ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
7 มีนาคม 2560 23 มิถุนายน 2560
2 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : กองคลัง
4 เมษายน 2560 30 มิถุนายน 2560
3 ผู้ช่วยวิจัย(กลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล) 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : ตามเอกสารแนบ
5 พฤษภาคม 2560 15 มิถุนายน 2560
4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
8 มิถุนายน 2560 23 มิถุนายน 2560
5 นักทรัพยากรบุคคล(หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : กองทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี
12 มิถุนายน 2560 23 มิถุนายน 2560
6 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
16 มิถุนายน 2560 23 มิถุนายน 2560
7 นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
13 มิถุนายน 2560 23 มิถุนายน 2560
8 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา(ด้านกีฬา) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสวัสดิการเเละสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
5 มิถุนายน 2560 26 มิถุนายน 2560
9 อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2560
10 นักวิชาการเงินและบัญชี(บัญชี) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2560
11 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
1 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2560
12 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
26 พฤษภาคม 2560 30 มิถุนายน 2560
13 บรรณารักษ์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สำนักงานคณบดึ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
7 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2560
14 นักอาชีวอนามัย 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
12 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2560
15 อาจารย์(การเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย) 3 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศึกษาศาสตร์
16 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2560
16 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
1 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2560
17 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโครงการฯ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานอธิการบดี
15 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2560
18 ผู้อำนวยการกอง(กองบริหารงานวิจัย) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : กองบริหารงานวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี
14 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2560
19 นักปฏิบัติการวิจัย(1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญและประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยโดยปฏิบัติหน้าที่เขียนโครงการวิจัย และเทคนิคการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงานวิจัย) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : งานวิจัย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
1 พฤษภาคม 2560 30 มิถุนายน 2560
20 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ดูแลระบบโครงข่ายเขียนฐานข้อมูล จัดทำพัฒนา Website ,Web Application และ Database ) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีและสื่อสารการเรียนรู้
1 พฤษภาคม 2560 30 มิถุนายน 2560
21 วิศวกร(อาคารสถานที่ และควบคุมระบบสาธูปโภคไฟฟ้าประปา โครงสร้างอาคาร) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : งานบริการสถานที่และอาหาร สำนักงานผู้อำนวยการ
1 พฤษภาคม 2560 30 มิถุนายน 2560
22 บรรณารักษ์(งานห้องสมุด) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13 มิถุนายน 2560 5 กรกฎาคม 2560
23 ทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตเเพทย์/เเพทย์ งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
16 มิถุนายน 2560 6 กรกฎาคม 2560
24 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
8 มิถุนายน 2560 7 กรกฎาคม 2560
25 สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ
14 มิถุนายน 2560 13 กรกฎาคม 2560
26 นักวิชาการเงินและบัญชี(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
8 มิถุนายน 2560 14 กรกฎาคม 2560
27 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
9 มิถุนายน 2560 14 กรกฎาคม 2560
28 ช่างทำฟัน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยปฏิบัติการทางทันตกรรม งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
14 มิถุนายน 2560 14 กรกฎาคม 2560
29 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 21 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์ เเละโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
15 มิถุนายน 2560 14 กรกฎาคม 2560
30 นักวิชาการเงินและบัญชี(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลงและพัสดุ สำนักงานคณบดึ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
15 มิถุนายน 2560 14 กรกฎาคม 2560
31 นักวิชาการพัสดุ(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลงและพัสดุ สำนักงานคณบดึ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
15 มิถุนายน 2560 14 กรกฎาคม 2560
32 สัตวแพทย์ 2 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
21 มิถุนายน 2560 14 กรกฎาคม 2560
33 พนักงานทั่วไป 4 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
21 มิถุนายน 2560 14 กรกฎาคม 2560
