอาจารย์(ตามโครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว) 4 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
23 พฤศจิกายน 2560 30 มิถุนายน 2561
190 หัวหน้างาน(งานเภส้ชกรรม) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
22 พฤศจิกายน 2560 30 เมษายน 2561
191 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(Visual) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : หอแสดงดนตรี
20 พฤศจิกายน 2560 8 ธันวาคม 2560
192 นักทรัพยากรบุคคล(หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560
193 อาจารย์ 2 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560
194 ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
15 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560
195 อาจารย์(ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
31 มกราคม 2561 15 มิถุนายน 2561
196 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ
18 ธันวาคม 2560 18 มกราคม 2561
197 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
1 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560
198 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(การแก้ไขการได้ยิน / การแก้ไขการพูด) 6 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
1 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560
199 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา(งานโสตทัศนูปกรณ์) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสำรองการใช้สถานที่และอุปกรณ์
1 พฤศจิกายน 2560 15 พฤศจิกายน 2560
200 นักวิเทศสัมพันธ์(งานวิเทศสัมพันธ์) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์
1 พฤศจิกายน 2560 10 มกราคม 2561
201 อาจารย์(สอนในหลักสูตรอาหารและโภชนาการ ) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาโภชนาการ หน่วยโภชนาการชุมชน
1 พฤศจิกายน 2560 15 พฤษภาคม 2561
202 นักนิเทศศิลป์(Video Content Creator ) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : งานการตลาดและประชาสัมพันธ์
27 ตุลาคม 2560 10 พฤศจิกายน 2560
203 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษา
ปฏิบัติงาน : ตามเอกสารแนบ
24 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560
204 ผู้อำนวยการ 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
18 ตุลาคม 2560 20 พฤศจิกายน 2560
205 ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : อาคารเตรียมอุดมดนตรี
11 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560
206 อาจารย์(ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 4) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 ธันวาคม 2560 15 มิถุนายน 2561
207 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงาน ณ วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย) 2 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ณ วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย
3 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560
208 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ขับรถยนต์) 1-2 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
3 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560
209 อาจารย์(สอน วิจัย และบริการวิชาการ ) 2 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560
210 อาจารย์(ด้านการสอนและการแปลภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 กันยายน 2560 20 ตุลาคม 2560
211 พนักงานรักษาความปลอดภัย 4 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
25 กันยายน 2560 3 ตุลาคม 2560
212 นักทรัพยากรบุคคล(งานทรััพยากรบุคคล) 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
18 กันยายน 2560 28 กันยายน 2560
213 นิติกร(เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (Legal Officer)) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : กรุงเทพและปริมณฑล (นครปฐม)
20 กันยายน 2560 13 ตุลาคม 2560
214 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานหอแสดงดนตรี) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
20 กันยายน 2560 13 ตุลาคม 2560
215 ผู้ช่วยวิจัย 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
28 สิงหาคม 2560 15 กันยายน 2560
216 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
24 สิงหาคม 2560 14 กันยายน 2560
217 นักจิตวิทยาคลินิก 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
21 สิงหาคม 2560 15 กันยายน 2560
218 อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
18 สิงหาคม 2560 30 มิถุนายน 2561
219 อาจารย์ 14 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
24 กรกฎาคม 2560 22 กันยายน 2560
220 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
10 สิงหาคม 2560 25 สิงหาคม 2560
221 ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
10 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560
222 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 2 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
7 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560
223 พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
7 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560
224 บุคลากร(เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์อาวุโส) 1 อัตรา วิทยาลัยการจัดการ
ปฏิบัติงาน : 69 ถนนวิภาวดีรังสิต พญาไท กทม 10400
1 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560
225 นักทรัพยากรบุคคล (อาวุโส) 1 อัตรา วิทยาลัยการจัดการ
ปฏิบัติงาน : 69 ถนนวิภาวดีรังสิต พญาไท กทม 10400
1 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560
226 อาจารย์ 1-2 อัตรา วิทยาลัยการจัดการ
ปฏิบัติงาน : 69 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กทม 10400
1 กรกฎาคม 2560 30 กันยายน 2560
227 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 กรกฎาคม 2560 18 สิงหาคม 2560
228 นักวิชาการเงินและบัญชี((ระดับอาวุโส)) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
11 กรกฎาคม 2560 31 กรกฎาคม 2560
229 เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
11 กรกฎาคม 2560 31 กรกฎาคม 2560
230 เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา 2 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : งานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
