รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานทั่วไป (เวรเปล)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะกายภาพบำบัด
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • เปิดรับสมัคร :
  15 พฤศจิกายน 2560
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มีนาคม 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • วันที่นัดหมาย :
  15 มิถุนายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี
  2. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย
  3. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ที่สามารถเขียน อ่าน และสื่อสารภาษาไทยได้ดี
  4. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  5. มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของศูนย์กายภาพบำบัด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  6. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยรถเข็นนั่ง รถเข็นนอน
  2. พาผู้ป่วย(ชาย) เข้าห้องน้ำ กรณีผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
  3. ดูแล ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
  4. ทำความสะอาดพาหนะ จัดเตรียมพาหนะและสถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
  5. รับแจ้ง ลงบันทึกข้อมูลการใช้บริการ และลงทะเบียนการขอรับบริการหน่วยงานต่างๆ เช่น เวชระเบียนและห้องรักษา
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. รอบแรก   พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสอบปฏิบัติ
  2. รอบสอง   สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย ๘,๖๙๐ บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-5450 ต่อ 20226
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