รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (วิศวกรรมศาสตร์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • ปฏิบัติงาน :
  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • เปิดรับสมัคร :
  24 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  20 มิถุนายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศหญิงหรือเพศชาย  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
  2. ปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (B.Eng. in Environmental Engineering) หรือ วท.บ. หรือ วศ.บ. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
  3. ปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (M.Eng. in Environmental Engineering) หรือ วท.บ. หรือ วศ.บ. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ (กรณีตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ วุฒิปริญญาโท จะต้องมีแผนเรียนต่อปริญญาเอกที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ภายใน ๑ ปี)
  4. ปริญญาเอกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
  5. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำร้ายแรงหรือโรคติดต่อ
  6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานด้านเอกสาร (Microsoft Office) ได้ ถ้ามีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี ถ้ามีความสามารถทางภาษาที่สามจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  9. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ (รายวิชาที่สอนได้และความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย) :

  10. ถ้ามีความเชี่ยวชาญที่สามารถสอนและปฏิบัติงานวิจัยทางด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย (Solid and Hazardous Waste Management) หรือ การออกแบบและควบคุมมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Control) หรือ การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม  (Environmental System Management) หรือ การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) หรือ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographical Information System, GIS) หรือ การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ (Disaster Risk Management) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  11. สามารถปฏิบัติการงานประจำเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ

  • ด้านการเรียน การสอน
  • ด้านบริการวิชาการและวิจัย
  • ด้านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  • ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการสอนประมาณ ๑๕ นาที
  • สัมภาษณ์
  • คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

  • เงินเดือน ปริญญาเอก ตำแหน่งอาจารย์  ๓๑,๕๐๐ บาท   
  • เงินเดือน ปริญญาโท ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์  ๒๖,๒๕๐ บาท
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  •   กองทุนประกันสังคม
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0806606398
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :