ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา บัณฑิตวิทยาลัย

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖o

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖o ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖o
 

(ศาสตราจารย์ ดร. พญ.
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖o


ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ ถ้ามีจะได้รับการพิจารณา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้สาขา นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การประชาสัมพันธ์  การสื่อสารการตลาด การสื่อสารองค์กร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร           
 3. มีผลผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษของพนักงานสายสนับสนุนตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด
 4. มีความสามารถใน พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในระดับดีถึงดีมาก
 5. มีความสามารถในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ให้ก้าวทันเหตุการณ์ เช่น ผ่าน Social Media เป็นต้น
 6. มีความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนข่าวให้มีความน่าสนใจ และสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตใจรักการให้บริการ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และช่วยเหลืองานส่วนกลางของบัณฑิตวิทยาลัย
 8. มีความคิดสร้างสรรค์ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับทุกสภาวะการณ์
 9. สามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดได้ (กรณีเร่งด่วน)
 10. หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
LELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. ดำเนินการวางแผนประชาสัมพันธ์-สื่อสารข้อมูล ภายในและนอกองค์กร เพื่อเสริมสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ดำเนินการประสานงาน รวบรวมข้อมูล จัดทำข่าวสาร บทความและเอกสารเผยแพร่ให้ถูกต้องและทันสมัย
 3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์-สื่อสารกิจกรรม โครงการของบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านช่องทางสื่อประเภทต่างๆ เช่น website, Facebook, Twitter, Youtube  เป็นต้น
 4. ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้การสื่อสารองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มเป้าหมายของบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ
 5. แสวงหาและสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 6. ดำเนินการร่วมจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 7. ดำเนินการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อสังคม และกิจกรรมขององค์กร โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

-อัตราเงินเดือน :  คุณวุฒิปริญญาตรี     อัตราเงินเดือน   ๑๙,๕oo.- บาท

-แหล่งเงิน  :  เงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย

-สวัสดิการ : ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล และ บัณฑิตวิทยาลัย เช่น

 ๑. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ๒o,ooo บ./ปี (กรณี +Co Pay วงเงินไม่เกิน ๕o,ooo บ./ปี) 

     (บุคลากร คุ่สมรส บุตร บิดา มารดา)

๒. สวัสดิการเยี่ยมไข้ (บุคลากร คุ่สมรส บุตร บิดา มารดา)

๓. สวัสดิการส่งเสริมบุตร /ทุนเรียนดี 

๔. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กรณีสมัคร : ส่วนงานสนับสนุน ๓%ของเงินเดือน)

๕. สิทธิการลา

    ๑) ลาป่วย ๖o วันทำการ/ปี

    ๒) ลากิจ ๑๕ วันทำการ(สัญญาจ้างปีแรก) - ตั้งแต่ปีที่ ๒ ของสัญญาจ้างลาได้ ๔๕ วันทำการ

    ๓) ลาพักผ่อน ๑o วันทำการ  (ลาได้หลังจากทำงานแล้ว ๖ เดือน)

    ๔) ลาอุปสมบท ไม่เกิน ๑๒o วัน

    ๕) ลาคลอดบุตร ๙o วัน     ฯลฯ เป็นต้น