applyตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาถ่ายภาพทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาถ่ายภาพทางการแพทย์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
25 มกราคม 2562 25 กุมภาพันธ์ 2562
2 ผู้ช่วยวิจัย(ผู้ช่วยนักวิจัย) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยเวชศาสตร์นาโน
23 มกราคม 2562 1 มีนาคม 2562
3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล
28 มกราคม 2562 27 กุมภาพันธ์ 2562
4 หัวหน้างาน(งานบริหารจัดการ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ สำนักงานคณบดี บางกอกน้อย
22 มกราคม 2562 4 กุมภาพันธ์ 2562
5 หัวหน้างาน(งานคลังและพัสดุ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
22 มกราคม 2562 4 กุมภาพันธ์ 2562
6 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
23 มกราคม 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562
7 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
21 มกราคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
8 วิศวกรไฟฟ้า(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตร์และบัณพิตศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
21 มกราคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
9 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
23 มกราคม 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562
10 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
23 มกราคม 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562
11 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายสมุนไพร)
23 มกราคม 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562
12 บุคลากร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารเเละธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
17 มกราคม 2562 7 กุมภาพันธ์ 2562
13 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
16 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562
14 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
16 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562
15 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สังกัดกลุ่มงานอาคารอทิตยาทร) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
17 มกราคม 2562 1 กุมภาพันธ์ 2562
16 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสารสนเทศ งานบริหารและธุรการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
17 มกราคม 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562
17 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
17 มกราคม 2562 13 กุมภาพันธ์ 2562
18 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : ตามเอกสารแนบ
16 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562
19 เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง
17 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562
20 นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
14 มกราคม 2562 17 กุมภาพันธ์ 2562
21 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณบดี
7 ธันวาคม 2561 1 กุมภาพันธ์ 2562
22 นักวิชาการศึกษา(ป.โท ทุกสาขา 1 อัตรา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
16 มกราคม 2562 3 กุมภาพันธ์ 2562
23 พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
14 มกราคม 2562 4 กุมภาพันธ์ 2562
24 นักปฏิบัติการวิจัย 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยยามาลาเรีย ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
15 มกราคม 2562 9 กุมภาพันธ์ 2562
25 ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยยามาลาเรีย ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
15 มกราคม 2562 26 มกราคม 2562
26 ผู้ช่วยเภสัชกร 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
14 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562
27 พนักงานธุรการ(เวชระเบียน) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
14 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562
28 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการ) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยอำนวยการเเละเลขานุการผู้บริหาร งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
14 มกราคม 2562 6 กุมภาพันธ์ 2562
29 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
11 มกราคม 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562
30 นักวิชาการสารสนเทศ(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 มกราคม 2562 27 มกราคม 2562
31 นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
14 มกราคม 2562 2 กุมภาพันธ์ 2562
32 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
14 มกราคม 2562 2 กุมภาพันธ์ 2562
33 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
14 มกราคม 2562 2 กุมภาพันธ์ 2562
34 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
14 มกราคม 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562
35 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
14 มกราคม 2562 13 กุมภาพันธ์ 2562
36 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษา
10 มกราคม 2562 1 กุมภาพันธ์ 2562
37 ผู้ช่วยเภสัชกร ๓ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
9 มกราคม 2562 28 มกราคม 2562
38 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 มกราคม 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562
39 สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าสัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ
9 มกราคม 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562
40 นักวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศวิจัยโรคเบาหวานและโรคอ้วน-ศิริราช งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
10 มกราคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
41 นักวิจัย 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
10 มกราคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
42 หัวหน้าภาควิชา(ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร
8 มกราคม 2562 23 มกราคม 2562
43 ผู้ช่วยวิจัย 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
10 มกราคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
44 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมและสุขภาพ) 2 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
9 มกราคม 2562 8 มีนาคม 2562
45 แพทย์(อายุรศาสตร์ทุกสาขา) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
7 มกราคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
46 แพทย์(รังสีวิทยา) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
7 มกราคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
47 แพทย์(สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
7 มกราคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
48 สัตวแพทย์(รักษาสัตว์) 3 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
7 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562
49 แพทย์(ศัลยศาสตร์) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
7 มกราคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
50 อาจารย์(ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
8 มกราคม 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562
51 ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยไข้เลือดออก (สถานส่งเสริมการวิจัย)
8 มกราคม 2562 29 มีนาคม 2562
52 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ
7 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562
53 นักสุขศึกษา ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
2 มกราคม 2562 21 มกราคม 2562
54 ล่ามภาษามือ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานหน่วยล่ามภาษามือ สังกัดภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา
3 มกราคม 2562 15 มกราคม 2562
55 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
28 ธันวาคม 2561 31 มกราคม 2562
56 พนักงานสถานที่(พนักงานห้องผ่าตัด) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
4 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562
57 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
4 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562
58 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
8 มกราคม 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562
59 นักรังสีการแพทย์ ๓ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานรังสีเทคนิค
2 มกราคม 2562 18 มกราคม 2562
60 ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ด้านโสตทัศนูปกรณ์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
2 มกราคม 2562 23 มกราคม 2562
61 ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ด้านซ่อมบำรุง) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
2 มกราคม 2562 23 มกราคม 2562
62 นักวิชาการศึกษา(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยล
2 มกราคม 2562 17 มกราคม 2562
63 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกเพรสทีจ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
2 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562
64 นักวิชาการโภชนาการ(หัวหน้างานโภชนบริหาร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ
3 มกราคม 2562 11 มกราคม 2562
65 พยาบาล(หัวหน้างานบริการวิสัญญี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
3 มกราคม 2562 11 มกราคม 2562
66 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
7 มกราคม 2562 6 กุมภาพันธ์ 2562
67 ช่างเทคนิค( งานบริการกลางและยานพาหนะ ) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562
68 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาเวชระเบียน) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
2 มกราคม 2562 18 มกราคม 2562
69 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562
70 วิศวกรโยธา( งานออกแบบและผังแม่บท ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562
71 นักวิชาการสารสนเทศ( งานบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562
72 นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562
73 นักวิชาการศึกษา( งานทะเบียนและประมวลผล ) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 มกราคม 2562 1 กุมภาพันธ์ 2562
74 เภสัชกร(นักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเภสัชกรรม งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
28 ธันวาคม 2561 28 มกราคม 2562
75 Instructor 1 position Institute for Population and Social Research
workplace : Institute for Population and Social Research (IPSR)
28 December 2018 31 January 2019
76 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
27 ธันวาคม 2561 28 มกราคม 2562
77 อาจารย์((เทคนิคการแพทย์ และ รังสีเทคนิค)) 2 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาและศิริราช
24 ธันวาคม 2561 31 มกราคม 2562
78 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
28 ธันวาคม 2561 28 มกราคม 2562
79 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ โรงพยาบาลศิริราช
24 ธันวาคม 2561 24 มกราคม 2562
80 English native Language Specialist(Foreigner Expert Level 2) 1 position College of Religious Studies
workplace : College of Religious Studies, Mahidol University
1 January 2019 31 January 2019
81 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานเทคนิคและปฏิบัติการ ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ โรงพยาบาลศิริราช
20 ธันวาคม 2561 21 มกราคม 2562
82 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
24 ธันวาคม 2561 25 มกราคม 2562
83 อาจารย์(การสอนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
21 ธันวาคม 2561 18 มกราคม 2562
84 อาจารย์(การสอนสาขาวิชาภาษาจีน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
21 ธันวาคม 2561 18 มกราคม 2562
85 แพทย์(โสต ศอ นาสิกวิทยา) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
21 ธันวาคม 2561 3 มกราคม 2562
86 พนักงานธุรการ(เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน และสิทธิทางการแพทย์) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
21 ธันวาคม 2561 20 มกราคม 2562
87 นักวิชาการเงินและบัญชี(หน่วยบัญชี) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
20 ธันวาคม 2561 18 มกราคม 2562
88 นักวิชาการเงินและบัญชี(หน่วยเรียกเก็บและติดตามหนี้) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
20 ธันวาคม 2561 18 มกราคม 2562
89 นักวิชาการเงินและบัญชี(หน่วยการเงินรับส่วนหน้า) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
20 ธันวาคม 2561 18 มกราคม 2562
90 นักวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยอณูเวชศาสตร์ งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
24 ธันวาคม 2561 25 มีนาคม 2562
91 ผู้ช่วยวิจัย 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยอณูเวชศาสตร์ งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
24 ธันวาคม 2561 25 มีนาคม 2562
92 นักวิชาการเงินและบัญชี(หน่วยการเงินรับสนับสนุน) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
20 ธันวาคม 2561 18 มกราคม 2562
93 นักวิชาการเงินและบัญชี(หน่วยต้นทุน) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
20 ธันวาคม 2561 18 มกราคม 2562
94 พยาบาล(วิสัญญีพยาบาล) 14 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
1 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562
95 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
24 ธันวาคม 2561 25 มกราคม 2562
96 นักวิชาการเงินและบัญชี(หน่วยการเงินจ่าย) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
20 ธันวาคม 2561 18 มกราคม 2562
97 ผู้ช่วยพยาบาล ๙ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
10 ธันวาคม 2561 2 มกราคม 2562
98 พยาบาล ๑๐ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
10 ธันวาคม 2561 2 มกราคม 2562
99 พนักงานธุรการ(ธุรการหน่วยงาน) ๓ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
10 ธันวาคม 2561 25 มกราคม 2562
100 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
17 ธันวาคม 2561 15 มกราคม 2562
101 นักวิเทศสัมพันธ์(หัวหน้างาน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สังกัด สำนักงานคณบดี
20 ธันวาคม 2561 28 ธันวาคม 2561
102 นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
18 ธันวาคม 2561 18 มกราคม 2562
103 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบัญชี ฝ่ายการคลัง
21 ธันวาคม 2561 4 กุมภาพันธ์ 2562
104 อาจารย์(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษา ให้บริการวิชาการแก่สังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย) 1 อัตรา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
19 ธันวาคม 2561 22 กุมภาพันธ์ 2562
105 อาจารย์(ด้านบัญชี) 2 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
14 ธันวาคม 2561 25 มกราคม 2562
106 อาจารย์(สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาอุตสาหกรรมการอาหาร ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
14 ธันวาคม 2561 25 มกราคม 2562
107 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี
18 ธันวาคม 2561 18 มกราคม 2562
108 พนักงานผลิตทดลอง(สัตว์ทดลอง) 2 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผลิตสัตว์ทดลอง
17 ธันวาคม 2561 28 ธันวาคม 2561
109 นักวิชาการเงินและบัญชี(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเสริมสร้างศักยภาพทางนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
11 ธันวาคม 2561 28 ธันวาคม 2561
110 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 ธันวาคม 2561 28 ธันวาคม 2561
111 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 ธันวาคม 2561 28 ธันวาคม 2561
112 สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์
11 ธันวาคม 2561 25 มกราคม 2562
113 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารสถานที่ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
13 ธันวาคม 2561 4 กุมภาพันธ์ 2562
114 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(นโยบายและแผน) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานนโยบายและแผน
13 ธันวาคม 2561 21 มกราคม 2562
115 อาจารย์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
11 ธันวาคม 2561 31 มกราคม 2562
116 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์
17 ธันวาคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2562
117 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(พัฒนาระบบฐานข้อมูลของคณะฯ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
11 ธันวาคม 2561 31 มกราคม 2562
118 พยาบาล(หัวหน้าหน่วยประเมินและเตรียมความพร้อมผู้ป่วยพิเศษก่อนผ่าตัด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
7 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561
119 พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น (Simulation Center) งานพัฒนาการศึกษาเเละวิชาการ สำนักงานการศึกษาเเละวิชาการ
6 ธันวาคม 2561 25 มกราคม 2562
120 วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยดูแลทรัพย์สิน
6 ธันวาคม 2561 31 มกราคม 2562
121 นักวิจัย 2 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ
4 ธันวาคม 2561 4 มกราคม 2562
122 นักวิชาการศึกษา(หัวหน้างานแพทยศาสตรศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานการศึกษา
4 ธันวาคม 2561 28 ธันวาคม 2561
123 นักเทคนิคการแพทย์(จุลชีววิทยาคลินิก) 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์
30 พฤศจิกายน 2561 25 มกราคม 2562
124 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
28 พฤศจิกายน 2561 25 ธันวาคม 2561
125 นักทรัพยากรบุคคล(หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
28 พฤศจิกายน 2561 8 มกราคม 2562
126 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
30 พฤศจิกายน 2561 31 มกราคม 2562
127 สัตวแพทย์(สัตว์ทดลอง) 3 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์สัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
27 พฤศจิกายน 2561 8 กุมภาพันธ์ 2562
128 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
26 พฤศจิกายน 2561 12 กุมภาพันธ์ 2562
129 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประชากรศึกษา (ภาคพิเศษ)) 2 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศีึกษาศาสตร์
26 พฤศจิกายน 2561 28 กุมภาพันธ์ 2562
130 พนักงานวิทยาศาสตร์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานควบคุมคุณภาพ
26 พฤศจิกายน 2561 31 มกราคม 2562
131 พยาบาล(หัวหน้างานคุ้มครองผู้รับบริการฯ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี
23 พฤศจิกายน 2561 21 ธันวาคม 2561
132 พยาบาล(หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี
23 พฤศจิกายน 2561 14 ธันวาคม 2561
133 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 4 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกปริทันตวิทยาเเละเวชศาสตร์ช่องปาก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
22 พฤศจิกายน 2561 12 กุมภาพันธ์ 2562
136 พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
20 พฤศจิกายน 2561 13 ธันวาคม 2561
137 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานจัดการกลยุทธ์
19 พฤศจิกายน 2561 31 มกราคม 2562
138 ผู้ช่วยอาจารย์(ไปฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค เพื่อเป็นพยาธิแพทย์) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน
14 พฤศจิกายน 2561 1 มกราคม 2562
139 อาจารย์(การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน
14 พฤศจิกายน 2561 1 มกราคม 2562
142 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
15 พฤศจิกายน 2561 14 ธันวาคม 2561
143 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
19 พฤศจิกายน 2561 18 กุมภาพันธ์ 2562
144 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(ระบบ SAP) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
13 พฤศจิกายน 2561 31 มกราคม 2562
145 แพทย์ ๔ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
13 พฤศจิกายน 2561 31 มกราคม 2562
146 นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
22 มกราคม 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562
149 วิศวกรโยธา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
9 พฤศจิกายน 2561 28 กุมภาพันธ์ 2562
150 Instructor 1 position Institute for Population and Social Research
workplace : Institute for Population and Social Research (IPSR)
7 November 2018 31 December 2018
151 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา) 2 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชามนุษยศาสตร์
6 พฤศจิกายน 2561 31 มกราคม 2562
155 ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการเเละวิทยาเอ็นโดดอนต์
6 พฤศจิกายน 2561 31 มกราคม 2562
156 อาจารย์(วัฒนธรรมสุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาภาษาและวัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
5 พฤศจิกายน 2561 15 มีนาคม 2562
158 นักกิจกรรมบำบัด(ตรวจประเมินและรักษาทางกิจกรรมบำบัด) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกิจกรรมบำบัด ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
24 ตุลาคม 2561 31 ธันวาคม 2561
162 นักทรัพยากรบุคคล(HR Strategy,Workforce Development,HR Network & HR Policy) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
26 พฤศจิกายน 2561 28 ธันวาคม 2561
164 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 7 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
10 ตุลาคม 2561 14 กุมภาพันธ์ 2562
167 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 4 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
8 ตุลาคม 2561 12 กุมภาพันธ์ 2562
170 พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
4 ตุลาคม 2561 3 มกราคม 2562
171 พนักงานรักษาความปลอดภัย( งานจราจรและความปลอดภัย ) 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 ตุลาคม 2561 15 มกราคม 2562
174 นักวิชาการศึกษา(หัวหน้างานแพทยศาสตรศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานการศึกษา
21 มกราคม 2562 29 มกราคม 2562
181 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานบริหารจัดการ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ สำนักงานคณบดี บางกอกน้อย
10 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2562
188 วิศวกรไฟฟ้า(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยล
12 กันยายน 2561 31 มกราคม 2562
216 อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
10 สิงหาคม 2561 30 มกราคม 2562
225 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกรังสีวิทยาช่องปากใบหน้าเเละขากรรไกร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
26 กรกฎาคม 2561 12 กุมภาพันธ์ 2562
249 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมจัดฟัน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
24 กรกฎาคม 2561 12 กุมภาพันธ์ 2562
250 วิศวกรไฟฟ้า(วิศวกรรมบริการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 พฤษภาคม 2561 30 ธันวาคม 2561
251 อาจารย์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษา
ปฏิบัติงาน : ตามเอกสารแนบ
1 มิถุนายน 2561 28 ธันวาคม 2561
252 สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
22 พฤษภาคม 2561 15 มกราคม 2562
288 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
289 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2561
290 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
291 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
292 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
327 อาจารย์(อาจารย์ (เกษตรศาสตร์)) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร สำนักวิชาสหวิทยาการ
10 มกราคม 2561 25 มกราคม 2562

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบข้อเขียน วิศวกร(งานบริหารและธุรการ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ
24 มกราคม 2562
2 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
24 มกราคม 2562
3 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมสุขภาพ
23 มกราคม 2562
4 สอบสัมภาษณ์ นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน
23 มกราคม 2562
5 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
