applyตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
13 ธันวาคม 2560 15 มกราคม 2561
2 พนักงานทั่วไป 2 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
13 ธันวาคม 2560 15 มกราคม 2561
3 สัตวแพทย์ 2 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
13 ธันวาคม 2560 15 มกราคม 2561
4 ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
15 ธันวาคม 2560 8 มกราคม 2561
5 ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
12 ธันวาคม 2560 22 ธันวาคม 2560
6 ช่างทำฟัน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
13 ธันวาคม 2560 4 มกราคม 2561
7 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
13 ธันวาคม 2560 15 มกราคม 2561
8 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เจ้าหน้าที่มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7 ธันวาคม 2560 8 มกราคม 2561
9 หัวหน้างาน(บริหารเงินทุนวิจัย) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : กองบริหารงานวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา
12 ธันวาคม 2560 5 มกราคม 2561
10 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
12 ธันวาคม 2560 5 มกราคม 2561
11 พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
12 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560
12 วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
12 ธันวาคม 2560 3 มกราคม 2561
13 นักทรัพยากรบุคคล(งานทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล
8 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560
14 นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินและบัญชี) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
12 ธันวาคม 2560 31 มกราคม 2561
15 พนักงานวิทยาศาสตร์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
7 ธันวาคม 2560 29 ธันวาคม 2560
16 นักวิชาการเงินและบัญชี(ตำแหน่งที่ 6) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
6 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2560
17 นักวิทยาศาสตร์(ควบคุมคุณภาพ (ตำแหน่งที่ 5)) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
6 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2560
18 นักวิทยาศาสตร์(งานพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์และทางสเปกโตรสโคปีของโปรตีน (ตำแหน่งที่ 4)) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
6 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2560
19 นักวิทยาศาสตร์(หัวหน้างานด้านกระบวนการชีวภาพอุตสาหกรรมในการผลิตสารชีววัตถุในกระบวนการปลายน้ำ (downstream) (ตำแหน่งที่ 3) ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
6 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2560
20 นักวิทยาศาสตร์(กระบวนการปลายน้ำ downstream (ตำแหน่งที่ 2)) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
6 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2560
21 นักวิทยาศาสตร์(กระบวนการต้นน้ำ upstream (ตำแหน่งที่ 1)) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
6 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2560
22 พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
4 ธันวาคม 2560 22 ธันวาคม 2560
23 บรรณารักษ์ 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
6 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560
24 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ผู้ปฏิบัติงานครัว) 2 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ร้านอาหารมิวสิคแสควร์
4 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560
25 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริการวิชาการและวิจัย
7 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560
26 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สังกัดงานสื่อสารองค์กร ) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
1 ธันวาคม 2560 31 มกราคม 2561
27 ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
30 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560
28 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 พฤศจิกายน 2560 18 ธันวาคม 2560
29 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 พฤศจิกายน 2560 18 ธันวาคม 2560
30 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านประสานงานวิจัย) 1 อัตรา ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
24 พฤศจิกายน 2560 25 ธันวาคม 2560
31 นักวิชาการช่างทันตกรรม 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
24 พฤศจิกายน 2560 19 ธันวาคม 2560
32 อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
28 พฤศจิกายน 2560 12 ธันวาคม 2560
33 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
27 พฤศจิกายน 2560 20 ธันวาคม 2560
34 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
24 พฤศจิกายน 2560 19 ธันวาคม 2560
35 ช่างทำฟัน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
24 พฤศจิกายน 2560 19 ธันวาคม 2560
36 ผู้ช่วยอาจารย์(ตามโครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว) 4 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
23 พฤศจิกายน 2560 31 ธันวาคม 2560
37 อาจารย์ 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
23 พฤศจิกายน 2560 31 ธันวาคม 2560
38 อาจารย์ 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
23 พฤศจิกายน 2560 31 ธันวาคม 2560
39 อาจารย์ 4 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
23 พฤศจิกายน 2560 31 ธันวาคม 2560
40 นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
27 พฤศจิกายน 2560 19 ธันวาคม 2560
41 อาจารย์ 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
23 พฤศจิกายน 2560 31 ธันวาคม 2560
42 อาจารย์ 4 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
23 พฤศจิกายน 2560 31 ธันวาคม 2560
43 อาจารย์ 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลสาสตร์ บางกอกน้อย
23 พฤศจิกายน 2560 31 ธันวาคม 2560
44 นักวิชาการสารสนเทศ(ปฏิบัติงานพัฒนาสื่อผสม (ตำแหน่งที่ 4)) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
23 พฤศจิกายน 2560 22 ธันวาคม 2560
45 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงานด้าน Computer Network (ตำแหน่งที่ 3)) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
23 พฤศจิกายน 2560 22 ธันวาคม 2560
46 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงานด้าน IT Support (ตำแหน่งที่ 2)) 2 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
23 พฤศจิกายน 2560 22 ธันวาคม 2560
47 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงานด้าน System Administrator (ตำแหน่งที่ 1)) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
23 พฤศจิกายน 2560 22 ธันวาคม 2560
48 คนสวน 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
23 พฤศจิกายน 2560 15 ธันวาคม 2560
49 นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
23 พฤศจิกายน 2560 15 ธันวาคม 2560
50 สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
22 พฤศจิกายน 2560 15 ธันวาคม 2560
51 หัวหน้างาน(งานเภส้ชกรรม) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
22 พฤศจิกายน 2560 30 ธันวาคม 2560
52 ผู้ช่วยอาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
22 พฤศจิกายน 2560 29 ธันวาคม 2560
53 นักวิจัย (งานสอนและงานวิจัยของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล) 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
22 พฤศจิกายน 2560 31 ธันวาคม 2560
54 อาจารย์(การเรียนการสอน และงานวิจัยงานวิจัยของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล) 2 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
22 พฤศจิกายน 2560 31 ธันวาคม 2560
55 หัวหน้างาน( งานพัฒนาการศึกษา ) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : กองบริหารการศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี
21 พฤศจิกายน 2560 15 ธันวาคม 2560
56 นักวิจัย (วิจัย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี
21 พฤศจิกายน 2560 16 ธันวาคม 2560
57 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริการกลางและยานพาหนะ ) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
21 พฤศจิกายน 2560 29 ธันวาคม 2560
58 นักประชาสัมพันธ์(อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ศาลายา
20 พฤศจิกายน 2560 15 ธันวาคม 2560
59 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(Visual) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : หอแสดงดนตรี
20 พฤศจิกายน 2560 8 ธันวาคม 2560
60 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
22 พฤศจิกายน 2560 14 ธันวาคม 2560
61 นักทรัพยากรบุคคล((หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560
62 นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 พฤศจิกายน 2560 15 ธันวาคม 2560
63 อาจารย์ 2 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560
64 อาจารย์ 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์
21 พฤศจิกายน 2560 15 ธันวาคม 2560
65 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์
21 พฤศจิกายน 2560 15 ธันวาคม 2560
66 พนักงานทั่วไป(เวรเปล) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
15 พฤศจิกายน 2560 15 ธันวาคม 2560
67 Instructor 2 position College of Religious Studies
workplace : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
20 November 2017 31 January 2018
68 ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
15 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560
69 อาจารย์ 1 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
7 พฤศจิกายน 2560 8 มกราคม 2561
70 เภสัชกร(สนับสนุนบริการผู้ป่วย) 2 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานเภส้ชกรรม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
14 พฤศจิกายน 2560 30 ธันวาคม 2560
71 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศึกษาศาสตร์
15 พฤศจิกายน 2560 31 มกราคม 2561
72 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีเเละนวัตกรรม
10 พฤศจิกายน 2560 28 ธันวาคม 2560
73 อาจารย์(การสอนภาษา) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (วิชาเอกการสอนภาษา) กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
10 พฤศจิกายน 2560 15 มกราคม 2561
74 นักวิชาการศึกษา(งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย (ลูกจ้างโครงการ)) 3 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
9 พฤศจิกายน 2560 15 ธันวาคม 2560
75 อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560
76 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ
10 พฤศจิกายน 2560 24 พฤศจิกายน 2560
77 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
1 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560
78 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(การแก้ไขการได้ยิน / การแก้ไขการพูด) 6 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
1 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560
79 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา(งานโสตทัศนูปกรณ์) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสำรองการใช้สถานที่และอุปกรณ์
1 พฤศจิกายน 2560 15 พฤศจิกายน 2560
80 นักวิเทศสัมพันธ์(งานวิเทศสัมพันธ์) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์
1 พฤศจิกายน 2560 15 พฤศจิกายน 2560
81 อาจารย์(สอนในหลักสูตรอาหารและโภชนาการ ) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาโภชนาการ หน่วยโภชนาการชุมชน
1 พฤศจิกายน 2560 29 ธันวาคม 2560
82 อาจารย์((ด้านเคมีคลินิก) การสอน วิจัย บริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : วิทยาเขตศาลายา
19 ตุลาคม 2560 8 ธันวาคม 2560
83 นักนิเทศศิลป์(Video Content Creator ) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : งานการตลาดและประชาสัมพันธ์
27 ตุลาคม 2560 10 พฤศจิกายน 2560
84 เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
25 ตุลาคม 2560 12 ธันวาคม 2560
85 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษา
ปฏิบัติงาน : ตามเอกสารแนบ
24 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560
86 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
25 ตุลาคม 2560 14 ธันวาคม 2560
87 พยาบาล(MU Health) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
17 ตุลาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
88 ผู้อำนวยการ 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
18 ตุลาคม 2560 20 พฤศจิกายน 2560
89 ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : อาคารเตรียมอุดมดนตรี
11 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560
90 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานผู้อำนวยการ
8 ธันวาคม 2560 15 มกราคม 2561
91 อาจารย์(ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560
92 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงาน ณ วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย) 2 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ณ วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย
3 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560
93 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ขับรถยนต์) 1-2 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
3 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560
94 คณบดี 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยราชสุดา
3 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560
95 อาจารย์(สอน วิจัย และบริการวิชาการ ) 2 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560
96 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
5 ตุลาคม 2560 28 ธันวาคม 2560
97 อาจารย์(ด้านการสอนและการแปลภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 กันยายน 2560 20 ตุลาคม 2560
98 อาจารย์(ด้านธรณีศาสตร์) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาธรณีศาสตร์ สำนักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
28 กันยายน 2560 31 ตุลาคม 2560
99 อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๒) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
29 กันยายน 2560 29 ธันวาคม 2560
100 อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๑) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
29 กันยายน 2560 29 ธันวาคม 2560
101 พนักงานรักษาความปลอดภัย 4 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
25 กันยายน 2560 3 ตุลาคม 2560
102 นักทรัพยากรบุคคล(งานทรััพยากรบุคคล) 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
18 กันยายน 2560 28 กันยายน 2560
103 นิติกร(เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (Legal Officer)) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : กรุงเทพและปริมณฑล (นครปฐม)
20 กันยายน 2560 13 ตุลาคม 2560
104 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานหอแสดงดนตรี) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
20 กันยายน 2560 13 ตุลาคม 2560
105 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
18 กันยายน 2560 4 ธันวาคม 2560
106 อาจารย์(ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
30 สิงหาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
107 ผู้ช่วยวิจัย 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
28 สิงหาคม 2560 15 กันยายน 2560
108 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
24 สิงหาคม 2560 14 กันยายน 2560
109 นักจิตวิทยาคลินิก 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
21 สิงหาคม 2560 15 กันยายน 2560
110 อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
18 สิงหาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
111 อาจารย์(ภาควิชาอนามัยครอบครัว) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
18 สิงหาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
112 อาจารย์(ภาควิชาอชีวอนามัยและความปลอดภัย) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
11 สิงหาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
113 อาจารย์(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
11 สิงหาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
114 อาจารย์ 14 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
24 กรกฎาคม 2560 22 กันยายน 2560
115 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
10 สิงหาคม 2560 25 สิงหาคม 2560
116 ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
10 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560
117 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 2 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
7 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560
118 พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
7 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560
119 บุคลากร(เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์อาวุโส) 1 อัตรา วิทยาลัยการจัดการ
ปฏิบัติงาน : 69 ถนนวิภาวดีรังสิต พญาไท กทม 10400
1 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560
120 นักทรัพยากรบุคคล (อาวุโส) 1 อัตรา วิทยาลัยการจัดการ
ปฏิบัติงาน : 69 ถนนวิภาวดีรังสิต พญาไท กทม 10400
1 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560
121 อาจารย์ 1-2 อัตรา วิทยาลัยการจัดการ
ปฏิบัติงาน : 69 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กทม 10400
1 กรกฎาคม 2560 30 กันยายน 2560
122 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 กรกฎาคม 2560 18 สิงหาคม 2560
123 คณบดี(วิทยาลัยดุริยางคศิลป์) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
27 กรกฎาคม 2560 18 สิงหาคม 2560
124 ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน
7 มีนาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560
125 ผู้อำนวยการ(สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
21 กรกฎาคม 2560 25 กรกฎาคม 2560
126 นักวิชาการเงินและบัญชี((ระดับอาวุโส)) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
11 กรกฎาคม 2560 31 กรกฎาคม 2560
127 เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
11 กรกฎาคม 2560 31 กรกฎาคม 2560
128 เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา 2 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : งานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
11 กรกฎาคม 2560 31 กรกฎาคม 2560
129 แพทย์(เวชปฏิบัติทั่วไป) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์ทางเลือก
17 กรกฎาคม 2560 18 สิงหาคม 2560
130 พนักงานธุรการ(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
5 กรกฎาคม 2560 24 กรกฎาคม 2560
131 นักวิชาการศึกษา(งานบริการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)) 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
6 กรกฎาคม 2560 24 กรกฎาคม 2560
132 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(ทางการได้ยิน) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
26 มิถุนายน 2560 17 กรกฎาคม 2560
133 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
29 มิถุนายน 2560 7 กรกฎาคม 2560
134 แพทย์(เฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
26 มิถุนายน 2560 30 กันยายน 2560
135 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
26 มิถุนายน 2560 15 กรกฎาคม 2560
136 อาจารย์(ภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สำนักวิชาสหวิทยาการ
26 มิถุนายน 2560 28 กันยายน 2560
137 อาจารย์(บัญชี) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สำนักวิชาสหวิทยาการ
27 มิถุนายน 2560 1 มกราคม 2513
138 อาจารย์(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สำนักวิชาสหวิทยาการ
26 มิถุนายน 2560 28 กันยายน 2560
139 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
16 มิถุนายน 2560 23 มิถุนายน 2560
140 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโครงการฯ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานอธิการบดี
15 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2560
141 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
9 มิถุนายน 2560 9 มกราคม 2561
142 นักทรัพยากรบุคคล(หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : กองทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี
12 มิถุนายน 2560 23 มิถุนายน 2560
143 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
7 มีนาคม 2560 8 ธันวาคม 2560
144 วิศวกร 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : อาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต
16 พฤศจิกายน 2559 31 มกราคม 2560
145 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : กองบริหารงานวิจัย
13 ตุลาคม 2559 28 ตุลาคม 2559
146 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
12 กันยายน 2559 30 กันยายน 2559
147 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
15 สิงหาคม 2559 31 สิงหาคม 2559

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ(๑. ดำเนินการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ วัสดุยา เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี และวัสดุอื่นๆของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน) 2 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
15 ธันวาคม 2560
2 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลัง สำนักงานคณบดี
14 ธันวาคม 2560
3 ประกาศผล ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
14 ธันวาคม 2560
4 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตเเพทยศาสตร์นานาชาติ
14 ธันวาคม 2560
5 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ
14 ธันวาคม 2560
6 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีเเละนวัตกรรม
13 ธันวาคม 2560
7 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีเเละนวัตกรรม
13 ธันวาคม 2560
8 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
12 ธันวาคม 2560
9 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านเลขานุการ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
12 ธันวาคม 2560
10 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
12 ธันวาคม 2560
11 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษา สำนักงานคณบดึ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
12 ธันวาคม 2560
12 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินและบัญชี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
12 ธันวาคม 2560
13 สอบข้อเขียน ช่างทำฟัน(หรือ นักวิชาการช่างทันตกรรม) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
10 ธันวาคม 2560
14 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
8 ธันวาคม 2560
15 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกลยุทธ์และแผน
8 ธันวาคม 2560
16 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
8 ธันวาคม 2560
17 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
8 ธันวาคม 2560
18 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานผู้อำนวยการ) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
7 ธันวาคม 2560
19 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
7 ธันวาคม 2560
20 ประกาศรายชื่อ ผู้อำนวยการกอง(กองพัฒนาคุณภาพ) 1 อัตรา กองพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติงาน : กองพัฒนาคุณภาพ อาคารสำนักงานอธิการบดี
7 ธันวาคม 2560
21 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
7 ธันวาคม 2560
22 ประกาศรายชื่อ หัวหน้างาน(งานพัฒนาสื่อผสม) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักงานอธิการบดี
6 ธันวาคม 2560
23 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา กองพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
6 ธันวาคม 2560
24 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
6 ธันวาคม 2560
25 สอบข้อเขียน อาจารย์ 2 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาพัฒนาการมนุษย์
6 ธันวาคม 2560
26 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
4 ธันวาคม 2560
27 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
4 ธันวาคม 2560
28 สอบสัมภาษณ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัยเเละจราจร งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
4 ธันวาคม 2560
29 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี สำนักงานคณบดึ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
4 ธันวาคม 2560
30 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกปริทันตวิทยาเเละเวชศาสตร์ช่องปาก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
4 ธันวาคม 2560
31 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเภสัชกรรม งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
4 ธันวาคม 2560
32 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมจัดฟัน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
4 ธันวาคม 2560
33 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย) 2 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศึกษาศาสตร์
4 ธันวาคม 2560
34 สอบข้อเขียน นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
4 ธันวาคม 2560
35 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง 2 อัตรา ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
4 ธันวาคม 2560
36 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริการวิชาการและวิจัย
1 ธันวาคม 2560
37 สอบข้อเขียน หัวหน้างาน(พัสดุ) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
1 ธันวาคม 2560
38 สอบข้อเขียน อาจารย์(กิจกรรมบำบัด) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 ธันวาคม 2560
39 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในประเทศที่มีรายได้ต่ำปานกลาง
28 พฤศจิกายน 2560
40 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในประเทศที่มีรายได้ต่ำปานกลาง
28 พฤศจิกายน 2560
41 สอบสัมภาษณ์ พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
27 พฤศจิกายน 2560
42 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
24 พฤศจิกายน 2560
43 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
24 พฤศจิกายน 2560
44 ประกาศรายชื่อ ผู้อำนวยการกอง(กองบริหารงานวิจัย) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : กองบริหารงานวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี
24 พฤศจิกายน 2560
45 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
23 พฤศจิกายน 2560
46 ประกาศผล พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
22 พฤศจิกายน 2560
47 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากเเละปริทันตวิทยา
22 พฤศจิกายน 2560
48 ประกาศรายชื่อ นักวิจัย 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยมหิดลไวแวกซ์ ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
21 พฤศจิกายน 2560
49 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป
20 พฤศจิกายน 2560
50 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
20 พฤศจิกายน 2560
51 สอบสัมภาษณ์ นักปฏิบัติการวิจัย 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัด งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 พฤศจิกายน 2560
52 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ(งานพัสดุ ) ๑ อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย
17 พฤศจิกายน 2560
53 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลัง สำนักงานคณบดี
16 พฤศจิกายน 2560
54 ประกาศรายชื่อ อาจารย์ 2 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
15 พฤศจิกายน 2560
55 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ให้บริการเกี่ยวกับระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (SPOC/ MOOC Administrator) (ตำแหน่งที่ 3 )) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
13 พฤศจิกายน 2560
56 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
6 พฤศจิกายน 2560
57 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน) 3 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศึกษาศาสตร์
20 ตุลาคม 2560
58 ประกาศผล นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
16 ตุลาคม 2560
59 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
4 ตุลาคม 2560
60 ประกาศรายชื่อ พนักงานวิทยาศาสตร์(วิจัยและทดสอบ) 2 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
3 ตุลาคม 2560
61 ประกาศผล นักปฏิบัติการวิจัย(งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
27 กันยายน 2560
62 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๒) 2 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
25 กันยายน 2560
63 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๑) 2 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
25 กันยายน 2560
64 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานพัสดุ) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี คณะทันตเเพทยศาสตร์
15 กันยายน 2560
65 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
15 กันยายน 2560
66 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานผู้อำนวยการ
25 สิงหาคม 2560
67 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
22 สิงหาคม 2560
68 สอบข้อเขียน นักวิชาการช่างศิลป์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
11 สิงหาคม 2560
69 ประกาศผล นักวิเทศสัมพันธ์(งานวิเทศสัมพันธ์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร (ศาลายา)
8 สิงหาคม 2560
70 ประกาศผล นักปฏิบัติการวิจัย(งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ศาลายา
27 กรกฎาคม 2560
71 ประกาศผล ช่างทำฟัน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยปฏิบัติการทางทันตกรรม งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
27 กรกฎาคม 2560
72 ประกาศผล นักอาชีวอนามัย 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
25 กรกฎาคม 2560
73 ประกาศผล วิศวกร 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
25 กรกฎาคม 2560
74 ประกาศผล นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
25 กรกฎาคม 2560
75 ประกาศผล นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
25 กรกฎาคม 2560
76 สอบข้อเขียน อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลเฟเชียล
18 กรกฎาคม 2560
77 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลโซเชียล
18 กรกฎาคม 2560
78 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา(ด้านกีฬา) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสวัสดิการเเละสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
11 กรกฎาคม 2560
79 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : กองบริหารงานวิจัย
16 พฤษภาคม 2560
80 ประกาศผล นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : กองบริหารงานวิจัย
22 มีนาคม 2560
81 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : กองกฎหมาย
27 มกราคม 2560
82 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : อาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต
20 มกราคม 2560
83 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา (ทดแทนอัตราลาออก)) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : กองกิจการนักศึกษา
2 ธันวาคม 2559
84 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : โครงการเสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
1 ธันวาคม 2559
85 สอบสัมภาษณ์ นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ตรวจสอบภายใน
18 พฤศจิกายน 2559
86 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
15 พฤศจิกายน 2559
87 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา กองวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์
15 พฤศจิกายน 2559
88 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : กองกิจการนักศึกษา
31 ตุลาคม 2559
89 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา กองพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติงาน : กองพัฒนาคุณภาพ
22 กันยายน 2559
90 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : กองกิจการนักศึกษา
22 กันยายน 2559
91 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานหอพักนักศึกษา ) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
22 กันยายน 2559
92 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริหารสินทรัพย์
21 กันยายน 2559