ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖o เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรานั้น

บัดนี้ การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นางสาวมณิสรา ศรีเลิศ
  นางสาวปิยาภรณ์ บุญพันธ์
 

สอบสัมภาษณ์
วันพุธ ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้อง A๐๕ ชั้น ๗
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกท่านทำแบบประเมินวัดคุณลักษณะฯ โดย Login เข้าระบบรับสมัครงานออนไลน์ click เลือกเมนู“งานที่สมัคร” click ปุ่ม ก่อนวันเข้าสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย ๑ วัน
 
 
ประกาศ ณ วันที่       มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตเเพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ
คณบดีคณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล