ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลัง สำนักงานคณบดี
19 ตุลาคม 2560 14 พฤศจิกายน 2560
2 นักวิชาการศึกษา(งานหอพักนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
17 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560
3 พยาบาล(MU Health) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
17 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560
4 ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
18 ตุลาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
5 ผู้อำนวยการ 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
18 ตุลาคม 2560 20 พฤศจิกายน 2560
6 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในประเทศที่มีรายได้ต่ำปานกลาง
20 ตุลาคม 2560 13 พฤศจิกายน 2560
7 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในประเทศที่มีรายได้ต่ำปานกลาง
20 ตุลาคม 2560 13 พฤศจิกายน 2560
8 ช่างทำฟัน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตเเพทยศาสตร์นานาชาติ
17 ตุลาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560
9 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมจัดฟัน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
9 ตุลาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560
10 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกปริทันตวิทยาเเละเวชศาสตร์ช่องปาก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
9 ตุลาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560
11 นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
16 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560
12 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
16 ตุลาคม 2560 17 พฤศจิกายน 2560
13 พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
12 ตุลาคม 2560 10 พฤศจิกายน 2560
14 สัตวแพทย์ 3 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โีรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
12 ตุลาคม 2560 10 พฤศจิกายน 2560
15 ทันตแพทย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2560) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
11 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560
16 ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2560) 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากเเละปริทันตวิทยา
11 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560
17 ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2560) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลเฟเชียล
11 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560
18 ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2560) 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการเเละวิทยาเอ็นโดดอนต์
11 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560
19 ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2560) 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สาขาประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
11 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560
20 ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2560) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
11 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560
21 ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2560) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
11 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560
22 ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2560) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมชุมชน
11 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560
23 ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2560) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก
11 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560
24 ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2560) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลเฟเชียล
11 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560
25 ผู้ช่วยอาจารย์((นักศึกษาทันตเเพทย์ผู้ทำสัญญาใช้ทุน ประจำปี 2560)) 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
11 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560
26 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
11 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560
27 ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : อาคารเตรียมอุดมดนตรี
11 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560
28 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานผู้อำนวยการ
11 ตุลาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
29 นักวิชาการศึกษา(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณบดึ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
10 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560
30 ผู้อำนวยการกอง 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : กองแผนงาน อาคารสำนักงานอธิการบดี
9 ตุลาคม 2560 20 ตุลาคม 2560
31 นักวิทยาศาสตร์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
9 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560
32 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
9 ตุลาคม 2560 6 พฤศจิกายน 2560
33 นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
9 ตุลาคม 2560 10 พฤศจิกายน 2560
34 นักปฏิบัติการวิจัย 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัด งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
9 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560
35 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป( (ปฏิบัติงานด้านเลขานุการ) ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
9 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560
36 อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
6 ตุลาคม 2560 21 พฤศจิกายน 2560
37 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
6 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560
38 นักประชาสัมพันธ์(การประชาสัมพันธ์ การตลาด และการหารายได้ของคณะฯ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี
6 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560
39 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา งานบริหารการศึกษา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
4 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560
40 ทันตแพทย์ 4 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
4 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560
41 หัวหน้างาน(พัสดุ) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
5 ตุลาคม 2560 20 ตุลาคม 2560
42 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
3 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560
43 พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัยเเละจราจร งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
3 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560
44 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการเเละวิทยาเอ็นโดดอนต์
3 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560
45 พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
3 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560
46 แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : อุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ
2 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560
47 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงาน ณ วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย) 2 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ณ วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย
3 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560
48 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ขับรถยนต์) 1-2 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
3 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560
49 คณบดี 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยราชสุดา
3 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560
50 อาจารย์(สอน วิจัย และบริการวิชาการ ) 2 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560
51 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
9 ตุลาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560
52 วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
5 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560
53 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
5 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560
54 อาจารย์(ด้านการสอนและการแปลภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 กันยายน 2560 20 ตุลาคม 2560
55 นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินและบัญชี) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ
2 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560
56 อาจารย์(ด้านธรณีศาสตร์) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาธรณีศาสตร์ สำนักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
28 กันยายน 2560 31 ตุลาคม 2560
57 อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๒) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
29 กันยายน 2560 31 ตุลาคม 2560
58 อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๑) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
29 กันยายน 2560 31 ตุลาคม 2560
59 นักวิชาการพัสดุ(งานพัสดุ ) ๑ อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย
27 กันยายน 2560 3 พฤศจิกายน 2560
60 นักวิชาการศึกษา(ให้บริการเกี่ยวกับระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (SPOC/ MOOC Administrator) (ตำแหน่งที่ 3 )) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
26 กันยายน 2560 13 ตุลาคม 2560
61 นักวิชาการศึกษา(บริหารจัดการโครงการ (Project Administrator) (ตำแหน่งที่ 2 ) ) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
26 กันยายน 2560 13 ตุลาคม 2560
62 นักวิชาการศึกษา(ออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Instructional Designer (ตำแหน่งที่ 1)) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
26 กันยายน 2560 13 ตุลาคม 2560
63 ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
26 กันยายน 2560 27 ตุลาคม 2560
64 พนักงานรักษาความปลอดภัย 4 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
25 กันยายน 2560 3 ตุลาคม 2560
65 English native Language Specialist(Providing English language assistance) 1 position Institute of Nutrition
workplace : สำนักงานผู้อำนวยการ
25 September 2017 23 October 2017
66 นักทรัพยากรบุคคล(งานทรััพยากรบุคคล) 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
18 กันยายน 2560 28 กันยายน 2560
67 นิติกร(เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (Legal Officer)) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : กรุงเทพและปริมณฑล (นครปฐม)
20 กันยายน 2560 13 ตุลาคม 2560
68 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานหอแสดงดนตรี) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
20 กันยายน 2560 13 ตุลาคม 2560
69 ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม
19 กันยายน 2560 15 พฤศจิกายน 2560
70 นักวิชาการเงินและบัญชี(บัญชี) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : หน่วยการเงินและบัญชี
19 กันยายน 2560 16 ตุลาคม 2560
71 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
21 กันยายน 2560 9 พฤศจิกายน 2560
72 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
18 กันยายน 2560 2 พฤศจิกายน 2560
73 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
18 กันยายน 2560 9 พฤศจิกายน 2560
74 นักบริหารความเสี่ยง 2 อัตรา ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
11 กันยายน 2560 25 ตุลาคม 2560
75 ทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตเเพทย์/เเพทย์ งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
11 กันยายน 2560 20 ตุลาคม 2560
76 อาจารย์ 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต ( นานาชาติ ) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
18 ตุลาคม 2560 18 ตุลาคม 2560
77 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป
18 ตุลาคม 2560 18 ตุลาคม 2560
78 เภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเภสัชกรรม งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
6 กันยายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560
79 อาจารย์(ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
30 สิงหาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
80 ผู้ช่วยวิจัย 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
28 สิงหาคม 2560 15 กันยายน 2560
81 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษา
ปฏิบัติงาน : ตามเอกสารแนบ
28 สิงหาคม 2560 12 กันยายน 2560
82 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
24 สิงหาคม 2560 14 กันยายน 2560
83 อาจารย์(กิจกรรมบำบัด) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 สิงหาคม 2560 31 ตุลาคม 2560
84 อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
22 สิงหาคม 2560 31 ตุลาคม 2560
85 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟื้ันฟูสมรรถภาพคนพิการ
24 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560
86 นักจิตวิทยาคลินิก 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
21 สิงหาคม 2560 15 กันยายน 2560
87 อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
18 สิงหาคม 2560 30 ตุลาคม 2560
88 อาจารย์(ภาควิชาอนามัยครอบครัว) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
18 สิงหาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
89 อาจารย์(ภาควิชาอชีวอนามัยและความปลอดภัย) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
11 สิงหาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
90 อาจารย์(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
11 สิงหาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
91 นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินและบัญชี) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : หน่วยการเงินและบัญชี
19 กันยายน 2560 19 ตุลาคม 2560
92 อาจารย์ 14 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
24 กรกฎาคม 2560 22 กันยายน 2560
93 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
10 สิงหาคม 2560 25 สิงหาคม 2560
94 ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
10 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560
95 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 2 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
7 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560
96 พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
7 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560
97 นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
4 สิงหาคม 2560 24 ตุลาคม 2560
98 นักวิจัย (ทำงานวิจัยและงานพัฒนา เพื่อเป้าหมายในการส่งเสริมอาหาร โภชนาการ หรือสุขภาพของประชากรในวัยต่าง ๆ) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : หน่วยส่งเสริมโภชนาการและสุขภาวะ
2 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560
99 บุคลากร(เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์อาวุโส) 1 อัตรา วิทยาลัยการจัดการ
ปฏิบัติงาน : 69 ถนนวิภาวดีรังสิต พญาไท กทม 10400
1 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560
100 นักทรัพยากรบุคคล (อาวุโส) 1 อัตรา วิทยาลัยการจัดการ
ปฏิบัติงาน : 69 ถนนวิภาวดีรังสิต พญาไท กทม 10400
1 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560
101 อาจารย์ 1-2 อัตรา วิทยาลัยการจัดการ
ปฏิบัติงาน : 69 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กทม 10400
1 กรกฎาคม 2560 30 กันยายน 2560
102 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี สำนักงานคณบดึ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
31 กรกฎาคม 2560 31 ตุลาคม 2560
103 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 กรกฎาคม 2560 18 สิงหาคม 2560
104 อาจารย์ 2 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาพัฒนาการมนุษย์
31 กรกฎาคม 2560 17 พฤศจิกายน 2560
105 นักเทคนิคการแพทย์(จุลชีววิทยาคลินิก) 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา
28 กรกฎาคม 2560 5 กันยายน 2560
106 คณบดี(วิทยาลัยดุริยางคศิลป์) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
27 กรกฎาคม 2560 18 สิงหาคม 2560
107 อาจารย์ 2 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
22 กันยายน 2560 31 ตุลาคม 2560
108 นักวิจัย 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยมหิดลไวแวกซ์ ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
25 กรกฎาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560
109 ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน
7 มีนาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560
110 ผู้อำนวยการ(สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
21 กรกฎาคม 2560 25 กรกฎาคม 2560
111 นักวิชาการเงินและบัญชี((ระดับอาวุโส)) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
11 กรกฎาคม 2560 31 กรกฎาคม 2560
112 เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
11 กรกฎาคม 2560 31 กรกฎาคม 2560
113 เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา 2 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : งานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
11 กรกฎาคม 2560 31 กรกฎาคม 2560
114 แพทย์(เวชปฏิบัติทั่วไป) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์ทางเลือก
17 กรกฎาคม 2560 18 สิงหาคม 2560
115 พนักงานธุรการ(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
5 กรกฎาคม 2560 24 กรกฎาคม 2560
116 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์การและสารสนเทศ สำนักงานผู้อำนวยการ
3 กรกฎาคม 2560 15 กันยายน 2560
117 นักวิชาการศึกษา(งานบริการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)) 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
6 กรกฎาคม 2560 24 กรกฎาคม 2560
118 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(ทางการได้ยิน) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
26 มิถุนายน 2560 17 กรกฎาคม 2560
119 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
29 มิถุนายน 2560 7 กรกฎาคม 2560
120 แพทย์(เฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
26 มิถุนายน 2560 30 กันยายน 2560
121 วิศวกร 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
26 มิถุนายน 2560 17 กรกฎาคม 2560
122 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
26 มิถุนายน 2560 15 กรกฎาคม 2560
123 อาจารย์(ภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สำนักวิชาสหวิทยาการ
26 มิถุนายน 2560 28 กันยายน 2560
124 อาจารย์(บัญชี) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สำนักวิชาสหวิทยาการ
27 มิถุนายน 2560 1 มกราคม 2513
125 อาจารย์(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สำนักวิชาสหวิทยาการ
26 มิถุนายน 2560 28 กันยายน 2560
126 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
16 มิถุนายน 2560 23 มิถุนายน 2560
127 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโครงการฯ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานอธิการบดี
15 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2560
128 อาจารย์(การเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย) 2 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศึกษาศาสตร์
15 มิถุนายน 2560 21 กันยายน 2560
129 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
14 มิถุนายน 2560 4 สิงหาคม 2560
130 นักทรัพยากรบุคคล(หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : กองทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี
12 มิถุนายน 2560 23 มิถุนายน 2560
131 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
9 มิถุนายน 2560 20 ตุลาคม 2560
132 อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5 มิถุนายน 2560 29 กันยายน 2560
133 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : กองคลัง
4 เมษายน 2560 18 สิงหาคม 2560
134 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
7 มีนาคม 2560 8 ธันวาคม 2560
135 วิศวกร 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : อาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต
16 พฤศจิกายน 2559 31 มกราคม 2560
136 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : กองบริหารงานวิจัย
13 ตุลาคม 2559 28 ตุลาคม 2559
137 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
12 กันยายน 2559 30 กันยายน 2559
138 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
15 สิงหาคม 2559 31 สิงหาคม 2559

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 ประกาศรายชื่อ นักกายภาพบำบัด 3 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
20 ตุลาคม 2560
2 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน) 3 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศึกษาศาสตร์
20 ตุลาคม 2560
3 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
20 ตุลาคม 2560
4 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
20 ตุลาคม 2560
5 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการต้นแบบแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในชุมชนอย่างยั่งยืน(บ้านรักหมา)
20 ตุลาคม 2560
6 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 ตุลาคม 2560
7 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 ตุลาคม 2560
8 สอบข้อเขียน นักปฏิบัติการวิจัย 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : งานวิจัย
18 ตุลาคม 2560
9 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษา
18 ตุลาคม 2560
10 สอบสัมภาษณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ 2 อัตรา กองวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
18 ตุลาคม 2560
11 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
18 ตุลาคม 2560
12 สอบสัมภาษณ์ ช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
18 ตุลาคม 2560
13 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาโภชนวิทยา) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
18 ตุลาคม 2560
14 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ
18 ตุลาคม 2560
15 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย 2 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ
18 ตุลาคม 2560
16 สอบสัมภาษณ์ ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
17 ตุลาคม 2560
17 สอบสัมภาษณ์ ช่างประปา 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
17 ตุลาคม 2560
18 สอบข้อเขียน อาจารย์(ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
17 ตุลาคม 2560
19 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
17 ตุลาคม 2560
20 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานผู้อำนวยการ
17 ตุลาคม 2560
21 สอบสัมภาษณ์ นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 ตุลาคม 2560
22 Paper Test Educator(การศึกษาและกิจการนักศึกษา) 1 position Faculty of Medical Technology
workplace : วิทยาเขตศาลายา
16 October 2017
23 ประกาศผล นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
16 ตุลาคม 2560
24 สอบสัมภาษณ์ นิติกร 1 อัตรา กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
12 ตุลาคม 2560
25 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารจัดการงานธุรการของภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
11 ตุลาคม 2560
26 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
11 ตุลาคม 2560
27 สอบข้อเขียน อาจารย์(ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
11 ตุลาคม 2560
28 สอบสัมภาษณ์ สถาปนิก 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิศวกรรมเเละสถาปัตยกรรม งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
10 ตุลาคม 2560
29 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริหารเอกสาร) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
10 ตุลาคม 2560
30 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
10 ตุลาคม 2560
31 สอบสัมภาษณ์ นักปฏิบัติการวิจัย 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยวิชาการด้านพัฒนาการมนุษย์
10 ตุลาคม 2560
32 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนานักศึกษา ) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
9 ตุลาคม 2560
33 ประกาศผล General Service Officer(การออกให้บริการสุขภาพชุมชน) 1 position Faculty of Medical Technology
workplace : คณะเทคนิคการแพทย์ ศิริราช
6 October 2017
34 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
4 ตุลาคม 2560
35 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
4 ตุลาคม 2560
36 ประกาศรายชื่อ พนักงานวิทยาศาสตร์(วิจัยและทดสอบ) 2 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
3 ตุลาคม 2560
37 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตเเพทยศาสตร์นานาชาติ
28 กันยายน 2560
38 ประกาศผล นักปฏิบัติการวิจัย(งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
27 กันยายน 2560
39 สอบสัมภาษณ์ ทันตแพทย์ 5 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
27 กันยายน 2560
40 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๒) 2 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
25 กันยายน 2560
41 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๑) 2 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
25 กันยายน 2560
42 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานพัสดุ) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี คณะทันตเเพทยศาสตร์
15 กันยายน 2560
43 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
15 กันยายน 2560
44 ประกาศผล นิติกร 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ
29 สิงหาคม 2560
45 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์(งานรับตรวจวิเคราะห์โปรตีนด้วยเครื่อง LC-MS/MS) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
29 สิงหาคม 2560
46 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์(กระบวนการปลายน้ำ downstream) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
29 สิงหาคม 2560
47 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์(กระบวนการต้นน้ำ upstream) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
29 สิงหาคม 2560
48 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์(งานพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์และทางสเปกโตรสโคปีของโปรตีน) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
29 สิงหาคม 2560
49 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์(วิเคราะห์วัตถุ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
29 สิงหาคม 2560
50 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์(หัวหน้างานด้านกระบวนการชีวภาพอุตสาหกรรมในการผลิตสารชีววัตถุในกระบวนการปลายน้ำ (downstream) ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
29 สิงหาคม 2560
51 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานผู้อำนวยการ
25 สิงหาคม 2560
52 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
22 สิงหาคม 2560
53 สอบข้อเขียน นักวิชาการช่างศิลป์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
11 สิงหาคม 2560
54 ประกาศผล นักวิเทศสัมพันธ์(งานวิเทศสัมพันธ์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร (ศาลายา)
8 สิงหาคม 2560
55 ประกาศผล นักปฏิบัติการวิจัย(งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ศาลายา
27 กรกฎาคม 2560
56 ประกาศผล ช่างทำฟัน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยปฏิบัติการทางทันตกรรม งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
27 กรกฎาคม 2560
57 ประกาศผล นักอาชีวอนามัย 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
25 กรกฎาคม 2560
58 ประกาศผล วิศวกร 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
25 กรกฎาคม 2560
59 ประกาศผล นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
25 กรกฎาคม 2560
60 ประกาศผล นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
25 กรกฎาคม 2560
61 สอบข้อเขียน อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลเฟเชียล
18 กรกฎาคม 2560
62 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลโซเชียล
18 กรกฎาคม 2560
63 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา(ด้านกีฬา) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสวัสดิการเเละสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
11 กรกฎาคม 2560
64 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : กองบริหารงานวิจัย
16 พฤษภาคม 2560
65 ประกาศผล นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : กองบริหารงานวิจัย
22 มีนาคม 2560
66 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : กองกฎหมาย
27 มกราคม 2560
67 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : อาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต
20 มกราคม 2560
68 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา (ทดแทนอัตราลาออก)) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : กองกิจการนักศึกษา
2 ธันวาคม 2559
69 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : โครงการเสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
1 ธันวาคม 2559
70 สอบสัมภาษณ์ นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ตรวจสอบภายใน
18 พฤศจิกายน 2559
71 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
15 พฤศจิกายน 2559
72 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา กองวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์
15 พฤศจิกายน 2559
73 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : กองกิจการนักศึกษา
31 ตุลาคม 2559
74 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : กองคลัง
7 ตุลาคม 2559
75 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา กองพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติงาน : กองพัฒนาคุณภาพ
22 กันยายน 2559
76 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : กองกิจการนักศึกษา
22 กันยายน 2559
77 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานหอพักนักศึกษา ) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
22 กันยายน 2559
78 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริหารสินทรัพย์
21 กันยายน 2559