รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  ตามเอกสารแนบ
 • เปิดรับสมัคร :
  1 มิถุนายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  29 มิถุนายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาสิทธิมนุษยชน สันติศึกษา หรือสาขาสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้และความเชี่ยวชาญในงานด้านสิทธิมนุษยชน และ/หรือสันติศึกษา
  3. มีประสบการณ์การทำงานวิจัยและการสอนด้านสิทธิมนุษยชน และ/หรือสันติศึกษา
  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี สามารถสอนและปฏิบัติงานทางวิชาการได้ทั้งสองภาษา
  5. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยยื่นผลคะแนนทดสอบฯพร้อมใบสมัคร (ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปีนับตั้งแต่วันที่สอบ)

  IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนน หรือ

  TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ

  TOEFL – ITP ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ

  TOEFL – CBT ไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน

  1. ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. พัฒนาวิชาและจัดกระบวนการเรียนการสอน รายวิชาของหลักสูตรต่างๆภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
  2. พัฒนาโครงการวิจัยและดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและ/หรือสันติภาพ
  3. บริหารจัดการกิจกรรมบริการทางวิชาการของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ
  4. ช่วยงานด้านการบริหารหลักสูตรตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  เอกสารการสมัครงาน

  ๑. จดหมายสมัครงาน

  ๒. ประวัติการศึกษาและการทำงาน (CV)

  ๓. จดหมายรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร ๒ ฉบับ (อย่างน้อย ๑ ฉบับต้องมาจากบุคคลหรือองค์กรวิชาการหรือวิจัย)

  ๔. ตัวอย่างผลงานทางวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนและ/หรือสันติศึกษาที่คัดเลือกแล้ว ๒-๓ ชิ้น

   

  วิธีการคัดเลือก  :  พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร การนำเสนอผลงานทางวิชาการและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาเอก อัตราเงินเดือน ๓๑,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  Tel : 02-441-0813-5
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :