ประกาศวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี วิทยาลัยศาสนศึกษา

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖o

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖o ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖o
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รักษาการแทน คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖o


ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ o-๒ ปี
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.  คุณวุฒิปริญญาโท สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล สาขานิเทศศาสตร์และ  สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง    

๒.  มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

๓.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และสามารถติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ดี 

๔. มีทักษะทางด้านการสื่อสารและประสานงานเป็นอย่างดี มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดีและมีความละเอียดรอบคอบ

๕.  มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) หรือด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
LELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ปฏิบัติงานด้านการสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง และการบริหารอัตรากำลัง 

๒. กำหนดกลยุทธ์ และวางแผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Management) ให้สอดคล้องกับการดำเนิงานของส่วนงาน 

๓. จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร บริหารจัดการการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

๔. ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร อาทิเช่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การลาประเภทต่างๆ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของบุคลากรทุกประเภท

๕. ปฏิบัติงานด้านเอกสารของอาจารย์ชาวต่างประเทศ เช่น การรายงานตัวทุก ๙o วัน การต่ออายุวีซ่า การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน 

๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์ 

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราเงินเดือน คุณวุฒิปริญญาโท ๒๒,๗๕๐ บาท 

สิทธิประโยชน์ ๑. ประกันสังคม  ๒. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