ประกาศวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖o เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานหน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี วิทยาลัยศาสนศึกษา จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
  นางสาวจารุพักตร์ รอบคอบ   ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน
 
 
 
ประกาศ ณ วันที่       ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖o
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รักษาการแทน คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา