applyตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 นักวิชาการศึกษา(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
2 อาจารย์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 3 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16 กรกฎาคม 2561 17 สิงหาคม 2561
3 อาจารย์(กิจกรรมบำบัด) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
17 กรกฎาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
4 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารจัดการการวิจัย งานส่งเสริมเเละพัฒนาการวิจัย สำนักงานการวิจัย
11 กรกฎาคม 2561 6 สิงหาคม 2561
5 พนักงานพัสดุ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยควบคุมพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
12 กรกฎาคม 2561 7 สิงหาคม 2561
6 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิธีการเเละกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
11 กรกฎาคม 2561 3 สิงหาคม 2561
7 นักประชาสัมพันธ์(รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยประชาสัมพันธ์ งานบริหารและธุรการ
13 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
8 นักวิชาการสารสนเทศ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยจัดการข้อมูล งานข้อมูลเเละสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์
13 กรกฎาคม 2561 9 สิงหาคม 2561
9 นักวิชาการศึกษา(ป.ตรีทุกสาขา 3 อัตรา) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
16 กรกฎาคม 2561 18 สิงหาคม 2561
10 คณบดี 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 กรกฎาคม 2561 3 สิงหาคม 2561
11 นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
19 กรกฎาคม 2561 20 สิงหาคม 2561
12 นักทรัพยากรบุคคล(หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
11 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
13 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารทั่วไป) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
9 กรกฎาคม 2561 8 สิงหาคม 2561
14 ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยโครงการวิจัย
11 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561
15 นักวิชาการศึกษา(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561
16 นักวิทยาศาสตร์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานควบคุมคุณภาพ
10 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
17 ช่างเทคนิค 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
18 ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
19 พนักงานทั่วไป 3 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
9 กรกฎาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
20 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิชาการและพัฒนาหลักสูตร งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
6 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
21 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ฝ่ายการพัสดุ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
11 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561
22 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
5 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
23 วิศวกร 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
3 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
24 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
4 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
25 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
9 กรกฎาคม 2561 30 กันยายน 2561
26 English native Language Specialist 1 position Faculty of Graduate Studies
workplace : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
4 July 2018 31 July 2018
27 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานผู้อำนวยการ
5 กรกฎาคม 2561 1 สิงหาคม 2561
28 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
9 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561
29 นักวิชาการเงินและบัญชี(บัญชี) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
30 ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ(การสอน) 2 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
5 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561
31 ผู้ช่วยอาจารย์(การสอน) 4 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
5 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561
32 อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
5 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561
33 อาจารย์(การวิจัย) 8 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานว้ิจัย และบริการวิชาการ
3 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
34 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
4 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
35 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์กร
9 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561
36 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : กองบริหารการศึกษา ม.มหิดล ศาลายา
2 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
37 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(ด้านบริหารความเสี่ยง หรือ ด้านคุณภาพและความปลอดภัย) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาคุณภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
6 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561
38 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
3 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561
39 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานห้องสมุด) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
29 มิถุนายน 2561 16 กรกฎาคม 2561
40 นักเอกสารสนเทศ(งานห้องสมุด) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
29 มิถุนายน 2561 16 กรกฎาคม 2561
41 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานการเงินและบัญชี) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
29 มิถุนายน 2561 16 กรกฎาคม 2561
42 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
29 มิถุนายน 2561 16 กรกฎาคม 2561
43 พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
29 มิถุนายน 2561 31 กรกฎาคม 2561
44 นักวิชาการศึกษา(งานส่งเสริมและบริหารการวิจัย) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29 มิถุนายน 2561 16 กรกฎาคม 2561
45 อาจารย์(ภาควิชาจิตเวชศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
46 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
28 มิถุนายน 2561 20 กรกฎาคม 2561
47 นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
28 มิถุนายน 2561 26 กรกฎาคม 2561
48 วิศวกรโยธา 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
1 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
49 นักวิจัย 2 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
1 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
50 พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวเคมีและภาควิชาอาหารเคมี
3 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561
51 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา
4 กรกฎาคม 2561 3 สิงหาคม 2561
52 ผู้อำนวยการ(โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
25 มิถุนายน 2561 19 กรกฎาคม 2561
53 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฎิบัติงานเกี่ยวกับ งานธุรการ งานเลขานุการ งานด้านยุทธศาสตร์และงานแผน งานหลักสูตรต่าง ๆ ของภาควิชา รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
26 มิถุนายน 2561 15 กรกฎาคม 2561
54 หัวหน้างาน(งานเภสัชกรรม) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
14 มิถุนายน 2561 1 สิงหาคม 2561
55 ช่างเทคนิค(งานบริหารจัดการ) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย และหอพักบางขุนนท์
20 มิถุนายน 2561 31 กรกฎาคม 2561
56 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฎิบัติงานเกี่ยวกับ งานธุรการ งานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานจัดระบบงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
21 มิถุนายน 2561 31 กรกฎาคม 2561
57 นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
22 มิถุนายน 2561 25 กรกฎาคม 2561
58 แพทย์(แพทย์ประจำโรงพยาบาล(PCU)) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช สังกัด สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศิริราช
26 มิถุนายน 2561 31 สิงหาคม 2561
59 พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
20 มิถุนายน 2561 10 กรกฎาคม 2561
60 นักทรัพยากรบุคคล(การจัดทำเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินได้และเงินหักประเภทต่างๆ ผ่านระบบ MU-ERP การนำส่งเงินกองทุนประกันสังคม รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
19 มิถุนายน 2561 10 กรกฎาคม 2561
61 นักทรัพยากรบุคคล(การประสานงาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร การประเมินและวิเคราะห์ผลการประเมินสมรรถนะในการทำงาน (e-Performance Appraisal System) รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
19 มิถุนายน 2561 10 กรกฎาคม 2561
62 อาจารย์(จุลชีววิทยา-ภูมิคุ้มกันวิทยา) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
19 มิถุนายน 2561 15 สิงหาคม 2561
63 อาจารย์(พยาธิวิทยา) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
18 มิถุนายน 2561 15 สิงหาคม 2561
64 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์
21 มิถุนายน 2561 11 กรกฎาคม 2561
65 อาจารย์(การสอน/การวิจัย ด้านสุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
13 มิถุนายน 2561 13 กันยายน 2561
66 พยาบาล(หัวหน้างานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
18 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561
67 พยาบาล(หัวหน้างานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชสาสตร์ฟื้นฟู) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
18 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561
68 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานการศึกษา งานบริหารการศึกษา
11 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561
69 นักกายอุปกรณ์(เวชศาสตร์ฟื้นฟู ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
18 มิถุนายน 2561 18 กรกฎาคม 2561
70 ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด(เวชศาสตร์ฟื้นฟู ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
18 มิถุนายน 2561 18 กรกฎาคม 2561
71 นักกายภาพบำบัด(เวชศาสตร์ฟื้นฟู ) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
18 มิถุนายน 2561 18 กรกฎาคม 2561
72 วิศวกร 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานวิศวกรรมบริการ
19 มิถุนายน 2561 6 กรกฎาคม 2561
73 พยาบาล(หัวหน้าหอผู้ป่วยประคับประคอง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลบริการเฉพาะ
12 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561
74 หัวหน้าสำนัก(บริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย) 1 อัตรา สำนักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา
11 มิถุนายน 2561 6 กรกฎาคม 2561
75 อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต โครงการจัดตั้งกลุ่มสาขาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง
8 มิถุนายน 2561 31 กรกฎาคม 2561
76 อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต โครงการจัดตั้งกลุ่มสาขาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
8 มิถุนายน 2561 31 กรกฎาคม 2561
77 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกปริทันตวิทยาเเละเวชศาสตร์ช่องปาก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
7 มิถุนายน 2561 16 กรกฎาคม 2561
78 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมจัดฟัน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
7 มิถุนายน 2561 23 กรกฎาคม 2561
79 อาจารย์(สอน วิจัย บริการวิชาการ ) 2 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง
6 มิถุนายน 2561 31 กรกฎาคม 2561
80 วิศวกรไฟฟ้า(วิศวกรรมบริการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 พฤษภาคม 2561 30 ธันวาคม 2561
81 อาจารย์ 1 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศคึกษา
7 มิถุนายน 2561 6 กันยายน 2561
82 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในประเทศที่มีรายได้ต่ำปานกลาง
11 มิถุนายน 2561 31 กรกฎาคม 2561
83 นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานผู้อำนวยการ) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
5 มิถุนายน 2561 31 กรกฎาคม 2561
84 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 มิถุนายน 2561 18 กรกฎาคม 2561
85 English native Language Specialist 1 position National Institute for Child and Family Development
workplace : National Institute for Child and Family Development
5 June 2018 6 August 2018
86 อาจารย์(เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค) 3 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาและศิริราช
1 มิถุนายน 2561 13 กรกฎาคม 2561
87 อาจารย์(ด้านจุลทรรศนศาสตร์ ) 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
18 พฤษภาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561
88 อาจารย์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษา
ปฏิบัติงาน : ตามเอกสารแนบ
1 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561
89 ทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตเเพทย์/เเพทย์ งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
23 พฤษภาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
90 สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
22 พฤษภาคม 2561 17 สิงหาคม 2561
91 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 12 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการคลินิก โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
28 พฤษภาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561
92 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(โสตทัศนศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 มิถุนายน 2561 1 กันยายน 2561
93 ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
25 พฤษภาคม 2561 30 มิถุนายน 2561
94 พยาบาล 4 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
25 พฤษภาคม 2561 30 มิถุนายน 2561
95 อาจารย์(วิศวกรรมศาสตร์) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
24 พฤษภาคม 2561 20 มิถุนายน 2561
96 นักทรัพยากรบุคคล(งานทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล
24 พฤษภาคม 2561 11 มิถุนายน 2561
97 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ
17 พฤษภาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561
100 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(วิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 พฤษภาคม 2561 30 กันยายน 2561
101 เจ้าหน้าที่วิจัย(ศัลยศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 พฤษภาคม 2561 21 มิถุนายน 2561
102 อาจารย์(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
16 พฤษภาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
103 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
10 พฤษภาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
104 อาจารย์(การเรียนการสอนและงานวิจัยด้านกีฏวิทยาการแพทย์) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์
9 พฤษภาคม 2561 1 สิงหาคม 2561
105 นักทรัพยากรบุคคล(บุคคล) 1 อัตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ปฏิบัติงาน : หน่วยทรัพยากรบุคคล สนง. เลขานุการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
3 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561
106 ผู้ช่วยพยาบาล(เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 พฤษภาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
107 พยาบาล(เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 พฤษภาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
108 พยาบาล(เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 พฤษภาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
110 วิศวกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
7 พฤษภาคม 2561 7 มิถุนายน 2561
111 อาจารย์(กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์
7 พฤษภาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
112 ช่างทำฟัน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยปฏิบัติการทางทันตกรรม งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
3 พฤษภาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561
117 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
2 พฤษภาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561
118 นักปฏิบัติการวิจัย(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
1 พฤษภาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561
122 อาจารย์(ภาควิชาอนามัยครอบครัว) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
24 เมษายน 2561 31 สิงหาคม 2561
130 อาจารย์((หรือ ผู้ช่วยอาจารย์)) 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิทชาทันตกรรมเด็ก
4 เมษายน 2561 31 กรกฎาคม 2561
143 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2561
144 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2561
145 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์) 6 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2561
146 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
147 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2561
148 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2561
153 พยาบาล(พยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ ) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
20 มีนาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561
162 อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
26 กุมภาพันธ์ 2561 31 สิงหาคม 2561
165 อาจารย์(ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
12 กุมภาพันธ์ 2561 31 กรกฎาคม 2561
182 อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
187 อาจารย์(อาจารย์ (เกษตรศาสตร์)) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร สำนักวิชาสหวิทยาการ
10 มกราคม 2561 22 มิถุนายน 2561
204 ผู้ช่วยอาจารย์(ตามโครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว) 4 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
23 พฤศจิกายน 2560 30 มิถุนายน 2561
209 อาจารย์(ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
31 มกราคม 2561 23 กรกฎาคม 2561
231 อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
6 กรกฎาคม 2560 31 กรกฎาคม 2561
247 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
9 มิถุนายน 2560 30 กันยายน 2561

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบข้อเขียน อาจารย์ 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 กรกฎาคม 2561
2 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
17 กรกฎาคม 2561
3 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(ป.โท ทุกสาขา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
17 กรกฎาคม 2561
4 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ทางด้านการศึกษาของภาควิชาสังคมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
17 กรกฎาคม 2561
5 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารงานสำนักงาน) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
17 กรกฎาคม 2561
6 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารงานทั่วไป ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
17 กรกฎาคม 2561
7 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
16 กรกฎาคม 2561
8 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา(งานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
16 กรกฎาคม 2561
9 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ โรงพยาบาลศิริราช
16 กรกฎาคม 2561
10 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
13 กรกฎาคม 2561
11 สอบสัมภาษณ์ พนักงานห้องปฏิบัติการ 3 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
13 กรกฎาคม 2561
12 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์(พนักงานควบคุมคุณภาพ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
13 กรกฎาคม 2561
13 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
13 กรกฎาคม 2561
14 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
13 กรกฎาคม 2561
15 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงาน อาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงาน อาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต
13 กรกฎาคม 2561
16 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์ ) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
13 กรกฎาคม 2561
17 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
13 กรกฎาคม 2561
18 สอบข้อเขียน บุคลากร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
12 กรกฎาคม 2561
19 สอบข้อเขียน นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสังคมสงเคราะห์เเละประกันสังคม งานบริหารเเละธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
12 กรกฎาคม 2561
20 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวรรมบริการและอาคารสถานที่
12 กรกฎาคม 2561
21 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
12 กรกฎาคม 2561
22 สอบข้อเขียน นักวิชาการข้อมูลสมุนไพร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร
11 กรกฎาคม 2561
23 สอบข้อเขียน วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
11 กรกฎาคม 2561
24 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
11 กรกฎาคม 2561
25 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
11 กรกฎาคม 2561
26 สอบข้อเขียน นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
11 กรกฎาคม 2561
27 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 กรกฎาคม 2561
28 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปริญญาโท) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งกลุ่มสาขาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์
10 กรกฎาคม 2561
29 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
10 กรกฎาคม 2561
30 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9 กรกฎาคม 2561
31 ประกาศรายชื่อ นักทรัพยากรบุคคล(หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : กองทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี
9 กรกฎาคม 2561
32 ประกาศผล นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริการวิชาการและวิจัย
9 กรกฎาคม 2561
33 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน ภาควิชามนุษยศาสตร์ ด้านพุทธศาสนศึกษา) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชามนุษยศาสตร์
6 กรกฎาคม 2561
34 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน ภาควิชามนุษยศาสตร์ ด้านปรัชญา) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชามนุษยศาสตร์
6 กรกฎาคม 2561
35 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
6 กรกฎาคม 2561
36 ประกาศรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน
6 กรกฎาคม 2561
37 ประกาศรายชื่อ หัวหน้างาน(บริการและสวัสดิการนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 กรกฎาคม 2561
38 ประกาศรายชื่อ หัวหน้างาน(หอพักนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 กรกฎาคม 2561
39 สอบสัมภาษณ์ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลศิริราช
5 กรกฎาคม 2561
40 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต โครงการจัดตั้งกลุ่มสาขาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง
5 กรกฎาคม 2561
41 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด ศาลายา
5 กรกฎาคม 2561
42 ประกาศรายชื่อ นักวิจัย 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี
3 กรกฎาคม 2561
43 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
2 กรกฎาคม 2561
44 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
2 กรกฎาคม 2561
45 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง (หน่วยบัญชี)
2 กรกฎาคม 2561
46 สอบข้อเขียน บุคลากร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารเเละธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
2 กรกฎาคม 2561
47 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
28 มิถุนายน 2561
48 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารจัดการการวิจัย งานส่งเสริมเเละพัฒนาการวิจัย สำนักงานการวิจัย
28 มิถุนายน 2561
49 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
28 มิถุนายน 2561
50 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาคสังคมศาสตร์ สาชารัฐประศาสนศาสตร์) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิชาสังคมศาสตร์
26 มิถุนายน 2561
51 ประกาศรายชื่อ พนักงานห้องสมุด 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาวิจัยและวิชาการ
25 มิถุนายน 2561
52 ประกาศรายชื่อ พนักงานประกอบอาหาร 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานโภชนาการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
25 มิถุนายน 2561
53 ประกาศผล นักเทคนิคการแพทย์(จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา) 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา
22 มิถุนายน 2561
54 สอบสัมภาษณ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคอมพิวเตอร์เเละการสื่อสาร งานข้อมูลเเละสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์
20 มิถุนายน 2561
55 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
20 มิถุนายน 2561
56 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกลยุทธ์และแผน
18 มิถุนายน 2561
57 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
11 มิถุนายน 2561
58 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการโภชนาการ 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานโภชนาการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
5 มิถุนายน 2561
59 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
4 มิถุนายน 2561
60 ประกาศรายชื่อ ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
30 พฤษภาคม 2561
61 ประกาศรายชื่อ อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
30 พฤษภาคม 2561
62 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สำนักวิชาสหวิทยาการ
23 พฤษภาคม 2561
63 สอบข้อเขียน ครูพี่เลี้ยง 3 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
21 พฤษภาคม 2561
64 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
21 พฤษภาคม 2561
65 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการช่างศิลป์ 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
18 พฤษภาคม 2561
66 ประกาศรายชื่อ พนักงานห้องสมุด 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษา วิจัยและวิชาการ
18 พฤษภาคม 2561
67 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
18 พฤษภาคม 2561
68 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
10 พฤษภาคม 2561
69 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ
8 พฤษภาคม 2561
70 ประกาศรายชื่อ พนักงานธุรการ 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
7 พฤษภาคม 2561
71 สอบสัมภาษณ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคอมพิวเตอร์เเละการสื่อสาร งานข้อมูลเเละสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์
4 พฤษภาคม 2561
72 ประกาศผล อาจารย์(การสอนภาษา) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (วิชาเอกการสอนภาษา) กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
30 เมษายน 2561
73 สอบสัมภาษณ์ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลศิริราช
24 เมษายน 2561
74 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสารสนเทศ งานบริหารและธุรการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
23 เมษายน 2561
75 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
17 เมษายน 2561
76 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
10 เมษายน 2561
77 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค(Job นายช่างเทคนิค) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานระบบแก๊สทางการแพทย์ ฝ่ายวิศกรรมและอาคารสถานที่
5 เมษายน 2561
78 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
5 เมษายน 2561
79 สอบข้อเขียน นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
5 เมษายน 2561
80 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : งานหอพักนักศึกษา
4 เมษายน 2561
81 ประกาศรายชื่อ นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิจับประชากรและสังคม
29 มีนาคม 2561
82 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริการวิศวกรรม งานบริหารเเละธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
28 มีนาคม 2561
83 ประกาศรายชื่อ คณบดี 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยราชสุดา ศาลายา
26 มีนาคม 2561
84 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมหัตถการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
19 มีนาคม 2561
85 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทย์
19 มีนาคม 2561
86 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
16 มีนาคม 2561
87 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค(Job นายช่างเทคนิค) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานระบบแก๊สทางการแพทย์ ฝ่ายวิศกรรมและอาคารสถานที่
16 มีนาคม 2561
88 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกลยุทธ์และแผน
16 มีนาคม 2561
89 สอบสัมภาษณ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคอมพิวเตอร์เเละการสื่อสาร งานข้อมูลเเละสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์
15 มีนาคม 2561
90 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
12 มีนาคม 2561
91 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
9 มีนาคม 2561
92 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9 มีนาคม 2561
93 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ บางกอกน้อย
9 มีนาคม 2561
94 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เจ้าหน้าที่มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7 มีนาคม 2561
95 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
6 มีนาคม 2561
96 ประกาศรายชื่อ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์(รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสารสนเทศ งานบริหารและธุรการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5 มีนาคม 2561
97 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
2 มีนาคม 2561
98 ประกาศรายชื่อ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 กุมภาพันธ์ 2561
99 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
28 กุมภาพันธ์ 2561
100 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
27 กุมภาพันธ์ 2561
101 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลัง สำนักงานคณบดี
22 กุมภาพันธ์ 2561
102 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๑) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
16 กุมภาพันธ์ 2561
103 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๒) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
16 กุมภาพันธ์ 2561
104 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
15 กุมภาพันธ์ 2561
105 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
13 กุมภาพันธ์ 2561
106 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
13 กุมภาพันธ์ 2561
107 ประกาศผล คนสวน 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 กุมภาพันธ์ 2561
108 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกลยุทธ์และแผน
5 กุมภาพันธ์ 2561
109 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินและบัญชี) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
5 กุมภาพันธ์ 2561
110 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 กุมภาพันธ์ 2561
111 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 กุมภาพันธ์ 2561
112 สอบข้อเขียน เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
2 กุมภาพันธ์ 2561
113 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
30 มกราคม 2561
114 สอบสัมภาษณ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัยเเละจราจร งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม
30 มกราคม 2561
115 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยอาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
17 มกราคม 2561
116 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
5 มกราคม 2561
117 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
4 มกราคม 2561
118 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลัง สำนักงานคณบดี
26 ธันวาคม 2560
119 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
18 ธันวาคม 2560
120 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
12 ธันวาคม 2560
121 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
8 ธันวาคม 2560
122 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานผู้อำนวยการ) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
7 ธันวาคม 2560
123 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
4 ธันวาคม 2560
124 สอบสัมภาษณ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัยเเละจราจร งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
4 ธันวาคม 2560
125 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี สำนักงานคณบดึ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
4 ธันวาคม 2560
126 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกปริทันตวิทยาเเละเวชศาสตร์ช่องปาก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
4 ธันวาคม 2560
127 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเภสัชกรรม งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
4 ธันวาคม 2560
128 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง 2 อัตรา ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
4 ธันวาคม 2560
129 สอบสัมภาษณ์ พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
27 พฤศจิกายน 2560
130 ประกาศผล พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
22 พฤศจิกายน 2560
131 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป
20 พฤศจิกายน 2560
132 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
20 พฤศจิกายน 2560
133 สอบสัมภาษณ์ นักปฏิบัติการวิจัย 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัด งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 พฤศจิกายน 2560
134 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ(งานพัสดุ ) ๑ อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย
17 พฤศจิกายน 2560
135 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลัง สำนักงานคณบดี
16 พฤศจิกายน 2560
136 ประกาศรายชื่อ อาจารย์ 2 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
15 พฤศจิกายน 2560
137 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ให้บริการเกี่ยวกับระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (SPOC/ MOOC Administrator) (ตำแหน่งที่ 3 )) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
13 พฤศจิกายน 2560
138 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
6 พฤศจิกายน 2560
139 ประกาศผล นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
16 ตุลาคม 2560
140 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
4 ตุลาคม 2560
141 ประกาศผล นักปฏิบัติการวิจัย(งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
27 กันยายน 2560
142 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๒) 2 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
25 กันยายน 2560
143 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๑) 2 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
25 กันยายน 2560
144 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานพัสดุ) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี คณะทันตเเพทยศาสตร์
15 กันยายน 2560
145 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
15 กันยายน 2560
146 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
22 สิงหาคม 2560
147 สอบข้อเขียน นักวิชาการช่างศิลป์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
11 สิงหาคม 2560
148 ประกาศผล นักวิเทศสัมพันธ์(งานวิเทศสัมพันธ์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร (ศาลายา)
8 สิงหาคม 2560
149 ประกาศผล นักปฏิบัติการวิจัย(งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ศาลายา
27 กรกฎาคม 2560
150 ประกาศผล ช่างทำฟัน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยปฏิบัติการทางทันตกรรม งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
27 กรกฎาคม 2560
151 ประกาศผล นักอาชีวอนามัย 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
25 กรกฎาคม 2560
152 ประกาศผล วิศวกร 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
25 กรกฎาคม 2560
153 ประกาศผล นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
25 กรกฎาคม 2560
154 ประกาศผล นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
25 กรกฎาคม 2560
155 สอบข้อเขียน อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลเฟเชียล
18 กรกฎาคม 2560
156 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลโซเชียล
18 กรกฎาคม 2560
157 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา(ด้านกีฬา) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสวัสดิการเเละสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
11 กรกฎาคม 2560
158 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : กองบริหารงานวิจัย
16 พฤษภาคม 2560
159 ประกาศผล นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : กองบริหารงานวิจัย
22 มีนาคม 2560
160 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : กองกฎหมาย
27 มกราคม 2560
161 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : อาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต
20 มกราคม 2560
162 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา (ทดแทนอัตราลาออก)) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : กองกิจการนักศึกษา
2 ธันวาคม 2559
163 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : โครงการเสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
1 ธันวาคม 2559
164 สอบสัมภาษณ์ นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ตรวจสอบภายใน
18 พฤศจิกายน 2559
165 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
15 พฤศจิกายน 2559
166 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา กองวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์
15 พฤศจิกายน 2559
167 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : กองกิจการนักศึกษา
31 ตุลาคม 2559
168 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : กองกิจการนักศึกษา
22 กันยายน 2559
169 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานหอพักนักศึกษา ) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
22 กันยายน 2559
170 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริหารสินทรัพย์
21 กันยายน 2559