รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยวิชาการและพัฒนาหลักสูตร งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  6 กรกฎาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  10 สิงหาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ในการประสานงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต

  ๒. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง  หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)

  ๓. มีความรู้ความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ (ในระดับดี) ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และ Internet ได้ในระดับดี

  ๕. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทนและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้

  ๖. หากมีประสบการณ์ในการประสานงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

         ๑. งานเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา พร้อมทั้งเกษียณหนังสือ ร่าง พิมพ์ หนังสือโต้ตอบให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก

         ๒. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมและสรุปผล วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนางานด้านวิชาการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

        ๓. จัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

        ๔. ประสานงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา นักศึกษา ถ่ายเอกสาร จัดทำรูปเล่มเอกสารประกอบการเรียน

        ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

         ๑. สอบข้อเขียน

         ๒. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ : ปริญญาตรี ๑๙,๕๐๐ - บาท

  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ๒๐,๐๐๐.- บาท/ปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ๐๒-๔๔๑-๙๐๐๓ ถึง ๗ ต่อ ๑๑๒๐
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