applyตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป( งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย ) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 พฤศจิกายน 2561 14 ธันวาคม 2561
2 ผู้ช่วยอาจารย์(ไปฝ ึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค เพื่อเป็นพยาธิแพทย์) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน
14 พฤศจิกายน 2561 1 มกราคม 2562
3 อาจารย์(การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน
14 พฤศจิกายน 2561 1 มกราคม 2562
4 นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
16 พฤศจิกายน 2561 14 ธันวาคม 2561
5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13 พฤศจิกายน 2561 23 พฤศจิกายน 2561
6 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
15 พฤศจิกายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561
7 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
15 พฤศจิกายน 2561 14 ธันวาคม 2561
8 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
19 พฤศจิกายน 2561 19 ธันวาคม 2561
9 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านบริหารงานช่าง ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ
15 พฤศจิกายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561
10 ผู้ช่วยช่างทั่วไป( งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
14 พฤศจิกายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561
11 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป( งานเครื่องมือกลาง ) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
14 พฤศจิกายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561
12 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
16 พฤศจิกายน 2561 7 ธันวาคม 2561
13 นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
16 พฤศจิกายน 2561 7 ธันวาคม 2561
14 นักวิชาการข้อมูลสมุนไพร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร
16 พฤศจิกายน 2561 26 พฤศจิกายน 2561
15 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
16 พฤศจิกายน 2561 26 พฤศจิกายน 2561
16 อาจารย์(ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
15 พฤศจิกายน 2561 15 ธันวาคม 2561
17 พนักงานธุรการ(ธุรการหน่วยงาน) ๔ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
13 พฤศจิกายน 2561 28 พฤศจิกายน 2561
18 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(ระบบ SAP) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
13 พฤศจิกายน 2561 7 ธันวาคม 2561
19 พนักงานเก็บเงิน(เก็บเงินค่ารักษาพยาบาล) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
13 พฤศจิกายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561
20 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(ระบบ SAP) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
13 พฤศจิกายน 2561 23 พฤศจิกายน 2561
21 ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 1 อัตรา กองวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
13 พฤศจิกายน 2561 13 ธันวาคม 2561
22 แพทย์ ๔ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
13 พฤศจิกายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561
23 ผู้ช่วยเภสัชกร(จัดเตรียมยา) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
13 พฤศจิกายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561
24 ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิสัญญีวิทยา งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
8 พฤศจิกายน 2561 28 พฤศจิกายน 2561
25 นักวิชาการโภชนาการ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ
14 พฤศจิกายน 2561 14 ธันวาคม 2561
26 นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
12 พฤศจิกายน 2561 29 พฤศจิกายน 2561
27 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
9 พฤศจิกายน 2561 29 พฤศจิกายน 2561
28 นักวิชาการเกษตร(บริหารจัดการฟาร์มเกษตรเพื่อการเรียนการสอน) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
1 พฤศจิกายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561
29 พยาบาล(หัวหน้างานคุ้มครองผู้รับบริการฯ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี
12 พฤศจิกายน 2561 20 พฤศจิกายน 2561
30 อาจารย์(สัตว์ป่า) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
8 พฤศจิกายน 2561 20 พฤศจิกายน 2561
31 พนักงานทั่วไป(ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
8 พฤศจิกายน 2561 20 พฤศจิกายน 2561
32 สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
8 พฤศจิกายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561
33 นักวิชาการศึกษา( งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย ) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 พฤศจิกายน 2561 16 พฤศจิกายน 2561
34 นักวิชาการวิทยาศาตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์รับสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
12 พฤศจิกายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561
35 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารจัดการงานธุรการของภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
8 พฤศจิกายน 2561 28 พฤศจิกายน 2561
36 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา( งานสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 พฤศจิกายน 2561 2 ธันวาคม 2561
37 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
9 พฤศจิกายน 2561 19 พฤศจิกายน 2561
38 นักวิชาการศึกษา(ด้านพัฒนาหลักสูตร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
7 พฤศจิกายน 2561 25 พฤศจิกายน 2561
39 วิศวกรโยธา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
9 พฤศจิกายน 2561 10 ธันวาคม 2561
40 Instructor 1 position Institute for Population and Social Research
workplace : Institute for Population and Social Research (IPSR)
7 November 2018 31 December 2018
41 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา) 2 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชามนุษยศาสตร์
6 พฤศจิกายน 2561 31 มกราคม 2562
42 นักวิชาการเงินและบัญชี( งานหอพักนักศึกษา ) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 พฤศจิกายน 2561 2 ธันวาคม 2561
43 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตเเพทยศาสตร์นานาชาติ
6 พฤศจิกายน 2561 27 พฤศจิกายน 2561
44 พยาบาล(หัวหน้าหอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก ชาย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
5 พฤศจิกายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561
45 พยาบาล(หัวหน้างานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี
5 พฤศจิกายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561
46 พยาบาล(หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี
5 พฤศจิกายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561
47 ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการเเละวิทยาเอ็นโดดอนต์
6 พฤศจิกายน 2561 16 พฤศจิกายน 2561
48 พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
6 พฤศจิกายน 2561 27 พฤศจิกายน 2561
49 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 พฤศจิกายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561
50 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
12 พฤศจิกายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561
51 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์(พนักงานบรรจุยา) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 พฤศจิกายน 2561 26 พฤศจิกายน 2561
52 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์( พนักงานควบคุมคุณภาพ ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 พฤศจิกายน 2561 26 พฤศจิกายน 2561
53 นักวิชาการคอมพิวเตอร์( งานพัฒนาการศึกษา ) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 พฤศจิกายน 2561 2 ธันวาคม 2561
54 อาจารย์(วัฒนธรรมสุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาภาษาและวัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
5 พฤศจิกายน 2561 7 ธันวาคม 2561
55 นักวิทยาศาสตร์(งานบริหารเครื่องมือกลาง) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารเครื่องมือกลาง
5 พฤศจิกายน 2561 16 พฤศจิกายน 2561
56 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาคสังคมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
2 พฤศจิกายน 2561 31 ธันวาคม 2561
57 นักวิชาการวิทยาศาตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
5 พฤศจิกายน 2561 16 พฤศจิกายน 2561
58 พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาและศิริราช
2 พฤศจิกายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561
59 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
1 พฤศจิกายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561
60 นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินและบัญชี ) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 พฤศจิกายน 2561 15 พฤศจิกายน 2561
61 นักวิชาการวิทยาศาตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
5 พฤศจิกายน 2561 5 ธันวาคม 2561
62 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 ตุลาคม 2561 31 ธันวาคม 2561
63 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม ฝ่ายสารสนเทศ
1 พฤศจิกายน 2561 3 ธันวาคม 2561
64 นักปฏิบัติการวิจัย 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยมหิดลไวแวกซ์ ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
25 ตุลาคม 2561 16 พฤศจิกายน 2561
65 ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยยามาลาเรีย ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
25 ตุลาคม 2561 16 พฤศจิกายน 2561
66 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์สัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
26 ตุลาคม 2561 20 พฤศจิกายน 2561
67 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
5 พฤศจิกายน 2561 16 พฤศจิกายน 2561
68 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
5 พฤศจิกายน 2561 16 พฤศจิกายน 2561
69 นักวิชาการศึกษา(รับผิดชอบงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต : หลักสูตรนานาชาติ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
26 ตุลาคม 2561 19 พฤศจิกายน 2561
70 อาจารย์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
26 ตุลาคม 2561 30 พฤศจิกายน 2561
71 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป( งานบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
25 ตุลาคม 2561 16 พฤศจิกายน 2561
72 นักอาชีวอนามัย( งานส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัย ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
25 ตุลาคม 2561 16 พฤศจิกายน 2561
73 นักวิชาการสารสนเทศ( งานบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
25 ตุลาคม 2561 16 พฤศจิกายน 2561
74 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน( งานบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
25 ตุลาคม 2561 16 พฤศจิกายน 2561
75 เจ้าหน้าที่วิจัย(โครงการวิจัยการพัฒนาการพิสูจน์เอกลักษณ์การดื้อต่อยาต้านแบคทีเรียและความสัมพันธ์ของเชื้อแบคทีเรียระหว่างสัตว์และมนุษย์) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
25 ตุลาคม 2561 16 พฤศจิกายน 2561
76 English native Language Specialist 1 position Faculty of Graduate Studies
workplace : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 October 2018 23 November 2018
77 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานผู้อำนวยการ
24 ตุลาคม 2561 14 พฤศจิกายน 2561
78 นักวิชาการศึกษา(หัวหน้างานแพทยศาสตรศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานการศึกษา
22 ตุลาคม 2561 26 พฤศจิกายน 2561
79 นักกิจกรรมบำบัด(ตรวจประเมินและรักษาทางกิจกรรมบำบัด) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกิจกรรมบำบัด ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
24 ตุลาคม 2561 30 พฤศจิกายน 2561
80 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาถ่ายภาพทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
29 ตุลาคม 2561 29 พฤศจิกายน 2561
81 พยาบาล(หัวหน้าหอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก ชาย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
22 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
82 เจ้าหน้าที่วิจัย(สังกัดฝ่ายวิจัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
26 ตุลาคม 2561 26 พฤศจิกายน 2561
83 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
26 ตุลาคม 2561 26 พฤศจิกายน 2561
84 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานสารสนเทศและฝึกอบรม) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ โรงพยาบาลศิริราช
22 ตุลาคม 2561 22 พฤศจิกายน 2561
85 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
26 ตุลาคม 2561 26 พฤศจิกายน 2561
86 พยาบาล(หัวหน้างานการพยาบาลอายุรศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
17 ตุลาคม 2561 26 ตุลาคม 2561
87 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการคณะฯ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
17 ตุลาคม 2561 26 ตุลาคม 2561
88 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ
24 ตุลาคม 2561 23 พฤศจิกายน 2561
89 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
24 ตุลาคม 2561 23 พฤศจิกายน 2561
90 นักทรัพยากรบุคคล(HR Strategy,Workforce Development,HR Network & HR Policy) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
12 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
91 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
12 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
92 นักรังสีการแพทย์(หัวหน้างานรังสีวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
12 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
93 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 7 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
10 ตุลาคม 2561 29 พฤศจิกายน 2561
94 วิศวกรไฟฟ้า(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตร์และบัณพิตศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
10 ตุลาคม 2561 7 ธันวาคม 2561
95 ช่างเทคนิค( งานบริการกลางและยานพาหนะ ) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 ตุลาคม 2561 23 พฤศจิกายน 2561
96 ทันตแพทย์(หัวหน้างานทันตกรรม) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี
9 ตุลาคม 2561 19 ตุลาคม 2561
97 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารและธุรการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
9 ตุลาคม 2561 19 ตุลาคม 2561
98 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 4 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
8 ตุลาคม 2561 21 พฤศจิกายน 2561
99 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ
3 ตุลาคม 2561 19 พฤศจิกายน 2561
100 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
4 ตุลาคม 2561 30 พฤศจิกายน 2561
101 เภสัชกร(หัวหน้างานผลิตยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
8 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561
102 เภสัชกร(หัวหน้างานบริการเภสัชกรรมคลินิก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
8 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561
103 พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
4 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2561
104 คนสวน 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 ตุลาคม 2561 30 พฤศจิกายน 2561
105 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
8 ตุลาคม 2561 22 พฤศจิกายน 2561
106 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสารสนเทศ งานบริหารและธุรการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3 ตุลาคม 2561 30 พฤศจิกายน 2561
107 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
8 ตุลาคม 2561 22 พฤศจิกายน 2561
108 พนักงานรักษาความปลอดภัย( งานจราจรและความปลอดภัย ) 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 ตุลาคม 2561 30 พฤศจิกายน 2561
109 พยาบาล(หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ 62) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
1 ตุลาคม 2561 9 ตุลาคม 2561
110 พยาบาล(หัวหน้าหอผู้ป่วยเด็กโรคทั่วไป) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 ตุลาคม 2561 9 ตุลาคม 2561
111 นักวิชาการศึกษา(หัวหน้างานแพทยศาสตรศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานการศึกษา
25 กันยายน 2561 12 ตุลาคม 2561
112 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์
20 กันยายน 2561 31 ตุลาคม 2561
113 อาจารย์(เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค) 2 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาและศิริราช
15 กันยายน 2561 31 ตุลาคม 2561
114 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
21 กันยายน 2561 19 ตุลาคม 2561
115 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานการเงินและบัญชี ) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สยามพารากอน
10 กันยายน 2561 8 ตุลาคม 2561
116 นักวิชาการศึกษา(งานการศึกษา) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สยามพารากอน
10 กันยายน 2561 8 ตุลาคม 2561
117 อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
14 กันยายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561
119 นักวิชาการศึกษา( งานทะเบียนและประมวลผล ) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18 กันยายน 2561 19 ตุลาคม 2561
121 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานบริหารจัดการ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ สำนักงานคณบดี บางกอกน้อย
10 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2561
127 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(โปรแกรมเมอร์ Programmer) 3 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ศาลายา
13 กันยายน 2561 31 ตุลาคม 2561
128 วิศวกรไฟฟ้า(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยล
12 กันยายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561
132 นักวิชาการศึกษา( งานทะเบียนและประมวลผล) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 กันยายน 2561 12 ตุลาคม 2561
133 อาจารย์(ปฏิบัตงานสอน ณ กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา) 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
20 กันยายน 2561 20 พฤศจิกายน 2561
134 อาจารย์(งานการเรียนการสอนในด้านระบาดวิทยา ชีวสถิติ ) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาโภชนาการ
5 กันยายน 2561 31 ตุลาคม 2561
136 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(การตลาด) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานการตลาด
6 กันยายน 2561 31 ตุลาคม 2561
140 นักปฏิบัติการวิจัย(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
30 สิงหาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
148 อาจารย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
27 สิงหาคม 2561 14 พฤศจิกายน 2561
149 นักวิจัย ๒ อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ
17 สิงหาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
163 อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
10 สิงหาคม 2561 15 พฤศจิกายน 2561
171 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี สำนักงานคณบดึ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
1 สิงหาคม 2561 30 พฤศจิกายน 2561
173 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกรังสีวิทยาช่องปากใบหน้าเเละขากรรไกร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
26 กรกฎาคม 2561 21 พฤศจิกายน 2561
185 อาจารย์ 2 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
9 กรกฎาคม 2561 31 มกราคม 2562
190 อาจารย์(พยาธิวิทยา) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
18 มิถุนายน 2561 17 ธันวาคม 2561
199 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกปริทันตวิทยาเเละเวชศาสตร์ช่องปาก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
7 มิถุนายน 2561 20 พฤศจิกายน 2561
200 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมจัดฟัน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
24 กรกฎาคม 2561 20 พฤศจิกายน 2561
201 วิศวกรไฟฟ้า(วิศวกรรมบริการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 พฤษภาคม 2561 30 ธันวาคม 2561
202 อาจารย์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษา
ปฏิบัติงาน : ตามเอกสารแนบ
1 มิถุนายน 2561 28 ธันวาคม 2561
203 สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
22 พฤษภาคม 2561 15 พฤศจิกายน 2561
212 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
10 พฤษภาคม 2561 23 พฤศจิกายน 2561
228 อาจารย์((หรือ ผู้ช่วยอาจารย์)) 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิทชาทันตกรรมเด็ก
4 เมษายน 2561 15 พฤศจิกายน 2561
241 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2561
242 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2561
243 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
244 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2561
245 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2561
259 อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
26 กุมภาพันธ์ 2561 31 ตุลาคม 2561
323 อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
6 กรกฎาคม 2560 20 พฤศจิกายน 2561

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบสัมภาษณ์ สถาปนิก( งานออกแบบและผังแม่บท ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18 พฤศจิกายน 2561
2 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
16 พฤศจิกายน 2561
3 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากเเละปริทันตวิทยา
16 พฤศจิกายน 2561
4 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลเฟเชียล
16 พฤศจิกายน 2561
5 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)) 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
16 พฤศจิกายน 2561
6 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมเด็ก
16 พฤศจิกายน 2561
7 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมชุมชน
16 พฤศจิกายน 2561
8 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)) 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก
16 พฤศจิกายน 2561
9 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)) 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
16 พฤศจิกายน 2561
10 สอบสัมภาษณ์ ทันตแพทย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
16 พฤศจิกายน 2561
11 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)) 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลเฟเชียล
16 พฤศจิกายน 2561
12 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)) 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการเเละวิทยาเอ็นโดดอนต์
16 พฤศจิกายน 2561
13 สอบสัมภาษณ์ ทันตแพทย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
16 พฤศจิกายน 2561
14 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(ประกันคุณภาพ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
16 พฤศจิกายน 2561
15 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(การจัดทำแผนกลยุทธ์) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
16 พฤศจิกายน 2561
16 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
16 พฤศจิกายน 2561
17 สอบข้อเขียน นักวิชาการเวชสถิติ(ตรวจสอบรหัสโรค) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
16 พฤศจิกายน 2561
18 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานผลิตและบริการสื่อ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
16 พฤศจิกายน 2561
19 สอบข้อเขียน นักเทคนิคการแพทย์(ประจำห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
16 พฤศจิกายน 2561
20 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา สังกัดฝ่ายวิจัย
16 พฤศจิกายน 2561
21 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบัญชี ฝ่ายการคลัง โรงพยาบาลศิริราช
16 พฤศจิกายน 2561
22 สอบข้อเขียน พนักงานสถานที่(เปิด – ปิด ห้องเรียน/ทำความสะอาดห้องเรียน อุปกรณ์ประจำห้อง ให้มีความพร้อมใช้งาน/ช่วยจัดสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
15 พฤศจิกายน 2561
23 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา( งานพัฒนาการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15 พฤศจิกายน 2561
24 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(ประกันคุณภาพ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
15 พฤศจิกายน 2561
25 ประกาศรายชื่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(การจัดทำแผนยุทธศาสตร์) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
15 พฤศจิกายน 2561
26 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(เวชระเบียน) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
15 พฤศจิกายน 2561
27 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป( งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์ (หน่วยสภาคณาจารย์)) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
14 พฤศจิกายน 2561
28 สอบข้อเขียน นักจิตวิทยา( งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
14 พฤศจิกายน 2561
29 ประกาศรายชื่อ อาจารย์ 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
14 พฤศจิกายน 2561
30 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(กิจการศึกษา) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
14 พฤศจิกายน 2561
31 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
14 พฤศจิกายน 2561
32 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(พัฒนาระบบฐานข้อมูลของคณะฯ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
14 พฤศจิกายน 2561
33 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยเภสัชกร(จัดเตรียมยา) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
13 พฤศจิกายน 2561
34 สอบข้อเขียน พนักงานห้องปฏิบัติการ 3 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 พฤศจิกายน 2561
35 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ
12 พฤศจิกายน 2561
36 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(หน่วยผลิตและบริการ e-lecture ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีการศึกษา
12 พฤศจิกายน 2561
37 สอบข้อเขียน บรรณารักษ์(งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
12 พฤศจิกายน 2561
38 สอบสัมภาษณ์ บรรณารักษ์(งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายเทคนิคห้องสมุด
12 พฤศจิกายน 2561
39 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(หน่วยสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 พฤศจิกายน 2561
40 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
12 พฤศจิกายน 2561
41 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาธุรกิจ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
12 พฤศจิกายน 2561
42 ประกาศรายชื่อ นิติกร(สำนักงานผู้อำนวยการ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
12 พฤศจิกายน 2561
43 ประกาศรายชื่อ นักประชาสัมพันธ์(สำนักงานผู้อำนวยการ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
12 พฤศจิกายน 2561
44 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริการวิจัยและวิชาการ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
12 พฤศจิกายน 2561
45 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน( งานบริหารและพัฒนาระบบ ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
9 พฤศจิกายน 2561
46 สอบสัมภาษณ์ สัตวแพทย์(สัตว์ทดลอง) 4 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์สัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
9 พฤศจิกายน 2561
47 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน( งานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน) 2 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
9 พฤศจิกายน 2561
48 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน( งานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ ) 2 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
9 พฤศจิกายน 2561
49 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา( งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
9 พฤศจิกายน 2561
50 ประกาศรายชื่อ นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์
8 พฤศจิกายน 2561
51 ประกาศรายชื่อ นักเทคนิคการแพทย์(ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ) 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
8 พฤศจิกายน 2561
52 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณบดี
8 พฤศจิกายน 2561
53 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
7 พฤศจิกายน 2561
54 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยโสตทัศนศึกษา งานสื่อสารองค์กร สำนักงานยุทธศาสตร์
7 พฤศจิกายน 2561
55 สอบข้อเขียน วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยดูแลทรัพย์สิน
7 พฤศจิกายน 2561
56 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารจัดการทั่วไป แผน และงบประมาณ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
7 พฤศจิกายน 2561
57 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
7 พฤศจิกายน 2561
58 สอบข้อเขียน ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารเเละธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
6 พฤศจิกายน 2561
59 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาคสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยา) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
6 พฤศจิกายน 2561
60 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกลยุทธ์และแผน
6 พฤศจิกายน 2561
61 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
6 พฤศจิกายน 2561
62 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชานิติเวชศาสตร์
5 พฤศจิกายน 2561
63 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (SPOC/ MOOC Administrator) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
5 พฤศจิกายน 2561
64 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 พฤศจิกายน 2561
65 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์) 5 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
5 พฤศจิกายน 2561
66 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์( พนักงานควบคุมคุณภาพ ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 พฤศจิกายน 2561
67 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์(พนักงานบรรจุยา) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 พฤศจิกายน 2561
68 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(วัฒนธรรมสุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาภาษาและวัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
2 พฤศจิกายน 2561
69 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัสดุ(หน่วยพัสดุ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
2 พฤศจิกายน 2561
70 สอบข้อเขียน นักวิเทศสัมพันธ์(หน่วยสารบรรณ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ
2 พฤศจิกายน 2561
71 สอบข้อเขียน นักเอกสารสนเทศ(หอสมุดกลาง) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : หอสมุดกลาง สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด
2 พฤศจิกายน 2561
72 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล(งานบริหารและธุรการ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ
2 พฤศจิกายน 2561
73 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
2 พฤศจิกายน 2561
74 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชกรรม
2 พฤศจิกายน 2561
75 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมและสุขภาพ) 2 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
2 พฤศจิกายน 2561
76 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ โรงพยาบาลศิริราช
2 พฤศจิกายน 2561
77 สอบสัมภาษณ์ นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 ตุลาคม 2561
78 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 15 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการคลินิก โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
31 ตุลาคม 2561
79 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี( งานหอพักนักศึกษา ) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 ตุลาคม 2561
80 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(ธุรการฝ่ายการพยาบาล) ๔ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
31 ตุลาคม 2561
81 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลัง สำนักงานคณบดี
30 ตุลาคม 2561
82 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
29 ตุลาคม 2561
83 ประกาศผล พนักงานวิทยาศาสตร์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานควบคุมคุณภาพ
26 ตุลาคม 2561
84 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
26 ตุลาคม 2561
85 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานบริหารการศึกษา) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
25 ตุลาคม 2561
86 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานบริการการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 ตุลาคม 2561
87 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเวชสถิติ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
18 ตุลาคม 2561
88 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต โครงการจัดตั้งกลุ่มสาขาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
16 ตุลาคม 2561
89 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
16 ตุลาคม 2561
90 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
16 ตุลาคม 2561
91 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
11 ตุลาคม 2561
92 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 ตุลาคม 2561
93 สอบข้อเขียน อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9 ตุลาคม 2561
94 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชารังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา
8 ตุลาคม 2561
95 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
8 ตุลาคม 2561
96 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
5 ตุลาคม 2561
97 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากเเละปริทันตวิทยา
3 ตุลาคม 2561
98 สอบสัมภาษณ์ พนักงานประกอบอาหาร 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ
2 ตุลาคม 2561
99 สอบสัมภาษณ์ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยยานพาหนะ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
2 ตุลาคม 2561
100 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริการสารสนเทศและฝึกอบรม ฝ่ายสารสนเทศ
1 ตุลาคม 2561
101 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในประเทศที่มีรายได้ต่ำปานกลาง
27 กันยายน 2561
102 สอบสัมภาษณ์ พนักงานสถานที่(ห้องผ่าตัด) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
27 กันยายน 2561
103 ประกาศผล พนักงานธุรการ(ดูแลเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
26 กันยายน 2561
104 สอบสัมภาษณ์ บุคลากร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
21 กันยายน 2561
105 สอบข้อเขียน ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์(IT Support) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 กันยายน 2561
106 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Network Administrator) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 กันยายน 2561
107 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(System Administrator) 2 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 กันยายน 2561
108 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ(พัฒนาสื่อผสม) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 กันยายน 2561
109 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Application Programmer) 4 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 กันยายน 2561
110 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
19 กันยายน 2561
111 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การสอน/การวิจัย ด้านสุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
18 กันยายน 2561
112 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาอนามัยครอบครัว) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
14 กันยายน 2561
113 สอบสัมภาษณ์ ช่างทำฟัน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยปฏิบัติการทางทันตกรรม งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
13 กันยายน 2561
114 Paper Test English native Language Specialist 1 position National Institute for Child and Family Development
workplace : National Institute for Child and Family Development
13 September 2018
115 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต โครงการจัดตั้งกลุ่มสาขาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง
13 กันยายน 2561
116 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาธุรกิจ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
12 กันยายน 2561
117 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาธุรกิจ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
12 กันยายน 2561
118 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(สแกนแฟ้มเอกสารเวชระเบียน) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
11 กันยายน 2561
119 English native Language Specialist 1 position Faculty of Graduate Studies
workplace : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 September 2018
120 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานผู้อำนวยการ) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
4 กันยายน 2561
121 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอนและงานวิจัยด้านกีฏวิทยาการแพทย์) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์
31 สิงหาคม 2561
122 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบัญชี ฝ่ายการคลัง โรงพยาบาลศิริราช
31 สิงหาคม 2561
123 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
31 สิงหาคม 2561
124 ประกาศผล นักปฏิบัติการวิจัย(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
29 สิงหาคม 2561
125 สอบสัมภาษณ์ พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกเพรสทีจ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
23 สิงหาคม 2561
126 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 3 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
22 สิงหาคม 2561
127 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10 สิงหาคม 2561
128 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
7 สิงหาคม 2561
129 ประกาศผล ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยโครงการวิจัย
6 สิงหาคม 2561
130 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานผู้อำนวยการ) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
3 สิงหาคม 2561
131 ประกาศรายชื่อ ผู้อำนวยการ(โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 กรกฎาคม 2561
132 สอบสัมภาษณ์ นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
31 กรกฎาคม 2561
133 ประกาศรายชื่อ คณบดี 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
25 กรกฎาคม 2561
134 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(การสอน) 4 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
25 กรกฎาคม 2561
135 ประกาศรายชื่อ ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ(การสอน) 2 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
25 กรกฎาคม 2561
136 สอบสัมภาษณ์ พนักงานห้องปฏิบัติการ 3 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
13 กรกฎาคม 2561
137 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์(พนักงานควบคุมคุณภาพ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
13 กรกฎาคม 2561
138 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงาน อาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงาน อาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต
13 กรกฎาคม 2561
139 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
13 กรกฎาคม 2561
140 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9 กรกฎาคม 2561
141 ประกาศผล นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริการวิชาการและวิจัย
9 กรกฎาคม 2561
142 สอบสัมภาษณ์ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลศิริราช
5 กรกฎาคม 2561
143 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
2 กรกฎาคม 2561
144 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง (หน่วยบัญชี)
2 กรกฎาคม 2561
145 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
28 มิถุนายน 2561
146 ประกาศรายชื่อ พนักงานห้องสมุด 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาวิจัยและวิชาการ
25 มิถุนายน 2561
147 ประกาศรายชื่อ พนักงานประกอบอาหาร 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานโภชนาการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
25 มิถุนายน 2561
148 สอบสัมภาษณ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคอมพิวเตอร์เเละการสื่อสาร งานข้อมูลเเละสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์
20 มิถุนายน 2561
149 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
20 มิถุนายน 2561
150 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกลยุทธ์และแผน
18 มิถุนายน 2561
151 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
11 มิถุนายน 2561
152 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการโภชนาการ 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานโภชนาการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
5 มิถุนายน 2561
153 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
4 มิถุนายน 2561
154 ประกาศรายชื่อ ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
30 พฤษภาคม 2561
155 ประกาศรายชื่อ อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
30 พฤษภาคม 2561
156 สอบข้อเขียน ครูพี่เลี้ยง 3 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
21 พฤษภาคม 2561
157 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการช่างศิลป์ 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
18 พฤษภาคม 2561
158 ประกาศรายชื่อ พนักงานห้องสมุด 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษา วิจัยและวิชาการ
18 พฤษภาคม 2561
159 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
18 พฤษภาคม 2561
160 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
10 พฤษภาคม 2561
161 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ
8 พฤษภาคม 2561
162 ประกาศรายชื่อ พนักงานธุรการ 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
7 พฤษภาคม 2561
163 สอบสัมภาษณ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคอมพิวเตอร์เเละการสื่อสาร งานข้อมูลเเละสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์
4 พฤษภาคม 2561
164 ประกาศผล อาจารย์(การสอนภาษา) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (วิชาเอกการสอนภาษา) กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
30 เมษายน 2561
165 สอบสัมภาษณ์ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลศิริราช
24 เมษายน 2561
166 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสารสนเทศ งานบริหารและธุรการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
23 เมษายน 2561