23 มกราคม 2562
6 ประกาศรายชื่อ ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
23 มกราคม 2562
7 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิสัญญีวิทยา งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
23 มกราคม 2562
8 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมสุขภาพ
22 มกราคม 2562
9 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
22 มกราคม 2562
10 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
22 มกราคม 2562
11 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 2 อัตรา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
21 มกราคม 2562
12 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
21 มกราคม 2562
13 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์((หรือ ผู้ช่วยอาจารย์)) 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิทชาทันตกรรมเด็ก
21 มกราคม 2562
14 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(วางกลยุทธ์เพื่อการดำเนินการตามระบบคุณภาพ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
18 มกราคม 2562
15 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(วางกลยุทธ์เพื่อการดำเนินการตามระบบคุณภาพ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
18 มกราคม 2562
16 สอบข้อเขียน วิศวกรไฟฟ้า(งานปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
17 มกราคม 2562
17 สอบข้อเขียน วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
17 มกราคม 2562
18 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 มกราคม 2562
19 English native Language Specialist 1 position Faculty of Graduate Studies
workplace : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 January 2019
20 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(การตลาด) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานการตลาด
17 มกราคม 2562
21 สอบข้อเขียน นักเทคนิคการแพทย์(ประจำห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
17 มกราคม 2562
22 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
17 มกราคม 2562
23 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
16 มกราคม 2562
24 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
16 มกราคม 2562
25 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
16 มกราคม 2562
26 สอบข้อเขียน นักเอกสารสนเทศ(หอสมุดกลาง) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
16 มกราคม 2562
27 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยโสตทัศนศึกษา งานสื่อสารองค์กร สำนักงานยุทธศาสตร์
15 มกราคม 2562
28 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(รับผิดชอบงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต : หลักสูตรนานาชาติ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
11 มกราคม 2562
29 ประกาศรายชื่อ นักกายภาพบำบัด(สนับสนุนบริการผู้ป่วย) 5 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบััด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
11 มกราคม 2562
30 ประกาศรายชื่อ นักปฏิบัติการวิจัย 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยมหิดลไวแวกซ์ ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
11 มกราคม 2562
31 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาธุรกิจ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
11 มกราคม 2562
32 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา(งานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
11 มกราคม 2562
33 สอบข้อเขียน นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตเเพทยศาสตร์นานาชาติ
11 มกราคม 2562
34 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาคสังคมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
10 มกราคม 2562
35 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์(พนักงานควบคุมคุณภาพ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
10 มกราคม 2562
36 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตเเพทยศาสตร์นานาชาติ
10 มกราคม 2562
37 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศึกษาศาสตร์
10 มกราคม 2562
38 ประกาศรายชื่อ คณบดี( คณะสัตวแพทยศาสตร์ ) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 มกราคม 2562
39 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
9 มกราคม 2562
40 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
8 มกราคม 2562
41 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านธุรการของโครงการ EQAs) 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์
7 มกราคม 2562
42 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
4 มกราคม 2562
43 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานผู้อำนวยการ) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ
4 มกราคม 2562
44 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยเภสัชกร(จัดเตรียมยา) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
4 มกราคม 2562
45 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
4 มกราคม 2562
46 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง
4 มกราคม 2562
47 สอบข้อเขียน นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร (วิเทศสัมพันธ์) คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
3 มกราคม 2562
48 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชารังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา
2 มกราคม 2562
49 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโภชนาการ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ
2 มกราคม 2562
50 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป( งานเครื่องมือกลาง ) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 มกราคม 2562
51 ประกาศรายชื่อ คณบดี( บัณฑิตวิทยาลัย ) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 ธันวาคม 2561
52 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 ธันวาคม 2561
53 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์( งานพัฒนาการศึกษา ) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 ธันวาคม 2561
54 สอบสัมภาษณ์ นักกายภาพบำบัด(กายภาพบำบัดด้านเด็ก ) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
26 ธันวาคม 2561
55 สอบสัมภาษณ์ นักอาชีวอนามัย( งานส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัย ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
26 ธันวาคม 2561
56 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ( งานบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
26 ธันวาคม 2561
57 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน( งานบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
26 ธันวาคม 2561
58 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป( งานบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
26 ธันวาคม 2561
59 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์(ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ) 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
25 ธันวาคม 2561
60 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ปฏิบัตงานสอน ณ กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา) 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 ธันวาคม 2561
61 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยโสตทัศนศึกษา งานสื่อสารองค์กร สำนักงานยุทธศาสตร์
21 ธันวาคม 2561
62 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานผู้อำนวยการ
21 ธันวาคม 2561
63 สอบสัมภาษณ์ นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
19 ธันวาคม 2561
64 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
19 ธันวาคม 2561
65 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
17 ธันวาคม 2561
66 สอบสัมภาษณ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
13 ธันวาคม 2561
67 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
13 ธันวาคม 2561
68 สอบข้อเขียน อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
12 ธันวาคม 2561
69 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
11 ธันวาคม 2561
70 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม ฝ่ายสารสนเทศ
10 ธันวาคม 2561
71 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
7 ธันวาคม 2561
72 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์รับสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
6 ธันวาคม 2561
73 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาและศิริราช
4 ธันวาคม 2561
74 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(ธุรการหน่วยงาน) ๔ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
4 ธันวาคม 2561
75 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(ระบบ SAP) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
4 ธันวาคม 2561
76 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาถ่ายภาพทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
3 ธันวาคม 2561
77 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานสารสนเทศและฝึกอบรม) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ โรงพยาบาลศิริราช
29 พฤศจิกายน 2561
78 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(System Administrator) 2 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
26 พฤศจิกายน 2561
79 ประกาศผล นักวิชาการพัสดุ(หน่วยพัสดุ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
26 พฤศจิกายน 2561
80 สอบสัมภาษณ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์(IT Support) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
26 พฤศจิกายน 2561
81 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
26 พฤศจิกายน 2561
82 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกปริทันตวิทยาเเละเวชศาสตร์ช่องปาก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
23 พฤศจิกายน 2561
83 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
21 พฤศจิกายน 2561
84 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
20 พฤศจิกายน 2561
85 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกลยุทธ์และแผน
20 พฤศจิกายน 2561
86 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยดูแลทรัพย์สิน
20 พฤศจิกายน 2561
87 ประกาศผล วิศวกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชารังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา
19 พฤศจิกายน 2561
88 สอบสัมภาษณ์ สถาปนิก( งานออกแบบและผังแม่บท ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18 พฤศจิกายน 2561
89 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานผลิตและบริการสื่อ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
16 พฤศจิกายน 2561
90 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยเภสัชกร(จัดเตรียมยา) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
13 พฤศจิกายน 2561
91 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยโสตทัศนศึกษา งานสื่อสารองค์กร สำนักงานยุทธศาสตร์
7 พฤศจิกายน 2561
92 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
6 พฤศจิกายน 2561
93 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (SPOC/ MOOC Administrator) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
5 พฤศจิกายน 2561
94 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 พฤศจิกายน 2561
95 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์( พนักงานควบคุมคุณภาพ ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 พฤศจิกายน 2561
96 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์(พนักงานบรรจุยา) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 พฤศจิกายน 2561
97 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(วัฒนธรรมสุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาภาษาและวัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
2 พฤศจิกายน 2561
98 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
2 พฤศจิกายน 2561
99 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชกรรม
2 พฤศจิกายน 2561
100 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี( งานหอพักนักศึกษา ) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 ตุลาคม 2561
101 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(ธุรการฝ่ายการพยาบาล) ๔ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
31 ตุลาคม 2561
102 ประกาศผล พนักงานวิทยาศาสตร์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานควบคุมคุณภาพ
26 ตุลาคม 2561
103 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
16 ตุลาคม 2561
104 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 ตุลาคม 2561
105 สอบข้อเขียน อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9 ตุลาคม 2561
106 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
8 ตุลาคม 2561
107 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
5 ตุลาคม 2561
108 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากเเละปริทันตวิทยา
3 ตุลาคม 2561
109 สอบสัมภาษณ์ พนักงานประกอบอาหาร 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ
2 ตุลาคม 2561
110 สอบสัมภาษณ์ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยยานพาหนะ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
2 ตุลาคม 2561
111 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริการสารสนเทศและฝึกอบรม ฝ่ายสารสนเทศ
1 ตุลาคม 2561
112 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในประเทศที่มีรายได้ต่ำปานกลาง
27 กันยายน 2561
113 สอบสัมภาษณ์ พนักงานสถานที่(ห้องผ่าตัด) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
27 กันยายน 2561
114 ประกาศผล พนักงานธุรการ(ดูแลเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
26 กันยายน 2561
115 สอบสัมภาษณ์ บุคลากร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
21 กันยายน 2561
116 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Application Programmer) 4 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 กันยายน 2561
117 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
19 กันยายน 2561
118 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การสอน/การวิจัย ด้านสุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
18 กันยายน 2561
119 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาอนามัยครอบครัว) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
14 กันยายน 2561
120 สอบสัมภาษณ์ ช่างทำฟัน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยปฏิบัติการทางทันตกรรม งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
13 กันยายน 2561
121 Paper Test English native Language Specialist 1 position National Institute for Child and Family Development
workplace : National Institute for Child and Family Development
13 September 2018
122 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(สแกนแฟ้มเอกสารเวชระเบียน) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
11 กันยายน 2561
123 English native Language Specialist 1 position Faculty of Graduate Studies
workplace : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 September 2018
124 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานผู้อำนวยการ) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
4 กันยายน 2561
125 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
31 สิงหาคม 2561
126 ประกาศผล นักปฏิบัติการวิจัย(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
29 สิงหาคม 2561
127 สอบสัมภาษณ์ พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกเพรสทีจ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
23 สิงหาคม 2561
128 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 3 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
22 สิงหาคม 2561
129 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10 สิงหาคม 2561
130 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
7 สิงหาคม 2561
131 ประกาศผล ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยโครงการวิจัย
6 สิงหาคม 2561
132 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานผู้อำนวยการ) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
3 สิงหาคม 2561
133 ประกาศรายชื่อ ผู้อำนวยการ(โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 กรกฎาคม 2561
134 สอบสัมภาษณ์ นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
31 กรกฎาคม 2561
135 ประกาศรายชื่อ คณบดี 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
25 กรกฎาคม 2561
136 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(การสอน) 4 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
25 กรกฎาคม 2561
137 ประกาศรายชื่อ ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ(การสอน) 2 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
25 กรกฎาคม 2561
138 สอบสัมภาษณ์ พนักงานห้องปฏิบัติการ 3 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
13 กรกฎาคม 2561
139 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงาน อาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงาน อาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต
13 กรกฎาคม 2561
140 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
13 กรกฎาคม 2561
141 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9 กรกฎาคม 2561
142 ประกาศผล นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริการวิชาการและวิจัย
9 กรกฎาคม 2561
143 สอบสัมภาษณ์ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลศิริราช
5 กรกฎาคม 2561
144 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
2 กรกฎาคม 2561
145 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง (หน่วยบัญชี)
2 กรกฎาคม 2561
146 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
28 มิถุนายน 2561
147 ประกาศรายชื่อ พนักงานห้องสมุด 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาวิจัยและวิชาการ
25 มิถุนายน 2561
148 ประกาศรายชื่อ พนักงานประกอบอาหาร 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานโภชนาการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
25 มิถุนายน 2561