รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานผู้อำนวยการ
 • เปิดรับสมัคร :
  5 กรกฎาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  1 สิงหาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

         

                    ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

                    ๒. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร หากไม่มีผลคะแนนตามวันที่กำหนด จะไม่พิจารณาใบสมัคร โดยต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

                          - IELTS (Academic Module)                   ไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ

                          - TOEFL IBT (Internet Based)                 ไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ

                          - TOEFL - ITP                                        ไม่ต่ำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ

                          - TOEFL - CBT                                       ไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ

                          - TOEIC                                                 ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ

                          - MU GRAD Test                        ไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน

                    ๓. มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาบริหารจัดการ website และมีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบ Website และ Graphic Design เช่น Adobe Photoshop, Illustrator, Dreamweaver หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

                    ๔. มีความรู้ ทักษะความสามารถพัฒนาระบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น PHP, ASP, Visual Basic, dot Net, Java, Java Script เป็นต้น

                    ๕. มีความรู้และทักษะด้านการออกแบบฐานข้อมูล เช่น MS-SQL, MySQL เป็นต้น

     

               

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

           

                    ๑. พัฒนาออกแบบและบริหารจัดการ website โดยใช้ static/dynamic HTML

                    ๒. ดูแล บำรุง รักษา ระบบเครือข่ายสื่อสารและเครื่องแม่ข่าย

                    ๓. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดคำสั่ง และคู่มือคำอธิบายชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้อง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง เพื่อให้ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างถูกต้อง

                    ๔. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ  ติดตั้งชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ตามความต้องการของหน่วยงาน

                    ๕. ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

                    ๖. ให้บริการวิชาการและข้อมูลทางวิชาการ ประสานการทำงานทั้งภายในและภายนอก วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบข้อเขียน

  ๒. สอบปฏิบัติ

  ๓. สัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  19500 บาท

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024419729
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :