ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ศาลายา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖o

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖o ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖o
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖o


ตำแหน่ง นักวิชาการสารสนเทศ(ปฏิบัติงานพัฒนาสื่อผสม (ตำแหน่งที่ 4)) จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน ศาลายา
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ ตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครหากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
 3. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์โดยพัฒนาเองด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ อาทิ HTML๕, PHP, JavaScript ตลอดจนการใช้ Framework รวมถึงมีความรู้ด้านฐานข้อมูล MySQL หรืออื่นๆ
 4. มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ Web Server มีประสบการณ์และสามารถดูแลได้ทั้งระบบที่เป็น IIS และ Apache
 5. หากมีประสบการณ์ในการทำสื่อ Interactive ต่างๆ รวมถึงมีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ Streaming Media, Streaming Server จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. หากมีความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียนบทความทางด้าน IT เพื่อเผยแพร่ในสื่อต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                      IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ

                                      TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ

                                      TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ

                                      TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ

TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ

MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
LELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. งานพัฒนา ออกแบบ และจัดทำเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ และกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. งานพัฒนา ออกแบบระบบ และจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟิกของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. งานพัฒนา Template, UI/UX ของเว็บไซต์ สำหรับรองรับ Platform ต่างๆ
 4. รับผิดชอบดูแล และวางแผนการบริหารจัดการเนื้อหา (Content) ของเว็บไซต์กองเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีเนื้อหาน่าสนใจ และทันสมัยตามเทคโนโลยีในสังคมปัจจุบัน
 5. เขียนบทความ เรียบเรียงบทความ เขียนข่าวกิจกรรม และข่าวประชาสัมพันธ์ของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ ทุกช่องทาง
 6. วางแผนการปฏิบัติงานด้านสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. วางแผนและบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก
 8. วางแผนการปฏิบัติงาน การประสานงานและดำเนินการให้สามารถจัดกิจกรรมพิเศษของหน่วยงานได้
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

พิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

ปริญญาตรี ๑๙,๕๐๐ บาท