รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัสดุ (๑. ดำเนินการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ วัสดุยา เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี และวัสดุอื่นๆของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
 • เปิดรับสมัคร :
  14 พฤศจิกายน 2560
 • ปิดรับสมัคร :
  8 ธันวาคม 2560
 • วันที่นัดหมาย :
  21 ธันวาคม 2560
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็น
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ การเงิน  การบัญชี  การเงินและการธนาคาร          การจัดการ  การจัดการทั่วไป การตลาด  พณิชยศาสตร์  นิติศาสตร์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ไม่จำกัดเพศ  อายุไม่เกิน  35 ปี 
  3. ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และสามารถใช้ Internet  E-mail และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
  5. มีใจรักในการให้บริการ  มีมนุษยสัมพันธ์    ที่ดี  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส
  6. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  มีความกระตือรือร้น  สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดำเนินการจัดหา  จัดซื้อ  จัดจ้าง  ตรวจรับ  วัสดุยา เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี และวัสดุอื่นๆของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ผ่านโปรแกรมระบบ ERP
  2. ดูแล ควบคุมสต๊อกวัสดุยา เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี และวัสดุอื่นของ    โรงพยาบาล
  3. จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัยพ์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก
  4. ให้บริการให้คำแนะนำด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
  5. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายคณะฯ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบหลักสูตรความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง  ประกอบด้วย

  1. สอบข้อเขียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                    (50 คะแนน)
  2. สอบสัมภาษณ์                                                        (50 คะแนน)                                                                  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละข้อไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ        
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนละ 15,000 บาท

  ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-306-9120 นางสาวชุลีพร รัมยะรังสิ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :