ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖o

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒o ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖o ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖o
 

(ศาสตราจารย์ ดร.
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖o


ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ -
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

๒. มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

๓. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

๔. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยระบบบริการสุขภาพ ระบาดวิทยา ระบบสาธารณสุข การจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
LELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๙
TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๕o
TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๑๓
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๘o

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. สอนนักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

๒. ดำเนินการวิจัยและผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

๓. ปฏิบัติงานด้านการให้บริการวิชาการ การให้บริการทางสุขภาพและการฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเทคนิคการแพทย์

๔. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๕. การให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษา

๖. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

๓๑,๕oo บาท