34 สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร(คลินิกม้า)
21 มิถุนายน 2560 14 กรกฎาคม 2560
35 อาจารย์(งานสอนและหลักสูตร, งานวิจัยและบริการวิชาการ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
15 มิถุนายน 2560 15 กรกฎาคม 2560
36 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
26 มิถุนายน 2560 15 กรกฎาคม 2560
37 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
26 มิถุนายน 2560 17 กรกฎาคม 2560
38 นักวิชาการช่างศิลป์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
26 มิถุนายน 2560 17 กรกฎาคม 2560
39 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(การเงิน) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลัง สำนักงานคณบดี
22 มิถุนายน 2560 17 กรกฎาคม 2560
40 วิศวกร 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
26 มิถุนายน 2560 17 กรกฎาคม 2560
41 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย กองบริหารงานวิจัย
26 มิถุนายน 2560 27 กรกฎาคม 2560
42 เภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเภสัชกรรม งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
22 พฤษภาคม 2560 28 กรกฎาคม 2560
43 ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลโซเชียล
18 พฤษภาคม 2560 28 กรกฎาคม 2560
44 อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลเฟเชียล
17 พฤษภาคม 2560 28 กรกฎาคม 2560
45 อาจารย์(การเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย) 2 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศึกษาศาสตร์
15 มิถุนายน 2560 31 กรกฎาคม 2560
46 ทันตแพทย์ 5 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
22 มิถุนายน 2560 31 กรกฎาคม 2560
47 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานผู้อำนวยการ
23 มิถุนายน 2560 31 กรกฎาคม 2560
48 นักวิทยาศาสตร์(กระบวนการต้นน้ำ upstream) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
26 มิถุนายน 2560 31 กรกฎาคม 2560
49 นักวิทยาศาสตร์(กระบวนการปลายน้ำ downstream) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
26 มิถุนายน 2560 31 กรกฎาคม 2560
50 นักวิทยาศาสตร์(งานรับตรวจวิเคราะห์โปรตีนด้วยเครื่อง LC-MS/MS) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
26 มิถุนายน 2560 31 กรกฎาคม 2560
51 นักวิทยาศาสตร์(งานพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์และทางสเปกโตรสโคปีของโปรตีน) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
26 มิถุนายน 2560 31 กรกฎาคม 2560
52 นักวิทยาศาสตร์(วิเคราะห์วัตถุ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
26 มิถุนายน 2560 31 กรกฎาคม 2560
53 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
14 มิถุนายน 2560 4 สิงหาคม 2560
54 แพทย์(เฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
26 มิถุนายน 2560 30 กันยายน 2560

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 นักประชาสัมพันธ์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
19 มิถุนายน 2560
2 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
26 มิถุนายน 2560
3 สอบข้อเขียน นักวิเทศสัมพันธ์(งานวิเทศสัมพันธ์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร (ศาลายา)
26 มิถุนายน 2560
4 สอบข้อเขียน นักปฏิบัติการวิจัย(งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ศาลายา
26 มิถุนายน 2560
5 สอบข้อเขียน วิศวกร 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
12 มิถุนายน 2560
6 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานที่ร้านค้า The Harmony by MU
26 มิถุนายน 2560
7 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : กองบริหารงานวิจัย
16 พฤษภาคม 2560
8 ประกาศผล นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : กองบริหารงานวิจัย
22 มีนาคม 2560
9 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : กองกฎหมาย
27 มกราคม 2560
10 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : อาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต
20 มกราคม 2560
11 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : โครงการเสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
1 ธันวาคม 2559
12 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา (ทดแทนอัตราลาออก)) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : กองกิจการนักศึกษา
2 ธันวาคม 2559
13 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
15 พฤศจิกายน 2559
14 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา กองวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์
15 พฤศจิกายน 2559
15 สอบสัมภาษณ์ นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ตรวจสอบภายใน
18 พฤศจิกายน 2559
16 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : กองกิจการนักศึกษา
31 ตุลาคม 2559
17 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : กองกิจการนักศึกษา
22 กันยายน 2559
18 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริหารสินทรัพย์
21 กันยายน 2559
19 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานหอพักนักศึกษา ) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
22 กันยายน 2559
20 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : กองคลัง
7 ตุลาคม 2559
21 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา กองพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติงาน : กองพัฒนาคุณภาพ
22 กันยายน 2559
22 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
15 มิถุนายน 2560