ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงาน ศาลายา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖o

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖o ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖o
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖o


ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงานด้าน IT Support (ตำแหน่งที่ 2)) จำนวน ๒ อัตรา
หน่วยงาน ศาลายา
อายุไม่เกิน ๓o ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ ตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครหากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
 3. มีความสามารถในการซ่อม บำรุง  แก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software ได้
 4. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง Network ทั้งแบบ Wire และ Wireless
 5. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                      IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ

                                      TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ

                                      TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ

                                      TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ

TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ

MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน

 1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสามารถทำงานล่วงเวลาตามที่ได้รับมอบหมายได้
 2. มีจิตบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานและสื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ใช้บริการระดับพื้นฐานได้ดี
 3. สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
LELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. ดูแลรับผิดชอบการซ่อมบำรุงและการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดจากการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งในส่วน Hardware, Software และอุปกรณ์ต่อพ่วงรวมถึงโปรแกรมสำเร็จรูป ให้กับหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี
 2. จัดหา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการของกองเทคโนโลยีสารสนเทศและมหาวิทยาลัยมหิดล
 3. จัดทำแบบฟอร์ม เอกสาร คู่มือต่างๆเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงาน 
 4. ให้คำปรึกษา และประสานงานกับหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ที่ต้องการพัฒนางานด้าน IT
 5. งานดูแลให้คำปรึกษาด้าน IT กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

พิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

ปริญญาตรี ๑๙,๕๐๐ บาท