ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งพยาบาล จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน หน่วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตเเพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ
คณบดีคณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน หน่วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
ประสบการณ์ -
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เพศหญิง

๒. คุณวุฒิปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

๓. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

๔. มีประสบการณ์การเป็นพยาบาลส่งเครื่องมือ (Scrub Nurse) อย่างน้อย  ๒ ปี และมีประสบการณ์การเป็นพยาบาลห้องผ่าตัด

๕. มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
LELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

โดยย่อ

  1. งานบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ป่วย เช่น การให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย การจัดเตรียมเอกสารต่างๆของผู้ป่วย นัดหมายวันผ่าตัด การเลื่อนวันผ่าตัด รวมไปถึงการคิดเงินค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
  2. งานประสานงาน เช่น ติดต่อประสานงานกับทันตแพทย์และผู้ป่วยในการผ่าตัดต่างๆ
  3. จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ส่งเครื่องมือผ่าตัด (Scrub Nurse) ช่วยรอบนอก (Circulating Nurse) ระหว่างการผ่าตัดทั้งการผ่าตัดเล็กและผ่าตัดใหญ่ รวมถึงการส่งผู้ป่วยกลับหอผู้ป่วย และควบคุมดูแลและล้างทำความสะอาดเครื่องมือ
  4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราเงินเดือน                       ๑๙,๕oo บาท

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์      

การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม), รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (๑o,ooo บาท),ตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ    ฯลฯ