รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  คณบดี (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • เปิดรับสมัคร :
  27 กรกฎาคม 2560
 • ปิดรับสมัคร :
  18 สิงหาคม 2560
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ และจะเชิญผู้ที่ผ่านการพิจารณามาแสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐

  ๒. ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะต้องมาแสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ด้วยตนเองต่อหน้าคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่กำหนด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • หมายเหตุ :
  กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ เอกสารต้องถึงภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6283
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :