ประกาศสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑


ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ
ประสบการณ์ -
คุณสมบัติของผู้สมัคร

                  ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

                  ๒. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร หากไม่มีผลคะแนนตามวันที่กำหนด จะไม่พิจารณาใบสมัคร โดยต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

                        - IELTS (Academic Module)                   ไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ

                        - TOEFL IBT (Internet Based)                 ไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ

                        - TOEFL - ITP                                        ไม่ต่ำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ

                        - TOEFL - CBT                                       ไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ

                        - TOEIC                                                 ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ

                        - MU GRAD Test                                   ไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน

                  ๓. มีความรู้ความสามารถในงานพัฒนาคุณภาพอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

                  ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet 

                  ๔. มีความรู้ความสามารถในการศึกษา จัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล

                  ๕. มีความรู้พื้นฐานในการค้นหา สังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆและจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ

                  ๖. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพที่อยู่ในความรับผิดชอบ

                  ๗. มีความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติและสามารถใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
LELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                  ๑. ศึกษา วิเคราะห์ สืบค้นและประมวลข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพงานโดยทั่วไป มาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานคุณภาพงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

                  ๒. กำหนดกรอบ หรือแนวทางให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

                  ๓. ประสานงาน ดำเนินการ จัดการให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพงาน

                  ๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จัดเก็บ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นรายงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของส่วนงานเสนอผู้บริหาร

                  ๕. ให้คำแนะนำ ปรึกษา พร้อมข้อเสนอเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน

                  ๖. และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

๑. สอบข้อเขียน ๒. สอบปฏิบัติ ๓. สัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

๑๙,๕๐๐ บาท