11 กรกฎาคม 2560 31 กรกฎาคม 2560
231 แพทย์(เวชปฏิบัติทั่วไป) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์ทางเลือก
17 กรกฎาคม 2560 18 สิงหาคม 2560
232 นักวิชาการศึกษา(งานบริการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)) 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
6 กรกฎาคม 2560 24 กรกฎาคม 2560
233 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
26 มิถุนายน 2560 15 กรกฎาคม 2560
234 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
9 มิถุนายน 2560 30 กันยายน 2561
235 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
7 มีนาคม 2560 8 ธันวาคม 2560

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
21 มิถุนายน 2561
2 สอบสัมภาษณ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคอมพิวเตอร์เเละการสื่อสาร งานข้อมูลเเละสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์
20 มิถุนายน 2561
3 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
20 มิถุนายน 2561
4 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยเภสัชกร 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
19 มิถุนายน 2561
5 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(เวชระเบียน) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
19 มิถุนายน 2561
6 สอบข้อเขียน นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
19 มิถุนายน 2561
7 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี สำนักงานคณบดึ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
18 มิถุนายน 2561
8 ประกาศรายชื่อ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ปฏิบัติงานประจำที่ศาลายา)
18 มิถุนายน 2561
9 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกลยุทธ์และแผน
18 มิถุนายน 2561
10 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง
18 มิถุนายน 2561
11 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริการวิชาการและวิจัย
15 มิถุนายน 2561
12 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาคปกติ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
15 มิถุนายน 2561
13 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน ภาคศุึกษาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม) 2 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศึกษาศาสตร์
15 มิถุนายน 2561
14 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาคสังคมศาสตร์ สาชารัฐประศาสนศาสตร์) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิชาสังคมศาสตร์
15 มิถุนายน 2561
15 ประกาศรายชื่อ พนักงานธุรการ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
15 มิถุนายน 2561
16 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
14 มิถุนายน 2561
17 สอบข้อเขียน พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
13 มิถุนายน 2561
18 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ(ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
12 มิถุนายน 2561
19 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี(ด้านการเงินและบัญชีโครงการวิจัย / งานบริการวิชาการ / งานบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
11 มิถุนายน 2561
20 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
11 มิถุนายน 2561
21 ประกาศรายชื่อ พนักงานธุรการ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
11 มิถุนายน 2561
22 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
9 มิถุนายน 2561
23 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์((หรือ ผู้ช่วยอาจารย์)) 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
8 มิถุนายน 2561
24 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารจัดการการวิจัย งานส่งเสริมเเละพัฒนาการวิจัย สำนักงานการวิจัย
8 มิถุนายน 2561
25 สอบข้อเขียน อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
8 มิถุนายน 2561
26 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 มิถุนายน 2561
27 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา(งานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
8 มิถุนายน 2561
28 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกลยุทธ์และแผน
5 มิถุนายน 2561
29 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
5 มิถุนายน 2561
30 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
5 มิถุนายน 2561
31 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการโภชนาการ 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานโภชนาการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
5 มิถุนายน 2561
32 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
4 มิถุนายน 2561
33 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารเเละธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
1 มิถุนายน 2561
34 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
30 พฤษภาคม 2561
35 สอบข้อเขียน พนักงานห้องปฏิบัติการ 3 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
30 พฤษภาคม 2561
36 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์(พนักงานควบคุมคุณภาพ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
30 พฤษภาคม 2561
37 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
30 พฤษภาคม 2561
38 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
30 พฤษภาคม 2561
39 ประกาศรายชื่อ ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
30 พฤษภาคม 2561
40 ประกาศรายชื่อ อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
30 พฤษภาคม 2561
41 ประกาศรายชื่อ เภสัชกร 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
24 พฤษภาคม 2561
42 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สำนักวิชาสหวิทยาการ
23 พฤษภาคม 2561
43 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์(จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา) 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา
21 พฤษภาคม 2561
44 สอบข้อเขียน ครูพี่เลี้ยง 3 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
21 พฤษภาคม 2561
45 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
21 พฤษภาคม 2561
46 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการช่างศิลป์ 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
18 พฤษภาคม 2561
47 ประกาศรายชื่อ พนักงานห้องสมุด 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษา วิจัยและวิชาการ
18 พฤษภาคม 2561
48 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
18 พฤษภาคม 2561
49 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
10 พฤษภาคม 2561
50 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ
8 พฤษภาคม 2561
51 ประกาศรายชื่อ พนักงานธุรการ 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
7 พฤษภาคม 2561
52 สอบสัมภาษณ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคอมพิวเตอร์เเละการสื่อสาร งานข้อมูลเเละสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์
4 พฤษภาคม 2561
53 ประกาศผล อาจารย์(การสอนภาษา) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (วิชาเอกการสอนภาษา) กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
30 เมษายน 2561
54 สอบสัมภาษณ์ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลศิริราช
24 เมษายน 2561
55 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสารสนเทศ งานบริหารและธุรการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
23 เมษายน 2561
56 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
17 เมษายน 2561
57 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
10 เมษายน 2561
58 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค(Job นายช่างเทคนิค) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานระบบแก๊สทางการแพทย์ ฝ่ายวิศกรรมและอาคารสถานที่
5 เมษายน 2561
59 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
5 เมษายน 2561
60 สอบข้อเขียน นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
5 เมษายน 2561
61 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : งานหอพักนักศึกษา
4 เมษายน 2561
62 ประกาศรายชื่อ นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิจับประชากรและสังคม
29 มีนาคม 2561
63 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริการวิศวกรรม งานบริหารเเละธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
28 มีนาคม 2561
64 ประกาศรายชื่อ คณบดี 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยราชสุดา ศาลายา
26 มีนาคม 2561
65 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมหัตถการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
19 มีนาคม 2561
66 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทย์
19 มีนาคม 2561
67 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
16 มีนาคม 2561
68 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค(Job นายช่างเทคนิค) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานระบบแก๊สทางการแพทย์ ฝ่ายวิศกรรมและอาคารสถานที่
16 มีนาคม 2561
69 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกลยุทธ์และแผน
16 มีนาคม 2561
70 สอบสัมภาษณ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคอมพิวเตอร์เเละการสื่อสาร งานข้อมูลเเละสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์
15 มีนาคม 2561
71 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
12 มีนาคม 2561
72 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
9 มีนาคม 2561
73 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9 มีนาคม 2561
74 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ บางกอกน้อย
9 มีนาคม 2561
75 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เจ้าหน้าที่มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7 มีนาคม 2561
76 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
6 มีนาคม 2561
77 ประกาศรายชื่อ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์(รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสารสนเทศ งานบริหารและธุรการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5 มีนาคม 2561
78 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
2 มีนาคม 2561
79 ประกาศรายชื่อ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 กุมภาพันธ์ 2561
80 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
28 กุมภาพันธ์ 2561
81 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
27 กุมภาพันธ์ 2561
82 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลัง สำนักงานคณบดี
22 กุมภาพันธ์ 2561
83 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๑) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
16 กุมภาพันธ์ 2561
84 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๒) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
16 กุมภาพันธ์ 2561
85 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
15 กุมภาพันธ์ 2561
86 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
13 กุมภาพันธ์ 2561
87 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
13 กุมภาพันธ์ 2561
88 ประกาศผล คนสวน 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 กุมภาพันธ์ 2561
89 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกลยุทธ์และแผน
5 กุมภาพันธ์ 2561
90 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินและบัญชี) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
5 กุมภาพันธ์ 2561
91 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 กุมภาพันธ์ 2561
92 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 กุมภาพันธ์ 2561
93 สอบข้อเขียน เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
2 กุมภาพันธ์ 2561
94 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
30 มกราคม 2561
95 สอบสัมภาษณ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัยเเละจราจร งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม
30 มกราคม 2561
96 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยอาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
17 มกราคม 2561
97 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
5 มกราคม 2561
98 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
4 มกราคม 2561
99 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลัง สำนักงานคณบดี
26 ธันวาคม 2560
100 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
18 ธันวาคม 2560
101 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
12 ธันวาคม 2560
102 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
8 ธันวาคม 2560
103 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานผู้อำนวยการ) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
7 ธันวาคม 2560
104 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
4 ธันวาคม 2560
105 สอบสัมภาษณ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัยเเละจราจร งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
4 ธันวาคม 2560
106 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี สำนักงานคณบดึ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
4 ธันวาคม 2560
107 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกปริทันตวิทยาเเละเวชศาสตร์ช่องปาก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
4 ธันวาคม 2560
108 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเภสัชกรรม งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
4 ธันวาคม 2560
109 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง 2 อัตรา ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
4 ธันวาคม 2560
110 สอบสัมภาษณ์ พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
27 พฤศจิกายน 2560
111 ประกาศผล พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
22 พฤศจิกายน 2560
112 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป
20 พฤศจิกายน 2560
113 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
20 พฤศจิกายน 2560
114 สอบสัมภาษณ์ นักปฏิบัติการวิจัย 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัด งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 พฤศจิกายน 2560
115 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ(งานพัสดุ ) ๑ อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย
17 พฤศจิกายน 2560
116 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลัง สำนักงานคณบดี
16 พฤศจิกายน 2560
117 ประกาศรายชื่อ อาจารย์ 2 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
15 พฤศจิกายน 2560
118 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ให้บริการเกี่ยวกับระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (SPOC/ MOOC Administrator) (ตำแหน่งที่ 3 )) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
13 พฤศจิกายน 2560
119 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
6 พฤศจิกายน 2560
120 ประกาศผล นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
16 ตุลาคม 2560
121 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
4 ตุลาคม 2560
122 ประกาศผล นักปฏิบัติการวิจัย(งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
27 กันยายน 2560
123 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๒) 2 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
25 กันยายน 2560
124 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๑) 2 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
25 กันยายน 2560
125 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานพัสดุ) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี คณะทันตเเพทยศาสตร์
15 กันยายน 2560
126 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
15 กันยายน 2560
127 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
22 สิงหาคม 2560
128 สอบข้อเขียน นักวิชาการช่างศิลป์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
11 สิงหาคม 2560
129 ประกาศผล นักวิเทศสัมพันธ์(งานวิเทศสัมพันธ์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร (ศาลายา)
8 สิงหาคม 2560
130 ประกาศผล นักปฏิบัติการวิจัย(งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ศาลายา
27 กรกฎาคม 2560
131 ประกาศผล ช่างทำฟัน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยปฏิบัติการทางทันตกรรม งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
27 กรกฎาคม 2560
132 ประกาศผล นักอาชีวอนามัย 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
25 กรกฎาคม 2560
133 ประกาศผล วิศวกร 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
25 กรกฎาคม 2560
134 ประกาศผล นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
25 กรกฎาคม 2560
135 ประกาศผล นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
25 กรกฎาคม 2560
136 สอบข้อเขียน อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลเฟเชียล
18 กรกฎาคม 2560
137 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลโซเชียล
18 กรกฎาคม 2560
138 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา(ด้านกีฬา) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสวัสดิการเเละสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
11 กรกฎาคม 2560
139 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : กองบริหารงานวิจัย
16 พฤษภาคม 2560
140 ประกาศผล นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : กองบริหารงานวิจัย
22 มีนาคม 2560
141 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : กองกฎหมาย
27 มกราคม 2560
142 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : อาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต
20 มกราคม 2560
143 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา (ทดแทนอัตราลาออก)) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : กองกิจการนักศึกษา
2 ธันวาคม 2559
144 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : โครงการเสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
1 ธันวาคม 2559
145 สอบสัมภาษณ์ นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ตรวจสอบภายใน
18 พฤศจิกายน 2559
146 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
15 พฤศจิกายน 2559
147 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา กองวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์
15 พฤศจิกายน 2559
148 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : กองกิจการนักศึกษา
31 ตุลาคม 2559
149 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : กองกิจการนักศึกษา
22 กันยายน 2559
150 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานหอพักนักศึกษา ) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
22 กันยายน 2559
151 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริหารสินทรัพย์
21 กันยายน 2559